Курсове

Славянските преводи на старозаветните книги

Славянските преводи на старозаветните книги

Курсът изяснява предмета, основните понятия и методи на текстологията като научна дисциплина. Проследява се историята на формиране на корпуса от еврейски старозаветни текстове, значението на Кумранските ръкописи. Представя се Септуагинтата като най-известeн гръцки старозаветен превод, текстологичната му история и издания. Разглеждат се преводите на Акила, Симах и Теодотион, както и създаването, съставът и значението на Оригеновата Хекзапла. Представят се: 1) южнославянската традиция при славянските преводи на старозаветните текстове с характеристика на отделните редакции, 2) източнославянската традиция при славянските текстове до съставянето на Генадиевата библия. Отделя се място на Чешката библия – историята на нейното създаване и текстологичното развитие до напечатването й (1488). Разглеждат се Паримейникът и гръцкият Профитологий, както и старозаветните текстове в първите славянски печатни Библии – Острожката (1580–1581), Московската (1663) и Елисаветинската (1751).

Д-р Ивона Карачорова е доцент в Секцията за история на българския език, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин" към БАН. Преподава в ПУ „Паисий Хилендарски" дисциплините Старобългарски език и История на българския език на филолози и дисциплината Църковнославянски език на богослови. Научните й интереси са в областта на текстологията на славянските ръкописи, славянските библейски преводи, тълкуванията към славянските библейски книги, правописа на старите славянски ръкописи. Автор е на множество студии и статии, посветени на лексиката на новооткритата част на Синайския псалтир и на Псалтира с тълкуванията на Теодорит Кирски, библейските песни в новата част на Бичковския псалтир, славянския ръкописен псалтир като особен тип сборник, лексиката на Патриарх Евтимий.