Практикумът по компютърна и корпусна медиевистика включва описание на основните ресурси и средства за обработка и използване на старобългарски текстове – граматичен речник и анотиран електронен корпус. Като инструментариум на практикума се използват сегментатор на кандидат-думи (tokenizer), морфологичен анализатор (POS tagger) и средство за снемане на морфологична многозначност (ROS disambiguator). Целта на практикума е да подпомага студентите както при усвояването на старобългарската граматика, така и при изучаване на стъпките за обработка и използване на електронни ресурси в областта на старобългаристиката.

Етикети: медиевистика, корпус, компютърна лингвистика, старобългарски текстове, речници, анотатор, токенизатор, морфологичен анализатор, морфологична многозначност, езици за маркиране