старогръцки:
старобългарски:
Име на автора:
Презиме на автора: 

ἀθεΐα

беꙁбожьство

ἀθέλητος

несамовольнъ

ἀθέμιτος

бе ꙁакона

ἀθέμιστος

беꙁаконьнъ

ἀθεμιτουργία

неправьдосътвор҄ень

ἄθεος

беꙁбожьнъ, божь

ἀθεότης

[τῆς] ἀθεότητος беꙁбожьнъ

ἀθεράπευτος

нецѣлмъ

ἀθετέω

ослоушат [сѧ], отъврѣщ, отъврѣщ сѧ, отъметаѭ сѧ, отъмѣтат сѧ, отърещ сѧ, похѹлт, хоулт
οἱ ἀθετοῦντες отъметѫще сѧ [отъмест сѧ]

Ἀθῆναι

атнъі