Средновековен гръцко-български речник

Речникът съдържа 7933 статии и е създаден от доц. д-р Иван Христов въз основа на уеб-версията на академичния Старобългарски речник, т. І-II, изд. "Валентин Траянов", София, 1999 г. (1027 с.) – 2009 г. (1325 с.) като допълнителен работен инструмент, позволяващ да се проследи предаването на гръцките думи и словосъчетания в средновековните български преводи. С това той отговаря на една отдавна съзряла необходимост пред свещенослужители, богослови, езиковеди, старобългаристи и най-широк кръг читатели, които се интересуват от нашите средновековни преводи от гръцки. За примери в контекст с указание на източника читателят е насочван към съответните леми в старобългарския речник.


        
 
старогръцки:
старобългарски:
Име на автора:
Презиме на автора:


 

ἀγεννής

немощьнъ

ἄγευστος

невъкоушенъ

ἀγεώργητος

недѣланъ

ἁγιάζω

цѣлт, освѧтт, освѧщат, свѧтт, свѧщат
ἁγιάζω ἐμαυτόν свѧтт сѧ самъ, свѧщат сѧ

ἁγίασμα

свѧтлще, свѧтло, свѧтость, свѧтъін҄

ἁγιασμός

свѧтъін҄, свѧтьба, свѧщень
[τοῦ ἁγιασμοῦ] свѧтъ

ἁγιαστήριον

свѧтло

ἅγιος

блаженъ, свѧтъ, свѧтъін҄, ьстьнъ, божь
ἁγιώτατος свѧтъ, прѣподобьнъ*
ὁ Ἅγιος богъ
ὁ ἅγιος [вар. ὁ ὅσιος], οἱ ἅγιοι свѧтъі мѫенкъ, правьдьнкъ м. ед., свѧт м. мн.
ὁ ἐν ἁγίοις свѧтъ
οἱ ἅγιοι τεσσαράκοντα μάρτυρες свѧт м҃ мѫенкъ
οἱ ἅγιοι τεσσαράκοντα δύο μάρτυρες свѧт мв мѫенка
ἡ ἁγία стота
ἡ [ἁγία] θυσία [вар. τὰ ἅγια δῶρα], τὰ μυστήρια свѧт дар, свѧто обьщень, свѧтаꙗ жрьтва, свѧтаꙗ тана
ἡ ἁγία πόλις свѧтъі градъ
ἡ ἁγία τράπεζα свѧтаꙗ трапеꙁа
ἡ Ἁγία Τριάς свѧтаꙗ троца
[μνήμη] τῶν ἁγίων πάντων памѧть вьсѣхъ свѧтъіхъ
[τὰ] ἅγια [τῶν] ἁγίων свѧтаꙗ свѧтъіхъ [свѧтъімъ]
τὸ ἅγιον свѧщень
τὸ ἅγιον ξύλον свѧто дрѣво
τὸ ἅγιον ὄνομα благодѣть
τοῦ Ἁγίου доуховьнъ

ἁγιότης

свѧтъін҄

ἁγίως

свѧто