ἀγαθός 

блаженъ, добръ, благодавьць [вар. Φιλάγαθος]
[τὸ] ἀγαθόν благо, добро
[τὰ] ἀγαθά благъін҄
ἀγαθὸν ποιέω добро сътворт
ὁ τῶν ἀγαθῶν χορηγός благодѣтел҄ь
πρὸς τὸ κρεῖσσον μεθίστημι на оун҄ьшнѫ прѣставт