Предлаганият курс цели представянето на историята на средновековното право както в европейския запад, така и в православните страни. Най-голямо внимание в него е отредено на правото на Византия и неговото реципиране в Slaviа orthodoxa и особено в средновековна България. Нормативната система е представена в контекста на средновековната култура и в този на властта при нейното упражняване и осмисляне. Тъкмо поради тази причина особено внимание е отредено на публичноправната сфера (държавни институции и фискална система), а също и на изворите на правото, които са проследени в детайли, доколкото това е възможно. Особено внимание е отредено на изворите на правото, които са проследени в детайли, доколкото това е възможно. Курсът е интердисциплинарен и е предназначен за студенти от различни сфери на знанието: история, право, философия, богословие и различни филологически специалности. Провеждането му е замислено под формата на лекции и семинари, както и на разработка на студентски изследвания.

Етикети: история, право, средновековие, Византия, средновековна България, нормативна система, държавни институции, фискална система, извори