Курсове

За проекта e-Medievalia

За проекта e-Medievalia (4)

Платформа за електронно обучение по медиевистика

Лого на проект e-Mediavalia

Платформата и виртуалната библиотека по медиевистика са достъпни през електронния портал http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg, където се намира колекция от електронни ресурси по медиевистика: дигитален старобългарски речник, исторически речник на българския език, електронен диахронен корпус със средновековни текстове, дигитализирани копия на средновековни ръкописи и новобългарски дамаскини и др.

Платформата e-Medievalia включва електронна програма и ресурси по медиевистика и постоянно се допълва с ново съдържание. Интерактивният практикум по компютърна и корпусна медиевистика предлага обучение за работа със специализиран софтуер за обработка на средновековни ръкописи. Част от курсовете и модулите са преведени на английски език с цел набирането на студенти и възрастни обучаеми от чужбина.

Проектът беше изпълнен на територията на цялата страна, а екипът от експерти включваше представители на повечето български университети от Хумболтов тип, в които се предлага обучение по медиевистични дисциплини. Историята на българската църква, държава, език, литература и култура винаги са били в центъра на хуманитарното познание и образование и затова проектното предложение приложи интердисциплинарен подход към проблемите на обучението по теология, филология, история, философия, изкуствознание, като създаде общо виртуално образователно пространство по медиевистика. Неговата отвореност и достъпност позволява използването на електронните курсове, практикуми, помагала и др. не само от пряко включените в проекта студенти и преподаватели, но и от всички останали, които се занимават с подобна дейност.

Изработените електронни материали могат успешно да се използват и за допълнителна квалификация и преквалификация на учителите в средното училище, чиято основна цел е възпроизвеждането на българската национална идентичност. В този ред на мисли проектът е съзвучен с Националната стратегия за учене през целия живот, според която „дистанционното обучение и електронното учене в България трябва да се използват в най-голяма степен предвид отворения достъп и гъвкавия подход за усвояване на знания, който предоставят на учещите".

Осъществяването на проекта повишава конкурентноспособността на българските университети и на европейския образователен пазар. Проектното предложение е стъпка напред в изпълнението на СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕЛЕКТРОННОТО И ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, която предвижда да „въведе електронното обучение, включително и в дистанционната му форма, като интегриран, признат елемент на обучението и фактор за подобряване на качеството на преподаването и ученето в Софийския университет".

Хоризонталните принципи на ОП РЧР, застъпени в проекта, са част от европейския демократичен модел. Чрез тях проектът допринася за оптимизирането на традиционни модели на обучение по медиевистика и създава устойчива връзка между преподаватели и учени с различен изследователски профил, като по този начин произвежда необходимата синергия за създаването на един гъвкав и високо адаптивен образователен продукт. Проектното предложение е уникално по своята тематика и методология, тъй като съчетава европейския подход към образованието с националните приоритети. То съответства и на целите на стратегия „Европа 2020", която предвижда относителният дял на 30-34-годишните хора с висше образование да достигне 40%.

Проектната методика включва и използването на вече съществуващи електронни ресурси за целите на обучението. По-голямата част от тях (SUDigital, електронният диахронен корпус, дигиталният старобългарски речник, старобългарските уникод шрифтове, сайтът http://philosophymedieval.org) са изработени по предишни проекти, в които са участвали повечето от експертите, включени в настоящото проектно предложение. Спрямо студентите е избран гъвкав образователен подход, доколкото проектното предложение цели изработването на различни обучителни инструменти: лекционни курсове, модули, практикуми за прилагане на получените знания и придобиване на професионални умения, помагала за самоподготовка, виртуална библиотека.

Целева група

Целевата група на проекта включваше 1050 души, от които 50 преподаватели и 1000 студенти от различни университети, в чиито бакалавърски и магистърски програми са включени медиевистични дисциплини като старобългарски език, стара българска литература, средновековна българска история и култура и други подобни. Дялът на студентите, изучаващи такива дисциплини в българските университети, през последните години варира между 15 и 20% от общия брой студенти. Всички те са потенциални крайни потребители на изработените от проекта резултати. Тъй като част от курсовете са преведени на английски език, кръгът на крайните потребители включва и студенти българисти и слависти от всички европейски университети.

Богословският факултет подготвя ново поколение свещеници за Българската православна църква, които трябва да познават нашата духовна и културна история, за да изпълняват своята мисия на духовни пастири и хранители на българщината. На свой ред факултетите по филология, история и философия са основната ковачница на кадри за българското училище, защото от тях излизат преподавателите по роден език, история, философия и психология. Нуждата от модернизиране на учебния процес в училище е повече от очевидна, но това може да се случи само ако бъдещите учители, а заедно с тях и техните преподаватели в университетите усвоят умения за пълноценно използване на новите технологии в процеса на обучението.

Въвеждането на електронни форми на обучение в тези традиционни образователни направления създава условия за напредъка на България в областта на електронното обучение.

Дейности

I. Подготвителни дейности
1.1. Конституиране на органите за управление на проекта
1.2. Работна среща на екипа за управление, експертите и обучителите и представители на целевата група
1.3. Инвентаризация на съществуващите електронни ресурси в избраната образователна област с оглед използването им за целите на електронното обучение.

II. Осигуряване на устойчиво развитие на дейностите по проекта чрез разработването на различни електронни ресурси за обучение
ІІ.1. Проектиране и изработване на образователна платформа за електронно и дистанционно обучение по медиевистика, която да съдържа електронни курсове и модули за обучение, интерактивни помагала, виртуални библиотеки.
ІІ.2. Проектиране на учебното съдържание за електронните форми за обучение и превод на английски
ІІ.3. Педагогически дизайн (пригаждане на учебното съдържание към интерактивната форма на поднасяне на материала)

III. Обучение на обучителите за използване на e-learning методиката и обучение на студенти. Интегриране на електронните форми за обучение в традиционните учебни програми.

IV. Осигуряване на информация, публичност и устойчивост на постигнатите резултати от проекта
4.1. Поддръжка и надграждане на специализирания сайт http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg, от който ще е достъпна новата образователна платформа
4.2. Заключителна конференция
4.3. Отпечатване и разпространение на рекламни материали
4.4. Подготовка и реализации на публикации по проекта

Лого на проект e-Mediavalia

Проектът допринесе за същественото осъвременяване на методиката за обучение в областта на медиевистиката чрез създаването на модерни електронни ресурси за обучение и практика и чрез повишаване на капацитета на преподавателите да използват интерактивни и дистанционни форми на обучение в традиционните курсове на университетското образование.

Конкретни резултати:

1. Електронна платформа за обучение по медиевистика с уникално интерактивно съдържание.
2. Програма за дистанционно обучение по медиевистика с електронни курсове:
- Старобългарски език;
- Византийски средногръцки език;
- История на българския език;
- Старобългарска литература;
и модули:
- Богословие;
- Духовна култура на средновековна България;
- Българска средновековна дипломация;
- Централизъм и регионализъм в средновековна България;
- Политическа мисъл на ранносредновековна България;
- История на средновековното право;
- Философия на латинското и византийското средновековие;
- Средновековна култура;
- Текстология и език на средновековните писмени паметници.

3. Практикум по компютърна и корпусна медиевистика.
4. Виртуална библиотека по медиевистика с богато теоретично и визуално съдържание.
5. Обучени студенти – 1000.
6. Обучени преподаватели – 50.
7. Материали за осигуряване на публичност.
8. Летен семинар за електронно обучение.
9. Заключителна конференция на проекта за отчитане на резултатите.

Всички електронни ресурси изработени по проект e-Medievalia продължават активно да се използват в допълнение към процеса на традиционно обучение от студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, гости на СУ "Св. Климент Охридски", което е показател за тяхното качество и актуалност. Част от курсовете съдържат тестове за оценяване на постиженията на обучаемите, които също се използват успешно в процеса на обучение - например курсовете "Старобългарски език", "История на българския език" и курсовете по средновековна история.

Сряда, 10 Юли 2013 23:19

Цели на проекта e-Medievalia

Написана от

Лого на проект e-Mediavalia

Обща цел

Повишаване на качеството на образование и разширяване на достъпа до образование за млади хора, хора в неравностойно положение и възрастни като част от системата за учене през целия живот.

Основната цел на проекта е в съзвучие с целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ и с изискването за развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция. Затова и дейностите са съсредоточени в рамките на приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", която допринася за по-успешната социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и развитие на системата за учене през целия период. Посредством този проект България ще предложи един модерен продукт в областта на хуманитаристиката и образованието, чрез който нашето културно и историческо наследство ще бъде представено в неговата пълнота и многообразие.
Проектът ще направи опит да обедини и надгради съществуващите електронни ресурси по медиевистика, като ги пригоди за нуждите на съвременното университетско образование.

Специфични цели

  1. Повишаване качеството и конкурентноспособността на българското висше образование в областта на изучаване и опазване на историческото и културното наследство;
  2. Подобряване на условията за провеждане на обучението в бакалавърските и магистърските програми;
  3. Разработване на иновативни решения в областта на медиевистиката: средновековна българска история и литература, богословие, Кирило-Методиевски език, Кирило-Методиева книжовна традиция, българо-византийски връзки, средновековно изкуство, философия и право.
  4. Създаване на електронни ресурси за обучение по медиевистика;
  5. Повишаване на квалификацията на университетските преподаватели да използват форми за електронно и дистанционно обучение;
  6. Включване на електронни модули в традиционните лекционни курсове по медиевистика.

 

Проектът e-Medievalia

Лого на проект e-MediavaliaПроектът e-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика) беше осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз в периода 2012-2014 г. По време на изпълнението бяха разработени 24 уникални електронни курса в областта на медиевистиката с богато съдържание и ресурси, които успешно продължават да се използват в добавка към традиционното обучение и след края на финансирането.

Инвестира във вашето бъдеще.

Настоящият уебсайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. СУ „Климент Охридски" чрез Богословски факултет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия уебсайт и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.

Проектът „e-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика)" (BG051PO001-4.3.04-0004/11.10.2012) с ръководител проф. дфн Татяна Славова е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема за безвъзмездна финансова помощ „РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ".

Стойността на проекта е 618 592,00 лв., а продължителността - 24 месеца.

 

Европейски социален фонд               Европейски съюз