Състои се от следните части: курс лекции „Миниатюрата в българската ръкописна традиция до края на ХVІІ век“, Тематична библиография, Каталог, Палеографски албум, Библиотека. Първият от тях обхваща 15 теми върху писмото и украсата с миниатюри на ръкописи, които в по-тесни или по-широки граници представят историята на българската средновековна ръкописна книга. Вторият раздел съдържа обширна библиография, разпределена в няколко теми, която обхваща ръкописната украса, палеографията и кодикологията на южнославянските ръкописи от същия хронологичен отрязък. Част от включените в нея заглавия са посочени в литературата към отделните теми, но разглеждането й е предмет на самостоятелно занимание, тъй като няма линкове между библиографските описания и цитираните автори в лекциите. В третия раздел са поместени подробни описания на украсата на включените в албума ръкописи, а албумът предоставя необходимия визуален материал, включващ и примери от византийски и сръбски ръкописи. Разделът Библиотека може да бъде разглеждан отделно, независимо че подбраните четива са свързани със съответни места в лекциите. Чрез „Виртуалната библиотека“ студентите имат възможност да опознаят редица ръкописни паметници от времето на българското Средновековие по няколко различни информационни канали, използването на които същевременно трябва да им даде представа за необходимия интердисциплинарен подход в изучаването и изследването на тази част от средновековната култура.

Етикети: виртуална библиотека, палеографски албум, библиография, каталог, книги, писмо, писачи, украса, миниатюри, евангелия, илюстрации, евангелисти, псалтири, ръкописи, художници, дамаскини

Като разчита на основни познания върху текстове, съставящи корпуса на старобългарската литература, програмата обхваща някои по-общи, но и по-редки теми, срещащи се главно в паметниците на средновековното изкуство в България. Тя ще предложи някои показателни примери на „прочит" на съответния изобразителен текст с помощта на литературните му източници. Без да се търси пълнота в цялото разнообразие на иконографските теми, което предлага средновековното изкуство, вниманието ще се фокусира върху представителни теми и паметници. Целта е да се задълбочат и разширят познанията на студентите в областта на средновековното изкуство, проблематизирани през текстовите паметници. Сред главните ще са теми с новозаветна основа като Страшния съд, Христос Лоза, Чудесата и притчите Христови; със старозаветна основа като Дървото Йесеево; Богородичния акатист и други богородични химни; житийните цикли на св. Никола Мирликийски и св. Йоан Рилски; цикли с апокрифна основа като Детство Богородично и Ходене на Богородица по мъките; изображенията на животни и връзката им с Физиолога и др.

Етикети: изкуство, литература, средновековие, България, иконография, апокрифи, изображения, текстове, Нов Завет, Стар Завет, химнография, агиография, дамскини

Курсът е структуриран върху следните основни теми:

  • Ранно-християнското изкуство – запознаване с основите на ранно-християнското изкуство и символика, прехода между късната античност и ранното средновековие, основните паметници.
  • Изкуството от времето на Юстиниан и VІІ в. – общи тенденции и паметници на монументалното изкуство от тази епоха.
  • Изкуството по време на Македонската династия (867–1056) – поява на нова иконографска програма на храма, ролята на неокласическия стил и неговите особености, промяната към одухотворяване в стила през втората половина на периода.
  • Комниново изкуство – създаване на класическия византийски стил, ролята на иконографския модел при украсата на храма, основни паметници на монументалното изкуство.
  • Изкуството на ХІІІ в. – поява на основите на Палеологовото изкуство и стил, основни паметници.
  • Изкуството на ХІV в. – основни характеристики, Палеологов Ренесанс, основни паметници на монументалната живопис.

Етикети: Византия, живопис, изкуство, иконография, паметници, ранно-християнска символика, Юстиниан, Македонска династия, Комниново изкуство, Палеологово изкуство, Палеологов Ренесанс