В рамките на проблема за развитието на средновековната духовна култура курсът разглежда въпроса за книгата и нейната роля за формиране менталността на човека през Средновековието. Материалът е обособен в три основни тематични дяла: исторически преглед, синхронен модел и типология на културните взаимодействия. В първата част се анализира въпросът за образа и неговата гносеологична функция. Проследява се развитието на формата на книжното тяло – прехода от свитък към кодекс, изработването на папируса, пергамента, хартията, мастилата и боите за миниатюрите, подвързиите. Аналитично се представя системата на украсата във връзка с литургичната функция на ръкописите. Показва се връзката между текст и миниатюра. Прави се детайлен преглед на системите на украсата на различните типове книги и се дават сведения за историческото развитие на всяка от тях. В третата част на курса се разглеждат типовете книги и особено луксозно украсените ръкописи, предназначени за владетелите и висшия църковен клир. Отделно се представят манастирските скриптории и образците на късната средновековна продукция, повлияна от старопечатната книга. Предлага се терминологичен речник.

Етикети: култура, писменост, Византия, славяни, средновековие, богословие, образи, миниатюри, подвързии, украса, инструменти, ръкописи, пергамент, свитък, кодекс, приписки, илюстрации, текст, книги, скриптории