инж. Роберт Кюнстлер

инж. Роберт Кюнстлер

Петък, 26 Юли 2013 19:11

Анастасия Делчева

Анастасия Николаева Делчева е докторант по християнска философия към катедра Историческо и систематическо богословие, Богословски факултет, СУ "Св. Климент Охридски". Учител е по старогръцки език в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ". Научните й интереси са в областта на християнската философия, класическата филология, западната медиевистика, византийския език и византийската литература. Автор е на няколко научни публикации, анализиращи картината на света и живота в Явления на Арат и Aratea на Германик и началата на етиката в коментара на Евстратий, Митрополит на Никея, към първа книга на Никомахова етика. Преводач е от латински език на съчинението За щастливия живот на Аврелий Августин.

Д-р Александър Стоянов Омарчевски е професор в катедра Историческо и систематическо богословие, Богословски факултет, СУ "Св. Климент Охридски". Преподава дисциплината История на Църквата. Декан на Богословския факултет. Член на Академическия съвет СУ „Св. Климент Охридски". Секретар на Богословската комисия към Св. Синод на Българската Православна Църква. Главен редактор на списание Богословска мисъл (2003–2004). Специализирал е в Богословския факултет на Университета в Хайделберг и в Богословския факултет на Университета в Ерланген. Научните му интереси са в областта на акакиевата схизма (484–519), христологическите спорове и несторианството, религиозната политика на император Юстиниан І (527–565). Автор е на Христоматия с извори за писмен кандидат-студентски изпит по теология (2006) и на десетки научни разработки.

Сряда, 17 Юли 2013 00:00

доц. д-р Светослав Риболов

Д-р Светослав Риболов е доцент по патрология в катедра Историческо и систематическо богословие, Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски". Изучавал е класическа филология и богословие в СУ „Св. Климент Охридски" и в Солунския Аристотелев университет. Специализирал е в Ostkirchliches Institut Regensburg, Trinity College Dublin, American School of Classical Studies at Athens. Член е на съюза на елинистите в България, на международната асоциация на православните догматисти и на издателския борд на International Journal of Orthodox Theology (IJOT), Bamberg. Научните му интереси са в областта на антиохийската духовна традиция, мъченическата книжнина в древната Църква, христологическите възгледи на Теодор Мопсуестийски. Автор е на монографията Изворът на асирийското и халдейско християнство. Сотириология и христология в съчиненията на Теодор Мопсуестийски (352–428) (2013).

Сряда, 17 Юли 2013 16:17

доц. д-р Павел Павлов

Д-р Павел Николов Павлов е доцент в катедра Историческо и систематическо богословие, Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски". Член на Богословската комисия към Св. Синод на Българската Православна Църква (2003–) и на редколегията на списание Богословска мисъл (2001–2005). Директор на международния център за богословска и научна култура (2013). Преподава дисциплините История на Църквата, История на православното богословие през ХХ век, Християнско поклонничество. Автор е на книгите Тайната на богопознанието. Увод в семантиката и методологията на богословието в светлината на православната традиция (в съавторство, 1999), Богословието като биография: Протойерей Георги Флоровски (1893-1979). Био-библиография (2013) и на множество научни публикации в специализирани издания.

Сряда, 17 Юли 2013 15:43

доц. д-р Кирил Кирилов

Д-р Кирил Първанов Кирилов е доцент в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин" към БАН. Член на екипа за изработването на Български диалектен речник и Общославянски лингвистичен атлас. Хоноруван асистент по история на българския език в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски". Научните му интереси са в областта на българската диалектология, старобългарския език, историята на българския език и в частност глаголното словообразуване и историята на вида в българския език. Автор е на студията Изчезването на една стара опозиция (2012) и на книгите Префиксната перфктивация в историята на българския език (2010), Eркеч – паметта на езика (в съавторство, 2012), Исторически развой на глаголите за движение, Формиране на видовата опозиция (под печат).

Сряда, 17 Юли 2013 13:42

проф. д-р Иван Христов

Д-р Иван Христов е професор по история на философията (Християнска философия) в катедра Историческо и систематическо богословие, Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски". Директор на Центъра за изучаване на патристичното и византийско духовно наследство към СУ „Св. Климент Охридски". Преподавал е в ПУ "Паисий Хилендарски", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЮЗУ "Неофит Рилски". Специализирал е в Рим, Оксфорд, Кьолн, Регенсбург. Областта на научните му интереси е античната философия и нейното пречупване в християнското богословие. Осъществява научни издания на богословската и философската класика, сред които Григорий Назиански. Пет богословски слова (1994), Аристотел. Топика (1998), Аристотел. Метафизика (2000), Григорий Нисийски. За душата и възкресението (2001), Св. Дионисий Ареопагит. За небесната йерархия. За църковната йерархия (2001), Аристотел. Органон. Съчинения в 6 тома. Т. І, част І–II (2008–2009). Участва в изданието на ареопагитския корпус в превода на Исай Серски: Das Corpus des Dionysios Areiopagites in der slavischen Übersetzung von Starec Isaija (14. Jahrhundert). Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris, t. LV 4.1-3 (в съавторство, 2012). Автор е на десетки научни публикации.

Платформа за електронно обучение по медиевистика

Лого на проект e-Mediavalia

Платформата и виртуалната библиотека по медиевистика са достъпни през електронния портал http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg, където се намира колекция от електронни ресурси по медиевистика: дигитален старобългарски речник, исторически речник на българския език, електронен диахронен корпус със средновековни текстове, дигитализирани копия на средновековни ръкописи и новобългарски дамаскини и др.

Платформата e-Medievalia включва електронна програма и ресурси по медиевистика и постоянно се допълва с ново съдържание. Интерактивният практикум по компютърна и корпусна медиевистика предлага обучение за работа със специализиран софтуер за обработка на средновековни ръкописи. Част от курсовете и модулите са преведени на английски език с цел набирането на студенти и възрастни обучаеми от чужбина.

Проектът беше изпълнен на територията на цялата страна, а екипът от експерти включваше представители на повечето български университети от Хумболтов тип, в които се предлага обучение по медиевистични дисциплини. Историята на българската църква, държава, език, литература и култура винаги са били в центъра на хуманитарното познание и образование и затова проектното предложение приложи интердисциплинарен подход към проблемите на обучението по теология, филология, история, философия, изкуствознание, като създаде общо виртуално образователно пространство по медиевистика. Неговата отвореност и достъпност позволява използването на електронните курсове, практикуми, помагала и др. не само от пряко включените в проекта студенти и преподаватели, но и от всички останали, които се занимават с подобна дейност.

Изработените електронни материали могат успешно да се използват и за допълнителна квалификация и преквалификация на учителите в средното училище, чиято основна цел е възпроизвеждането на българската национална идентичност. В този ред на мисли проектът е съзвучен с Националната стратегия за учене през целия живот, според която „дистанционното обучение и електронното учене в България трябва да се използват в най-голяма степен предвид отворения достъп и гъвкавия подход за усвояване на знания, който предоставят на учещите".

Осъществяването на проекта повишава конкурентноспособността на българските университети и на европейския образователен пазар. Проектното предложение е стъпка напред в изпълнението на СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕЛЕКТРОННОТО И ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, която предвижда да „въведе електронното обучение, включително и в дистанционната му форма, като интегриран, признат елемент на обучението и фактор за подобряване на качеството на преподаването и ученето в Софийския университет".

Хоризонталните принципи на ОП РЧР, застъпени в проекта, са част от европейския демократичен модел. Чрез тях проектът допринася за оптимизирането на традиционни модели на обучение по медиевистика и създава устойчива връзка между преподаватели и учени с различен изследователски профил, като по този начин произвежда необходимата синергия за създаването на един гъвкав и високо адаптивен образователен продукт. Проектното предложение е уникално по своята тематика и методология, тъй като съчетава европейския подход към образованието с националните приоритети. То съответства и на целите на стратегия „Европа 2020", която предвижда относителният дял на 30-34-годишните хора с висше образование да достигне 40%.

Проектната методика включва и използването на вече съществуващи електронни ресурси за целите на обучението. По-голямата част от тях (SUDigital, електронният диахронен корпус, дигиталният старобългарски речник, старобългарските уникод шрифтове, сайтът http://philosophymedieval.org) са изработени по предишни проекти, в които са участвали повечето от експертите, включени в настоящото проектно предложение. Спрямо студентите е избран гъвкав образователен подход, доколкото проектното предложение цели изработването на различни обучителни инструменти: лекционни курсове, модули, практикуми за прилагане на получените знания и придобиване на професионални умения, помагала за самоподготовка, виртуална библиотека.

Целева група

Целевата група на проекта включваше 1050 души, от които 50 преподаватели и 1000 студенти от различни университети, в чиито бакалавърски и магистърски програми са включени медиевистични дисциплини като старобългарски език, стара българска литература, средновековна българска история и култура и други подобни. Дялът на студентите, изучаващи такива дисциплини в българските университети, през последните години варира между 15 и 20% от общия брой студенти. Всички те са потенциални крайни потребители на изработените от проекта резултати. Тъй като част от курсовете са преведени на английски език, кръгът на крайните потребители включва и студенти българисти и слависти от всички европейски университети.

Богословският факултет подготвя ново поколение свещеници за Българската православна църква, които трябва да познават нашата духовна и културна история, за да изпълняват своята мисия на духовни пастири и хранители на българщината. На свой ред факултетите по филология, история и философия са основната ковачница на кадри за българското училище, защото от тях излизат преподавателите по роден език, история, философия и психология. Нуждата от модернизиране на учебния процес в училище е повече от очевидна, но това може да се случи само ако бъдещите учители, а заедно с тях и техните преподаватели в университетите усвоят умения за пълноценно използване на новите технологии в процеса на обучението.

Въвеждането на електронни форми на обучение в тези традиционни образователни направления създава условия за напредъка на България в областта на електронното обучение.

Дейности

I. Подготвителни дейности
1.1. Конституиране на органите за управление на проекта
1.2. Работна среща на екипа за управление, експертите и обучителите и представители на целевата група
1.3. Инвентаризация на съществуващите електронни ресурси в избраната образователна област с оглед използването им за целите на електронното обучение.

II. Осигуряване на устойчиво развитие на дейностите по проекта чрез разработването на различни електронни ресурси за обучение
ІІ.1. Проектиране и изработване на образователна платформа за електронно и дистанционно обучение по медиевистика, която да съдържа електронни курсове и модули за обучение, интерактивни помагала, виртуални библиотеки.
ІІ.2. Проектиране на учебното съдържание за електронните форми за обучение и превод на английски
ІІ.3. Педагогически дизайн (пригаждане на учебното съдържание към интерактивната форма на поднасяне на материала)

III. Обучение на обучителите за използване на e-learning методиката и обучение на студенти. Интегриране на електронните форми за обучение в традиционните учебни програми.

IV. Осигуряване на информация, публичност и устойчивост на постигнатите резултати от проекта
4.1. Поддръжка и надграждане на специализирания сайт http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg, от който ще е достъпна новата образователна платформа
4.2. Заключителна конференция
4.3. Отпечатване и разпространение на рекламни материали
4.4. Подготовка и реализации на публикации по проекта

Лого на проект e-Mediavalia

Проектът допринесе за същественото осъвременяване на методиката за обучение в областта на медиевистиката чрез създаването на модерни електронни ресурси за обучение и практика и чрез повишаване на капацитета на преподавателите да използват интерактивни и дистанционни форми на обучение в традиционните курсове на университетското образование.

Конкретни резултати:

1. Електронна платформа за обучение по медиевистика с уникално интерактивно съдържание.
2. Програма за дистанционно обучение по медиевистика с електронни курсове:
- Старобългарски език;
- Византийски средногръцки език;
- История на българския език;
- Старобългарска литература;
и модули:
- Богословие;
- Духовна култура на средновековна България;
- Българска средновековна дипломация;
- Централизъм и регионализъм в средновековна България;
- Политическа мисъл на ранносредновековна България;
- История на средновековното право;
- Философия на латинското и византийското средновековие;
- Средновековна култура;
- Текстология и език на средновековните писмени паметници.

3. Практикум по компютърна и корпусна медиевистика.
4. Виртуална библиотека по медиевистика с богато теоретично и визуално съдържание.
5. Обучени студенти – 1000.
6. Обучени преподаватели – 50.
7. Материали за осигуряване на публичност.
8. Летен семинар за електронно обучение.
9. Заключителна конференция на проекта за отчитане на резултатите.

Всички електронни ресурси изработени по проект e-Medievalia продължават активно да се използват в допълнение към процеса на традиционно обучение от студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, гости на СУ "Св. Климент Охридски", което е показател за тяхното качество и актуалност. Част от курсовете съдържат тестове за оценяване на постиженията на обучаемите, които също се използват успешно в процеса на обучение - например курсовете "Старобългарски език", "История на българския език" и курсовете по средновековна история.

Сряда, 10 Юли 2013 23:19

Цели на проекта e-Medievalia

Лого на проект e-Mediavalia

Обща цел

Повишаване на качеството на образование и разширяване на достъпа до образование за млади хора, хора в неравностойно положение и възрастни като част от системата за учене през целия живот.

Основната цел на проекта е в съзвучие с целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ и с изискването за развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция. Затова и дейностите са съсредоточени в рамките на приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", която допринася за по-успешната социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и развитие на системата за учене през целия период. Посредством този проект България ще предложи един модерен продукт в областта на хуманитаристиката и образованието, чрез който нашето културно и историческо наследство ще бъде представено в неговата пълнота и многообразие.
Проектът ще направи опит да обедини и надгради съществуващите електронни ресурси по медиевистика, като ги пригоди за нуждите на съвременното университетско образование.

Специфични цели

  1. Повишаване качеството и конкурентноспособността на българското висше образование в областта на изучаване и опазване на историческото и културното наследство;
  2. Подобряване на условията за провеждане на обучението в бакалавърските и магистърските програми;
  3. Разработване на иновативни решения в областта на медиевистиката: средновековна българска история и литература, богословие, Кирило-Методиевски език, Кирило-Методиева книжовна традиция, българо-византийски връзки, средновековно изкуство, философия и право.
  4. Създаване на електронни ресурси за обучение по медиевистика;
  5. Повишаване на квалификацията на университетските преподаватели да използват форми за електронно и дистанционно обучение;
  6. Включване на електронни модули в традиционните лекционни курсове по медиевистика.

 

Роден на 21.06.1953 г. в Благоевград. Завършил докторантура – Българска патриаршия 1987, легализирана от ВАК, № 346/12.12.1992 г. Кариерно развитие: асистент – 1988-1992 г.; ст. асистент – 1992 - 1995 г.; гл. асистент – 1995 - 2009 г.; доцент – 2009 г. Основни интереси в областта на патрологията и догматическото богословие.
По-важни публикации: Богословската мисъл през първите три века (догматико-патрологичен анализ) Т. 1. (Утвърждаване на апостолското предание през II в.). Издателство „Артграф", С., 2008, ISBN 978-954-9401-23-3 (256 стр.); Богословската мисъл през първите три века (догматико-патрологичен анализ) Т. 2. (Учението на Църквата в богословската мисъл от края на II до средата на III в.), Издателство „Артграф", С., 2008, ISBN 978-954-9401-24-0 (196 стр.); Тайнството Брак (догматико-патрологично изследване). Издателство „Артграф", С., 2009, ISBN 978-954-9401-28-8 (180 стр.); Оригеновият възглед за отношението между човешка и божествена природа в личността на Иисус Христос. – В: Богословска мисъл (Въпроси на догмата). кн. 1-4, С., 2008, с. 67-74. ISSN 1310-7909; Особености в подхода на св. Йоан Златоуст при разкриване на православната антропология. – В: Supplementum на сп. „Богословска Мисъл" (1600 години от Успението на св. Йоан Златоуст). С., 2008, с. 95-105. ISSN 1310-7909