ἀκαταίσχυντος 

непостъідьнъ
πίστις ἀκαταίσχυντος цѣломѫдрость