Курсът съдържа практически примери и насоки за обработка на средновековни текстове и работа със системата Histdict, както и материали и информация за проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Етикети: палеославистика, медиевистика, корпус, компютърна лингвистика

Практикумът по компютърна и корпусна медиевистика включва описание на основните ресурси и средства за обработка и използване на старобългарски текстове – граматичен речник и анотиран електронен корпус. Като инструментариум на практикума се използват сегментатор на кандидат-думи (tokenizer), морфологичен анализатор (POS tagger) и средство за снемане на морфологична многозначност (ROS disambiguator). Целта на практикума е да подпомага студентите както при усвояването на старобългарската граматика, така и при изучаване на стъпките за обработка и използване на електронни ресурси в областта на старобългаристиката.

Етикети: медиевистика, корпус, компютърна лингвистика, старобългарски текстове, речници, анотатор, токенизатор, морфологичен анализатор, морфологична многозначност, езици за маркиране