Средновековен гръцко-български речник

Речникът съдържа 7933 статии и е създаден от доц. д-р Иван Христов въз основа на уеб-версията на академичния Старобългарски речник, т. І-II, изд. "Валентин Траянов", София, 1999 г. (1027 с.) – 2009 г. (1325 с.) като допълнителен работен инструмент, позволяващ да се проследи предаването на гръцките думи и словосъчетания в средновековните български преводи. С това той отговаря на една отдавна съзряла необходимост пред свещенослужители, богослови, езиковеди, старобългаристи и най-широк кръг читатели, които се интересуват от нашите средновековни преводи от гръцки. За примери в контекст с указание на източника читателят е насочван към съответните леми в старобългарския речник.


        
 
старогръцки:
старобългарски:
Име на автора:
Презиме на автора:


 

Ἀαρών

аронъ
τοῦ Ἀαρών ароновъ, арон҄ь

ἀβασίλευτος

нецѣсароумъ

ἄβατος

непроходмъ, непроходьнъ, непрѣходмъ, непрѣходьнъ

ἀββᾶ

авва, отьць

Ἀββακούμ

амбакоумъ

ἀββᾶς

рьньць

Ἀβδισσότας

аѵдсотъ

Ἄβελ

авелъ

Ἀβεσσαλώμ

авеселоумъ

Ἀβιά

авꙗдъ, авꙗ
[τοῦ] Ἀβιά авꙗн҄ь

Ἀβιαθάρ

аватарь

Ἄβιβος

аввъ

Ἀβιληνή

авлнꙗ

Ἀβιμέλεχ

авмелехъ
[τοῦ] Ἀβιμέλεχ авмелеховъ

Ἀβιούδ

авоудъ

Ἀβιρών

авронъ

ἀβλεψία

невдѣнь, помраень

ἀβουλήτως

неволеѭ

ἀβοήθητος

бес помощ

ἀβουλία

несъвѣтьство, несъвѣщань

Ἀβραάμ

авраамъ
τοῦ Ἀβραάμ авраамл҄ь, авраамовъ

ἀβροχία

беꙁдъждь

ἄβυσσος

беꙁдъна, беꙁдьнь, глѫбна
ἄβυσσος τῆς γεέννης τοῦ πυρός беꙁдъна г҄еонъскааго ог҄н

Ἀγαθόδωρος

анавлъ*

ἀγαθοεργία

благодѣꙗнь

Ἀγαθόκλεια

агатоклꙗ

Ἀγαθόνικος

агатонкъ

ἀγαθοποιέω

благотворт, добро сътворт

ἀγαθοποιός

благотворвъ

ἀγαθός

блаженъ, добръ, благодавьць [вар. Φιλάγαθος]
[τὸ] ἀγαθόν благо, добро
[τὰ] ἀγαθά благъін҄
ἀγαθὸν ποιέω добро сътворт
ὁ τῶν ἀγαθῶν χορηγός благодѣтел҄ь
πρὸς τὸ κρεῖσσον μεθίστημι на оун҄ьшнѫ прѣставт

ἀγαθότης

благодѣть, благостъі҄н, благость, благъін҄, доброта

ἀγαθύνω

благосътворт, оублажт

ἀγαθωσύνη

благостъі҄н, благость

ἀγαλλίαμα

радовань, радость

ἀγαλλίασις

весель, радовань, радость
[τῆς] ἀγαλλιάσεως вель, веселъ
ἐν ἀγαλλιάσει съ радостьѭ, въ радост, радостьѭ

ἀγαλλιάω

въꙁдрадоват сѧ
ἀγαλλιάομαι веселт сѧ, въꙁвеселт сѧ, въꙁдрадоват сѧ, радъ бꙑт

ἀγάλλομαι

веселт сѧ, радъ бꙑт, скакат
ꙗвт сѧ*
ἀγαλλόμενος веселъ, радъ бꙑт

ἄγαλμα

капще, коумръ

ἄγαμαι

оудт сѧ

ἄγαμος

непосагъ

ἀγανακτέω

гнѣват сѧ, негодоват, раꙁгнѣват сѧ

ἀγαπάω

въꙁлюбт, любт
τὸ ἀγαπᾶν любъі
ἀγαπῶμεν ἀλλήλους любт сѧ
ἠγαπημένος любмъ, любьнъ

ἀγάπη

братьство, въꙁлюбл҄ень, любъі, првѣтъ, прѣльсть*
τῆς ἀγάπης любъвьнъ

ἀγάπησις

въꙁлюбл҄ень

ἀγαπητός

въꙁлюбл҄енкъ, любмъ

Ἀγάπιος

агап

Ἁγάρ

агарь

Ἀγαρηνός

агарѣннъ
Ἀγαρηνοί срацн
τῶν Ἀγαρηνῶν срацньскъ

Ἀγγαῖος

аньг҄е

ἀγγαρεύω

ꙁадѣт

ἀγγεῖον

съсѫдъ

ἀγγελικός

анг҄ельскъ, еванг҄ельскъ
ἀγγελικὸν σχῆμα анг҄ельскъі [мъншьскъі, рьнььскъ, днаьнъі] обраꙁъ

ἀγγελικῶς

анг҄ельскъі

ἀγγέλλω

въꙁвѣщат

ἀγγελοειδής

анг҄ельскаго обраꙁа, анг҄ельскообраꙁьнъ

ἄγγελος

анг҄елъ, анг҄ельскъ, арханг҄елъ, вѣстьнкъ, сълъ
[τοῦ] ἀγγέλου анг҄ельскъ
τῶν ἀγγέλων анг҄ельскъ, еванг҄ельскъ*

Ἀγγίας

анг҄

ἄγγος

съсѫдъ

ἀγέλη

стадо

ἀγενής

беꙁродьнъ, не того рода, слабъ
ἀγενές слабо

ἀγεννής

немощьнъ

ἄγευστος

невъкоушенъ

ἀγεώργητος

недѣланъ

ἁγιάζω

цѣлт, освѧтт, освѧщат, свѧтт, свѧщат
ἁγιάζω ἐμαυτόν свѧтт сѧ самъ, свѧщат сѧ

ἁγίασμα

свѧтлще, свѧтло, свѧтость, свѧтъін҄

ἁγιασμός

свѧтъін҄, свѧтьба, свѧщень
[τοῦ ἁγιασμοῦ] свѧтъ

ἁγιαστήριον

свѧтло

ἅγιος

блаженъ, свѧтъ, свѧтъін҄, ьстьнъ, божь
ἁγιώτατος свѧтъ, прѣподобьнъ*
ὁ Ἅγιος богъ
ὁ ἅγιος [вар. ὁ ὅσιος], οἱ ἅγιοι свѧтъі мѫенкъ, правьдьнкъ м. ед., свѧт м. мн.
ὁ ἐν ἁγίοις свѧтъ
οἱ ἅγιοι τεσσαράκοντα μάρτυρες свѧт м҃ мѫенкъ
οἱ ἅγιοι τεσσαράκοντα δύο μάρτυρες свѧт мв мѫенка
ἡ ἁγία стота
ἡ [ἁγία] θυσία [вар. τὰ ἅγια δῶρα], τὰ μυστήρια свѧт дар, свѧто обьщень, свѧтаꙗ жрьтва, свѧтаꙗ тана
ἡ ἁγία πόλις свѧтъі градъ
ἡ ἁγία τράπεζα свѧтаꙗ трапеꙁа
ἡ Ἁγία Τριάς свѧтаꙗ троца
[μνήμη] τῶν ἁγίων πάντων памѧть вьсѣхъ свѧтъіхъ
[τὰ] ἅγια [τῶν] ἁγίων свѧтаꙗ свѧтъіхъ [свѧтъімъ]
τὸ ἅγιον свѧщень
τὸ ἅγιον ξύλον свѧто дрѣво
τὸ ἅγιον ὄνομα благодѣть
τοῦ Ἁγίου доуховьнъ

ἁγιότης

свѧтъін҄

ἁγίως

свѧто

ἁγιωσύνη

свѧтъін҄
τῆς ἁγιωσύνης свѧтъін҄ьнъ

ἀγκάλη

рѫка
αἱ ἀγκάλαι паꙁѹха
δέχομαι εἰς τὰς ἀγκάλας, ἀγκάλαις ὑποδέχομαι прѩт [въꙁѧт] на рѫкѹ [рѫкахъ]

ἀγκιστρεύω

оуловт

ἄγκιστρον

ѫдца

ἄγκυρα

анкѵра, котъка, отшь

Ἄγκυρα

анкѵра
[τῆς] Ἀγκύρας анкѵрьскъ

ἀγκών

лакъть

ἀγλαΐζω

просвѣщат

Ἀγλάϊος

агла

ἁγνεία

жть, стота, стость

ἁγνίζω

остт
ἁγνίζω ἐμαυτόν остт сѧ

ἀγνοέω

не вѣдѣти, не домъішлꙗт сѧ

ἀγνόημα

невѣдѣнь, невѣждьствь

ἄγνοια

беꙁоумь, невѣдьство, невѣдѣнь, невѣꙁьство, невѣсть
ὁ ἐν ἀγνοίᾳ невѣдомъ

ἁγνός

прѣстъ, свѧтъ*

ἁγνότης

оцѣщень

ἀγνωμοσύνη

беꙁоумь, нераꙁоумь, ѫродьство

ἀγνώμων

беꙁ оума, беꙁоумьл҄ь, невѣгласъ, нераꙁоумьнъ, нераꙁоумьнъ, несъмъісльнъ, ѫродьнъ
ἀγνώμων εἰμί хвалъі не мѣт

ἀγνώριστος

неꙁнамъ

ἁγνώς

стъ

ἀγνωσία

нераꙁоумь

ἄγνωστος

неꙁнамъ

ἄγονος

неплодовтъ

ἀγορά

коуплꙗ, мѣсто, распѫть, стьгна, съборъ, тръгъ, тръжще

ἀγοράζω

коупт, коуповат

ἀγοραῖος

οἱ ἀγοραῖοι съборъ

ἄγος

стъідость

ἄγρα

ловтва

ἀγράμματος

некънжьнкъ

ἄγραπτος

съпасень

ἀγραυλέω

бъдѣт

ἀγρεύω

обльстт, оуловт

ἀγριαίνω

ἀγριαινόμενος сверѣпъ

Ἀγρικόλαος

агркола

ἄγριος

двь, прѣгъін҄, пѹстъ, сверѣпъ, сѫкатъ
ἄ. εἶναι сверѣповат

Ἀγρίππας

агрпа

ἄγροικος

польскъ

ἀγρός

село
τοῦ ἀγροῦ сельнъ

ἀγρυπνέω

бъдѣт, ꙁабъдѣт

ἀγρυπνία

бесънь, бъдѣнь, въꙁдрьжань

ἄγρωστις

троскотъ

ἀγύμναστος

ненаслꙗмъ

ἀγχίνοια

хъітрость

ἀγχόνη

осло, сло, ѹдавл҄ень

ἄγχω

въстѧгнѫт

ἄγω

водт, въвест, въꙁводт, гънат, ꙁводт, мѣѭ, ност, поставт, прваждат, прводт, прнест, съконьават

ἀγώγιμος

τὸ ἀγώγιμον брѣмѧ

ἀγών

подвгъ, подвꙃань, трѹдъ, тѫга
ἀγῶνα βασάνων δέχομαι ранъі прѩт
ἀγὼν πολέμου рать

ἀγωνία

брань, подвгъ, трѹдъ

ἀγωνιάω

тѫжт

ἀγωνίζομαι

подвгнѫт сѧ, подвжѫ сѧ, трѹждат сѧ

ἀγώνισμα

подвꙃань

ἀγωνιστής

подвжьнкъ, трѹдьнкъ

Ἀδάβ

[τοῦ] Ἀδάβ адавовъ

ἀδάκρυτος

τὸ ἀδάκρυτον непросльꙁт

Ἀδάμ

адамъ
τοῦ Ἀδάμ адамовъ

Ἀδδί

τοῦ Ἀδδί адъдвъ

ἄδεια

бестрасть, пространь
ἄδειαν ἔχω пространь мѣт

ᾅδης

τὸ κοσμοδοχεῖον τοῦ ᾅδου, ἡ τοῦ ᾅδου γαστήρ рѣво адьско, рѣво адово

ᾄδω

τὸ ᾄδειν пѣть

ἀδελφή

сестра

ἀδελφιδοῦς

братоуѧдъ

ἀδελφός

братъ, братьꙗ
[ὁ] εἰς τὸν ἀδελφόν братьн҄ь
[ὁ] πρὸς τὸν ἀδελφόν братьн҄ь
τῶν ἀδελφῶν братьн҄ь

ἀδελφοποίησις

братотвор҄ень

ἀδελφοποιΐα

братосътвор҄ень

ἀδελφότης

братрꙗ, братꙗ, съвъкѹпл҄ень
ἡ ποιμνὴ τῆς ἀδελφότητος братрꙗ, братꙗ

ἄδηλος

невѣдомъ
τὰ ἄδηλα беꙁвѣстьнаа (беꙁвѣстьнъ)
ἄδηλος γίγνομαι беꙁ вѣст бъіт

ἀδημονέω

тѫжт

ἀδημονία

пеаль

ᾅδης

адъ, ѫꙁа
τοῦ ᾅδου адовъ, адовьнъ, адовьскъ, адьскъ, ꙁападьскъ
ἐν ᾅδῃ адовъ

ἀδηφαγία

лхоꙗдень

ἀδιάβατος

ἀδιάβατός εἰμι не прѣходѧштъ бъіт

ἀδιάδοχος

неоставмъ, н прѣмѣнмъ

ἀδιαίρετος

нераꙁдѣлмъ, нераꙁдѣльнъ, нераꙁдѣлꙗемъ, нераꙁлѫьнъ

ἀδιάλειπτος

непрѣстаньнъ

ἀδιαλείπτως

беспрѣстан, вънѫ, неꙁамоудьно, прсно

ἀδιάλλακτος

ἀδιάλλακτα непрѣмѣньно

ἀδιάνοικτος

неврѣжденъ
ἀδιάνοικτός εἰμι не отврьстъ бъіт

ἀδιάρρηκτος

нераꙁдьранъ

ἀδιάφθορος

нестьлѣньнъ

ἀδιάφορος

неоудрьжаньнъ

ἀδίδακτος

ненаоуенъ

ἀδιήγητος

несъповѣдомъ

ἀδικέομαι

обдѫ прѩт (обда), пакость прѩт

ἀδικέω

врѣдт, обдѣт, облѣнт сѧ, прѣврѣдт, прѣобдѣт
ἀδικέω εἰς τὴν ἐκδίκησιν мьстт

ἀδίκημα

неправьда

ἀδικία

бесправьдь, неправьда, прѣгрѣшень
[τῆς] ἀδικίας бесправьдьнъ
τῆς ἀδικίας неправьдьнъ
ἐργάται ἀδικίας, ἐργαζόμενοι ἀδικίαν дѣлателе неправьдѣ, дѣлаѭще [творѧще] неправьдѫ

ἄδικος

неправьдвъ, неправьдьнкъ, неправьдьнъ, обдьлвъ
τὸ ἄδικον неправьда
ἄδικόν ἐστιν неправьдьно стъ

ἀδίκως

беꙁ оума, бес правьдъі, неправьдьнѣ

ἀδιόρθωτος

ἀδιόρθωτος μένω прѣбъіват въ пагѹбѣ

ἀδολεσχέω

въскръбѣт, глоумлꙗт сѧ, поглѹмт сѧ

ἀδολεσχία

глоумл҄ень, пеаль

ἀδοξία

неслава, неьсть

Ἀδριανός

адранъ

Ἁδριανούπολις

одрн҄ь

ἀδυνατέω

ꙁнемощ, отънемощ [сѧ], оуѩт сѧ

ἀδύνατος

немощьнъ
ὁ ἀδύνατος немогъі
ἀδύνατόν ἐστιν нѣстъ [комоу] льꙃѣ
ἀδύνατόν μοί ἐστιν немощьно [м] стъ

ἄδυτος

немрьемъ, непрѣходьнъ
ταμεῖον ἄδυτον съкровъ
τὰ ἄδυτα неꙁаходѧщаꙗ

ᾄδω

въспѣт, пѣт, съпѣт

Ἀδωναΐ

атанал҄ь вм. Ἀδωναΐ

ἀεί

прсно

ἀεικίζω

бѭ

ἀείλαλος

ѩꙁъіьнъ

ἀειπάρθενος

прснодѣва, прснодѣваꙗ

ἀέναος

прснотекъі, съпрснотекъі
ἀένναος вѣьнъ, непрѣстаньнъ
ἀεννάου прснотекъі

ἀενάως

прснотекъі

Ἀενδώρ

ѩньдоръ

ἀέριος

въꙁдоушьнъ
τὸ ἀέριον вѣтръ
[τῶν] ἀέρων аерьнъ

Ἀερμών

[τοῦ] Ἀερμών еръмоун҄ь, еръмоуньскъ

Ἀέτιος

ает

ἀετός

орьлъ
[τοῦ] ἀετοῦ орьл҄ь

Ἀζαρίας

аꙁарꙗ

ἄζυμος

[τὸ] ἄζυμον опрѣснъкъ
τὰ ἄζυμα опрѣснъц
τὰ ἄζυμα προλαμβάνω опрѣснъц ꙗст

Ἀζώρ

аꙁаръ

ἀηδία

дрѫень

ἀήρ

аеръ, въꙁдоухъ, вѣтръ
κρύος ἀήρ стѹдень въꙁдоухъ

ἀήσσητος

непобѣдмъ, непобѣдьнъ

ἀθανασία

бесъмрьтьство, бесъмрьть
[τῆς] ἀθανασίας бесъмрьтьнъ, несъмрьтьнъ

Ἀθανάσιος

атанас

ἀθάνατος

бесъмрьтьнъ, жвъ, несъмрьтьнъ

ἀθεΐα

беꙁбожьство

ἀθέλητος

несамовольнъ

ἀθέμιτος

бе ꙁакона

ἀθέμιστος

беꙁаконьнъ

ἀθεμιτουργία

неправьдосътвор҄ень

ἄθεος

беꙁбожьнъ, божь

ἀθεότης

[τῆς] ἀθεότητος беꙁбожьнъ

ἀθεράπευτος

нецѣлмъ

ἀθετέω

ослоушат [сѧ], отъврѣщ, отъврѣщ сѧ, отъметаѭ сѧ, отъмѣтат сѧ, отърещ сѧ, похѹлт, хоулт
οἱ ἀθετοῦντες отъметѫще сѧ [отъмест сѧ]

Ἀθῆναι

атнъі

Ἀθηναῖοι

атне

ἀθλέω

пострадат

ἄθλησις

брань, мѫенкъ, страдань, страсть, оубн҄ь
τῆς ἀθλήσεως страстьнъ

ἀθλητής

страстотрьпьць, страстьнкъ

ἀθλητικός

страстьньскъ
ἡ ἀθλητική рьнорꙁьство

ἄθλιος

ꙁълобѣсьнъ

ἀθλίως

ꙁълѣ

ἆθλον

страсть

ἀθλοφόρος

мѫенкъ, страстоносьць, страстотрьпьць

ἀθρέω

вдѣт

ἀθροίζομαι

съвъкѹпт сѧ

ἀθρόον

напрасьно, напрасьнь

ἀθρόως

вънеꙁаапѫ, напрасьно, томь асѣ

ἀθυμέω

пеаловат сѧ [с], пеальнъ бъіт

ἀθυμία

отъаꙗнь, пеаль, оунъінь
τῆς ἀθυμίας пеальнъ
ἐν ἀθυμίᾳ γίγνομαι въ пеал бъіт

ἄθυρος

беꙁдвьрьнъ

ἀθῷος

беꙁвньнъ, невньнъ, недостонъ, неповньнъ

αἰασχημόνως

блѫдьнъ*

αἰγιαλός

брѣгъ, кра, поморь, прморь

αἴγλη

ꙁарꙗ

αἰγληφόρος

свѣтьлъ

Αἰγύπτιος

Αἰγυπτία ег҄ѵпьтѣнъін҄
τῶν Αἰγυπτίων ег҄ѵпьтьскъ

Αἰγυπτιακός

ег҄ѵпьтьскъ

Αἴγυπτος

ег҄ѵпьтъ
ὁ κατὰ τὴν Αἴγυπτον ег҄ѵпьтѣннъ
[Αἰγύπτου, τῆς] ег҄ѵпьтьскъ

αἰδέομαι

говѣт, посрамт сѧ, постъідѣт сѧ, срамлꙗт сѧ, стъідѣт сѧ, оубоꙗт сѧ, оусрамлꙗт сѧ, оустъідѣт сѧ

ἀΐδιος

вѣьнъ, прсносъі

ἀϊδιότης

прсность

Αἰθάν

етанъ

Αἰθέριος

етер

αἰθήρ

въꙁдоухъ

Αἰθίοψ

етопѣннъ
Αἰθίοπες моур
τῶν Αἰθιόπων етопьскъ

αἴθριος

ꙗснъ
ὑπὸ τὸ αἴθριον на ꙗснѣ

Αἰκατερίνη

екатерна

αἰκίζω

мѫт

αἰκισμός

рана

Αἱλιανός

юлꙗнъ

αἷμα

кръвь, родъ
τοῦ αἵματος кръвьнъ
[τῶν] αἱμάτων кръвавъ
αἷμα ἐκχέω / τὸ αἷμά μου ἐκχέω [ὑπέρ τινος] пролт кръвь [кръв] [своѭ ꙁа кого]
ἀνὴρ αἱμάτων мѫжь кръвь
πηγὴ τοῦ αἵματος стонкъ крьв
ῥύσις [τοῦ] αἵματος, ῥύσις αἱμάτων тоень [теень, токъ] кръве, кръвотоень

Αἰμάν

еманъ

αἱματοχυσία

кръв [кръвьмъ] прол҄ьꙗнь

αἱμοβόρος

кръвоꙗдвъ
τὸ αἱμοβόρον кръвоꙗдень

αἱμοπότης

кръвопвъ

αἱμορροέω

кръвотот
ἡ αἱμορροοῦσα кръвотоца, кръвь тоѧшт
αἱμορροῶν кръвотовъ

αἱμοχυσία

кръв [кръвьмъ] прол҄ьꙗнь

αἴνεσις

похвала, пѣнь, хвала, хвал҄ень

αἰνετός

хвальнъ

αἰνέω

благословлꙗт, въсхвалт, похвалт, пѣт, хвальнъ*

αἴνιγμα

пртъа

αἰνίσσομαι

ꙁащцат, ꙁащщат, наꙁнаменоват

αἶνος

пѣснь, хвала
δίδωμι αἶνον въꙁдат, въꙁдаꙗт, дат хвалѫ [хвалъі]

Αἰνών

еннонъ

αἵρεσις

вѣра, ересь
τῶν αἱρέσεων еретьскъ

αἱρετίζομαι

ꙁволт

αἱρετικός, ὁ

новѣрьнкъ, новѣрьнъ, хоульнкъ вѣръі (хоульнкъ)

αἱρέω

въꙁѧт, ꙁволт, ꙁѧт
αἱρέομαι волт, ꙁволт
[τὸ] αἱρεῖσθαι ꙁвол҄ень

αἴρω

въꙁвест, въꙁдвгнѫт, въꙁдвꙃаѭ, въꙁдѣѭ, въꙁѧт, ꙁѧт, ност, отъвалт, отьмѫ, понест, прѩт, сънѧт
αἴρομαι въꙁѧт сѧ, въстат, двгнѫт сѧ

αἰσθάνομαι

ощоутт, помъішлꙗт, поѹт, раꙁѹмѣт, оут
οὐκ αἰσθάνομαι ꙁабъіт

αἴσθησις

брашьно, оувьство, оувьствь, оуство

αἰσθητός

вдомъ, оувьствьнъ

αἰσχημονέω

ꙁъло творт [сътворт]

αἰσχροπαγέω

ꙁълотворт

αἰσχρός

скврьнавъ
αἴσχιστος бестоудьнъ
αἰσχίστη ἐπιθυμία плътьнаꙗ похоть

αἰσχρῶς

срамьнѣ

αἰσχύνη

бесоудь, срамъ, стѹдъ, стъідѣнь
[τῆς] αἰσχύνης покровще, срамьнъ, стѹдовьнъ
[τῆς] αἰσχύνης κάλυμμα покровще стѹда

αἰσχύνομαι

постъідѣт сѧ, срамт, срамлꙗт сѧ, стъідѣт сѧ, оусрамлꙗт сѧ, оустъідѣт сѧ

αἰτέω

въспрост, спрост, помолт сѧ, прост
αἰτέομαι въспрост, спрост, молт, прост
τὸ αἰτεῖσθαι прошень
τὸ αἰτῆσαι прошень

αἴτημα

прношень, прошень

αἴτησις

въпрошень, спрошень, прошень

αἰτία

вна, цѣльба

αἰτιάομαι

вновьнъ
αἰτιάομαί τινα вновьнъ творт [кого]

αἴτιος

повньнъ
τὸ αἴτιον вна
[ὁ] αἴτιος вньнкъ

Αἴτνη

етн

αἰφνίδιον

вънеꙁаапѫ, напрасьно

αἰχμαλωσία

оплѣн҄ень, плѣн҄ень, плѣнъ

αἰχμαλωτεύω

плѣнт

αἰχμαλωτίζω

плѣнт, плѣт

αἰχμάλωτος

плѣньнкъ

αἰών

вѣкъ
εἰς [τὸν] αἰῶνα, εἰς [τοὺς] αἰῶνας, εἰς [τὸν] αἰῶνα [τοῦ] αἰῶνος, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, τὸν αἰῶνα καὶ ἐπ᾿ αἰῶνα, εἰς αἰῶνα καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων καὶ ἐπ᾿ αἰῶνα, ἕως [τοῦ] αἰῶνος въ вѣкъ; въ вѣкъі; въ вѣкоу; въ вѣкъ вѣка; въ вѣкъі вѣка; въ вѣкъ  въ вѣкъ вѣка; въ вѣкъ вѣкоу; въ вѣкъ  въ вѣкъ вѣкоу
ἐκ τοῦ αἰῶνος, ἀπὸ [τοῦ] αἰῶνος, πρὸ αἰῶνος, πρὸ [τῶν] αἰώνων, προαιώνιος отъ вѣка; отъ вѣкъ, прѣжде вѣка; прѣжде вѣкъ; прьвѣ вьсѣхъ вѣкъ; прѣдъ вѣкъі
ὁ αἰὼν ἐκεῖνος, ὁ αἰὼν ὁ ἐρχόμενος, ὁ μέλλων αἰών вѣкъ тъ, вѣкъ грѧдъі, вѣкъ бѫдъі
ὁ αἰών [οὗτος], ὁ νῦν αἰών вѣкъ сь, вѣкъ нъінѣшьнъі
ὁ ἀπ' αἰῶνος вѣьнъ
ὁ νῦν αἰών вѣкъ нъінѣшьн҄ь
πρὸ αἰώνων прѣвѣьнъ

αἰώνιος

бѫдѫщаго вѣка, вѣьнъ

αἰωνίως

вѣьно

ἀκαθάριστος

неоцѣщенъ

ἀκαθαρσία

нестота

ἀκάθαρτος

нестъ, неьсть, скврьнавъ
ἀκάθαρτον πνεῦμα, ὁ ἀκάθαρτος δαίμων, ἀκάθαρτος διάβολος бѣсъ нестꙑ [неьствꙑ]

ἄκαιρος

сѹтьнъ

ἀκαίρως

беꙁ оума, беꙁ врѣмене, беꙁгодьнѣ

ἀκακία

беꙁълобь, неꙁълоба, неꙁълобь

Ἀκάκιος

акак҄

ἄκακος

беꙁълобвъ, беꙁълобьнъ, неꙁълобвъ

ἀκαμπής

непрѣклоньнъ

ἄκανθα

ἄκανθαι кѫпнь, трьнь

ἀκάνθινος

трьновъ

ἀκανθόβλαστος

трьньмь порастъі

ἀκανθόπλεκτος

трьноплетенъ

ἀκανθώδης

αἱ ἀ. трьнь

ἀκαπήλευτος

некоупл҄енъ, непродамъ

ἄκαρπος

бесплодьнъ, неплодьнъ

ἀκατάγνωστος

неꙁаꙁорьнъ

ἀκαταγώνιστος

добл҄ь, непобѣдмъ

ἀκαταίσχυντος

непостъідьнъ
πίστις ἀκαταίσχυντος цѣломѫдрость

ἀκατάκριτος

неосѫжденьнъ

ἀκατακρίτως

неосѫжденьно

ἀκατάληπτος

непостжьнъ

ἀκατάληρτος

невънѧтъ

ἀκατάλυτος

нераꙁормъ

ἀκατανόητος

нераꙁоумьнъ

ἀκαταπαύστως

непрѣстаньно

ἀκατάπληκτος

беꙁ оужаст

ἀκαταπλήκτως

оужасьнъ

ἀκατάσειστος

недвжмъ

ἀκαταστασία

беснь, нестронь

ἀκατάστατος

неоустронъ

ἀκατάσχετος

непрѣстаѩ

ἀκατέργαστος

несъдѣланъ

ἀκενόδοξος

τὸ ἀκενόδοξον непрѣꙁорьство

ἀκέραιος

младъ, цѣлъ

ἀκηδία

оунъін҄ень, оунъінь

ἀκηδιάω

оунъіт

ἀκήρατος

бесконььнъ, бесъмрьтьнъ

ἀκίβδηλος

стъ

Ἀκίνδυνος

акѵнднъ, беꙁбѣдьнъ

ἀκίνητος

недвжмъ, неподвжьнъ, непостѫпьнъ

ἀκλινής

непрѣклоньнъ, прлежьнъ

ἀκμάζω

съꙁьрѣт

ἀκμή

острость, юность
[ὁ] ἐν ἀκμῇ юнота

ἀκμήν

днае, ще

ἄκμων

наковало, наковально

ἀκοή

вѣсть, слѹхъ, слъішань
τῆς ἀκοῆς слѹхъ
ἀκοαί оуслъішань

ἀκοίμητος

неоусъіпаѩ

ἀκολασία

блѫждень

ἀκολουθέω

вънт, въслѣдоват, въслѣдьствоват, повъслѣдоват, послѣдоват
ἀκολουθέω, ἀκολουθέω ὀπίσω грѧст [т, пот, прт, ходт, шьствоват, въслѣдьствоват] въ слѣдъ [въслѣдъ]
ὁ ἀκολουθῶν τινος, οἱ ἀκολουθοῦντές τινος грѧдъі въ слѣдъ кого, грѧдѫще по комь, ходѧ [дъі, грѧдъі] въ слѣдъ [въслѣдъ]

ἀκολουθία

върѧждень, молтва, порѧдь

ἀκόλουθον

ἀ. ἐστιν лѣпо [стъ]

ἀκονάω

ꙁострт, поострт
ἠκονημένος остръ

ἀκόνη

осла

ἀκοντίζω

въврѣщ

ἀκόρεστος

несъітъ
ὁ ἀκόρεστος ненасъітѧ сѧ

ἀκούσιος

невольнъ, неповол҄ьнъ
τὸ ἀκούσιον неволеѭ

ἀκουσίως

неволеѭ

ἀκουστός

ἀκουστὸν ποιέω ѹслъішанъ сътворт

ἀκουτίζω

дат слоухоу, ѹслъішанъ сътворт

ἀκούω

въпрашат, нарещ, съповѣдѣ, оуслъішат
ἀκούομαι оуслъішат
τὸ ἀκούειν слѹхъ
τὸ ἀκουσθέν слъішань
οἱ ἀκούσαντες оуслъішавъше

ἀκράδαντος

крѣпѣ

ἀκρασία*

нестота

ἄκρατος

нераствор҄енъ

ἀκρίβεια

благоспъітань, спъітань, стна, опасень, опасъ, стна
μετὰ ἀκριβείας въ мѣрѫ

ἀκριβής

правьдьнъ

ἀκριβόω

спъітат
οὐκ ἠκριβωμένως не по стнѣ

ἀκριβῶς

въ стнѫ, ꙁѣло, ꙁвѣсто, ꙁвѣстьнѣ, скропъітьнѣ, стньнѣ, опасьно, раꙁѹмьно

ἀκρίς

прѫгъ, акрдъ

ἀκρόασις

въпрашань

ἀκροατής

послѹшьнкъ

ἀκρογωνιαῖος

акрогон, ѫгъльнъ

ἄκρον

врьхъ, кра

ἀκρότομος

акротомъ

ἀκτημοσύνη

оубожьство

ἀκτίς

ꙁарꙗ, лоуа

ἄκτιστος

несъꙁьданъ, несътвор҄енъ

Ἀκύλας

акѵла

ἀκύμαντος

невльнѧ сѧ

ἀκυρόω

прѣстѫпат, раꙁорт

ἄκων

неволеѭ

ἀλάβαστρος

стьклѣнца
ἀλάβαστρον алавастръ

ἀλαζών

велавъ

ἀλάλαγμα

въсклцань

ἀλαλαγμός

въсклкновень, въсклцань, клкновень

ἀλαλάζω

въпт, въсклкнѫт, въскрат, клцат, крат

ἀλάλητος

неꙁглаголаньнъ

ἄλαλος

нѣмъ

ἀλαλυγμός

хвал҄ень

Ἀλαμούνδαρος ὁ Σικίκης

аламоундарь сскъ

ἅλας

соль

ἀλάστωρ

ꙁълоьстьнъ, протвьнкъ

ἀλατόμητος

беꙁ отъсѣеньꙗ (отъсѣень)

ἀλγέω

болѣт

ἀλγηδών

болѣꙁнь

ἄλγημα

болѣꙁнь

ἄλγος

болѣꙁнь

ἀλγύνομαι

болѣꙁнь мѣт

ἀλεειφάρμακον

цѣл҄ень

ἀλείφω

маꙁат, помаꙁат

ἀλεκτοροφωνία

кокотоглашень, коуроглашень

ἀλέκτωρ

кокотъ, коуръ

Ἀλεξάνδρεια

александрꙗ
κατὰ τὴν Ἀλεξάνδρειαν александрьскъ
[τῶν] Ἀλεξανδρέων александрскъ

Ἀλέξανδρος

александръ
[τοῦ] Ἀλεξάνδρου александровъ

ἀλεξίκακος

цѣльбьнъ

ἀλεξιτήριον

бальство

ἀλήθεια

стна, правьда, рѣснота
τῆς ἀληθείας стньнъ, стовъ
ἀληθείᾳ въ стнѫ
ἐν ἀληθείᾳ въ стнѫ, стньнъ
ἐπ᾿ ἀληθείας въ стнѫ

ἀληθεύω

ἀληθεύων по стнѣ (стньнъ)

ἀληθής

стньнъ
[τὸ] ἀληθές стна, въ стнѫ
[τὰ] ἀληθῆ стна

ἀληθινός

стньнъ, стовъ, рѣснотвьнъ, рѣснь

ἀλήθω

млѣт

ἀληθῶς

въ стнѫ, въ рѣснотѫ, по стнѣ

ἄληκτος

непрѣстаѩ

ἁλιεία

ловъ

ἁλιεύς

ловьць, рꙑбар҄ь, рꙑбтвъ

ἁλιεύω

ловт, оуловт

ἁλίζω

осолт

ἁλίσκω

лѧцат
ἁλίσκομαι ѩт

ἀλιτήριος

ꙁълодѣ

ἀλλάσσω

ꙁмѣнт, ꙁмѣнт сѧ, ꙁмѣнꙗт, оуставт
ἀλλάσσομαι ꙁмѣнт сѧ

ἀλλαχόθεν

нѫдѣ

ἀλλαχοῦ

намо, нъде, нъжде

ἀλληγορούμενος

носъкаꙁамъ

ἀλληλούϊα

алллоуꙗ

ἀλληλουϊάριον

алллоугꙗр

ἀλληλουϊγιάριον

алллоугꙗр

ἀλλήλῳ

коупьно

ἀλλήλων

ὑπὸ ἀλλήλων ἀναλίσκομεν оуморт сѧ, оуморѭ сѧ, оуморш сѧ, сам сѧ оуморт

ἀλλογενής

[ὁ] ἀ. ноплеменьнкъ

ἄλλοθεν

нѫдѣ

ἀλλοιόω

ꙁмѣнт, ꙁмѣнт сѧ
ἀλλοιόομαι въꙁгарат сѧ, ꙁмѣнт сѧ, ꙁмѣноват сѧ, ꙁмѣнꙗт, ꙁмѣнѣт сѧ, облѣдѣт

ἀλλότριος

ἀλλότριος τυγχάνω τινός лхъ бъіт есо

ἀλλοίωσις

ꙁмѣна, ꙁмѣн҄ень

ἅλλομαι

въслѣпат

ἄλλος

особь

ἄλλοτε

ногда

ἀλλοτριόω

лшт, отъводт

ἀλλοτρίωσις

лховань, страдань

ἀλλοφύλος

ὁ ἀλλόφυλος ноплеменьнкъ, ностраньнкъ, ратьнкъ

ἄλλως

нако, особь

ἅλμη

слатна

ἁλμυρός

морьскъ, сланъ

ἁλμυροφόρος

сланъ

ἀλόγιστος

бесловесьнъ, несъмъісльнъ
τὰ ἀλόγιστα бесловьнаꙗ

ἄλογος

бесловесьнъ, несловесьнъ, несъмъісльнъ

ἀλόη

алгоу
[τῆς] ἀλόης алгоунъ

[τοῦ] ἁλός

сольнъ

ἀλουργίς

багъръ

ἀλουσία

немъвень

ἅλς

соль

ἄλσος

лѣсъ

ἅλυσις

верга, пленца, роꙁвьнъ

ἄλυτος

недвжмъ, нераꙁдрѣшамъ, нераꙁдрѣшмъ, нераꙁдрѣшьнъ

Ἀλφαῖος

τοῦ Ἀλφαίου алфеовъ

Ἀλφειός

алф

ἅλων

гоумьно

ἀλώπηξ

лсъ

ἅλως

гоумьно

ἅλωσις

плѣн҄ень

ἅμα

дноѭ
ἅμα ἐπὶ τὸ αὐτό коупьно

Ἀμαλήκ

амалкъ

ἅμαξα

воꙁъ, кола

ἀμαράντινος

неоувѧдаѩ

ἀμάραντος

неоувѧждѧ

ἁμαρτάνω

съгрѣшат, съгрѣшт

ἁμάρτημα

грѣхъ, прѣгрѣшень, съгрѣшень
ἁμαρτήματα грѣховьнаꙗ

τῶν ἁμαρτημάτων грѣховьнъ

ἁμαρτία

грѣхъ, съгрѣшень
τῆς ἀμαρτίας грѣховьнъ
[τῶν] ἁμαρτιῶν грѣховьнъ
ὁ ἐξ ἁμαρτιῶν грѣховьнъ

ἁμαρτωλός

грѣшьнкъ, грѣшьнца, грѣшьнъ
[τοῦ] ἁμαρτωλοῦ грѣшьнь
[τῶν] ἁμαρτωλῶν грѣшьнь

Ἀμάσεια

амасꙗ
[τῆς] Ἀμασείας амасскъ
[τῶν] Ἀμασέων амасскъ

ἀμαυρόω

орьнѣт

ἀμαύρωσις

мракъ

ἄμαχος

некоторьнъ

Ἀμβακούμ

амбакоумъ

ἀμβλύνω

омрат

ἀμβρόσιος

беꙁбрашьнъ

ἄμβων

амвонъ

ἀμείβω

прѣмѣнт
ἀμείβομαι въꙁдат, дат, прѩт

ἀμείνων

ἄμεινόν ἐστιν потрьпѣт*

ἀμέλεια

небрѣжень

ἀμελέω

неродт, раꙁлѣнт сѧ

ἀμεμουρμνῆς

амемоурмн
τοῦ ἀμεμουρμνή амемоурмннъ

ἄμεμπτος

непороьнъ, стъ

ἀμέριμνος

беꙁ пеал, беспеальнъ

ἀμερίμνως

беꙁ пеал

ἀμέριστος

раꙁлѫка

ἀμετάβλητος

непрѣклоньнъ

ἀμετάβολος

беꙁ прѣмѣнъі

ἀμετάθετος

непрѣклоньнъ, непрѣложьнъ

ἀμεταμέλητος

каꙗꙁнь, нераскаꙗньнъ

ἀμετανόητος

непокаꙗньнъ, непостѫпьнъ

ἀμετεώρητος

глоумъ

ἀμετεωρίστως

непоглоумьно

ἀμέτρητος

бесльнъ

ἀμήν

правь

ἀμηρᾶς

амемоурмн

ἀμηχανία

недооумѣнь

ἀμήχανος

немощьнъ
ἀμήχανόν ἐστιν* нѣстъ [комоу] льꙃѣ

ἀμίαντος

бескврьньнъ, нескврьньнъ, стъ

Ἄμιδα

[τῆς] Ἀμίδης амдъскъ

ἁμιλλάομαι

подобт сѧ

Ἀμιναδάβ

амнадавъ
τοῦ Ἀμιναδάβ амнадавовъ

ἀμίσητον

неꙁавдьно

ἄμμος

пѣсъкъ

Ἀμμοῦν

амонъ

Ἀμμών

амонъ

ἀμνάς

телца

ἀμνησικακία

не помьнѣт вражьдъі

ἀμνησίκακος

неꙁълобвъ

ἀμνός

агньць, агнѧ, пасха
ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ Агнец божий

ἀμοιβή

въꙁдаꙗнь, въꙁмьꙁдь, даръ, мьꙁда, отъдань, отъмьщень

ἀμοιρέω

лшт сѧ

ἄμοιρος

непрѧстьнкъ
ἄμοιρός εἰμί τινος лхъ бъіт есо, праꙁдьнъ бъіт [есо]

ἀμόλυντος

непореенъ, непороьнъ, нескврьньнъ, стъ

Ἀμορραίοι

τῶν Ἀμορραίων аморѣскъ

ἄμορφος

необраꙁьнъ

ἄμοχθος

нетѧжаньнъ

ἄμπελος

вно, вноградъ, лоꙁа, лоꙁь
τῆς ἀμπέλου лоꙁьнъ

ἀμπελουργός

внар҄ь

ἀμπελών

вно, вноградъ
τοῦ ἀμπελῶνος вноградьнъ

ἀμύθητος

беꙁмѣрьнъ

ἄμυνα

прѣщень

ἀμύνη

гнѣвъ

ἀμύνομαι

гнѣват сѧ, отъоумъіт, погнѣват сѧ, протвлꙗт сѧ

ἀμφιάζω

одѣват

ἀμφιβάλλω

отъметаѭ сѧ, пьрѣт, распьрѣт сѧ

ἀμφιβολία

невѣрьство
ἀμφιβολίᾳ περιβάλλομαι вънт въ дъвѣ помъішл҄ен҄ь

ἀμφίβολος

распьрьнъ

ἀμφιέννυμι

облѣщ, одѣт, одѣꙗт

ἀμφισβητέω

распьрѣт сѧ

ἄμφοδον

распѫть

ἀμφότεροι

оба, обо

ἀμώμητος

непороьнъ

ἄμωμος

непореенъ, непороьнъ
ἄμωμός εἰμι непороьнъ бъіт
ὁδὸς ἄμωμος непороенъ пѫть

Ἀμώριον

аморꙗ

Ἀμώς

амосъ
τοῦ Ἀμώς амосовъ

ἄν

с
ἐὰν μή ... τότε, οὐδὲ ἄν ... τότε аще не [н] ... тъгда
καὶ ἐὰν μή ... τότε да аще не ... то тогда
κἄν понѣ

ἀνάαλαβος

аналавъ

ἀναβαθμός

ὠδὴ τῶν ἀναβαθμῶν пѣснь степеньнаꙗ (степеньнъ)

ἀναβαίνω

въꙁдраст, въꙁт, въꙁлѣст, вълѣст, вънт, въсходт, ꙁлаꙁт, сходт, оходт, прѣлаꙁт

ἀναβάλλω

ждѫ
ἀναβάλλομαι одѣт сѧ, отъврѣщ, отътѧꙁат сѧ, раꙁдражт сѧ

ἀνάβασις

въхождень

ἀναβάτης

въсадьнкъ

ἀναβιβάζω

въꙁвест, въꙁводт, ꙁвлѣщ

ἀναβιόω

въскрьснѫт, ожт

ἀναβλέπω

въꙁьрѣт, отврѣст о, проꙁрат, проꙁьрѣт
ἀναβλέπειν просвѣтт

ἀνάβλεψις

проꙁьрѣнь

ἀναβλύζω

сходт

ἀναβοάω

въꙁъпт, въпт, крат

ἀναβράσσομαι

въскъіпѣт

ἀνάγαιον

горьнца

ἀναγγέλλω

въꙁвѣстт, въꙁвѣщат, повѣдѣ, съповѣдат

ἀναγελάω

въсмьꙗт сѧ

ἀναγεννάομαι

пораждат сѧ

ἀναγέννησις

погребень, породьство, порождень, порождьство

ἀναγιγνώσκω

ст

ἀναγκάζω

бѣдт, ноудт, подвгнѫт, понѹдт, понѹждат, прнѹдт, прнѹждат, оубѣдт
ἀναγκάζομαι въстѫжт, мамь ноуждѫ, ноужда м стъ

ἀναγκάζων

потрѣбьнъ

ἀναγκαῖος

ноуждьнъ
ἀναγκαῖόν [ἐστιν] потрѣба стъ
[τὸ] ἀναγκαῖον бѣда
ἡ [τῶν ἀναγκαίων] σπάνις гладъ

ἀνάγκη

болѣꙁнь, бѣда, напасть, неволꙗ стъ, ноужда
ἀνάγκῃ ноудьма
ἔχω ἀνάγκην мамь ноуждѫ, ноужда м стъ, ноуждѫ мѣт, потрѣбѫ мѣт

ἀναγνωρίζω

поꙁнат

ἀναγνωρισμός

поꙁнань

ἀνάγνωσις

ьтень

ἀνάγνωσμα

паремꙗ*, оуень, ьтень

ἀναγνώστης

ьтьць
ἡ τῶν ἀναγνωστῶν τάξις анагностьство

ἀνάγομαι

въꙗхат, прѣт, прѣꙗхат

ἀναγορεύω

нарцат

ἀναγράφω

въпьсат, съпсат

ἀνάγω

въвест, въꙁвест, въꙁводт, въꙁнест, въꙁност, ꙁнест

ἀναδείκνυμι

поставт, оустрот, ꙗвт
ἀναδεικνύναι покаꙁат сѧ, ꙗвт сѧ

ἀνάδειξις

ꙗвл҄ень

ἀναδενδράς

лоꙁа
αἱ ἀναδενδράδες лоꙁь

ἀναδέχομαι

прѩт

ἀναδέω

вѣньат, ѹвѧст

ἀναδίδωμι

ꙁдат, ꙁдаꙗт

ἀναζάω

ожт

ἀναζητέω

скат

ἀναζήτησις

въꙁскань

ἀναζωοποιέω

ожвт

ἀναζωπυρίζομαι

раꙁгорѣт сѧ

ἀναθάλλω

процвст
ἀναθάλλομαι цвст

ἀναθεματίζω

ротт сѧ

ἀναθεωρέω

въꙁрат

ἀνάθημα

съсѫдъ*

ἀναίδεια

беꙁоьство, бесрамь, бесоудь, стѹдъ

ἀναιδής

бесрамьнъ, бестоудьнъ, бестоудьць, стъідъкъ
[ὁ] ἀναιδής бесрамъкъ

ἀναιδῶς*

ꙁѣло

ἀναίμακτος

бескръвьнъ

ἀναιρέομαι

оуморт
τὸ ἀναιρεθῆναι оубн҄ь
τὸ ἀναιρεῖν погѹбл҄ень

ἀναίρεσις

отѧть, пагѹба

ἀναιρέω

въꙁѧт, ꙁбѭ, отьмѫ, погѹбт, раꙁметат, оубват, ѹтѧт

ἀναισθησία

неоувьство

ἀναίσθητος

беꙁъоувьствьнъ, непооуѩ, неоувьствьнъ

ἀναισχυντέω

беꙁоковат

ἀναισχυντία

беꙁоьство, бесрамь, стѹдъ, стъідость

ἀναίσχυντος

бестоудьнъ, стѹдьнъ, стъідъкъ

ἀνακαθίζω

сѣст

ἀνακαινίζω

обновт, поновт
ἀνακαινίζομαι обновт сѧ

ἀνακαλέομαι

въꙁъват, въꙁъпт, въꙁъіват, ꙁмат, обратт, раꙁорт, сѣст

ἀνακαλύπτω

отъкръіват

ἀνακάμπτω

въꙁвратт сѧ, съвратт сѧ

ἀνάκειμαι

въꙁлежат, въꙁлещ, лежат

ἀνακηρύσσω

нарещ, нарцат, сѫпротвь проповѣдат

ἀνακινέω

подвжѫ, подвжѫ сѧ

ἀνάκλησις

въꙁъвань
λέγω ἀ. въпт

ἀνακλίνω

положт, посадт
ἀνακλίνομαι въꙁлещ

ἀνακοινόομαι

съвѣтоват, съвѣщат сѧ

ἀνακομιδή

въꙁвращень

ἀνακόπτω

ставт

ἀνακράζω

въꙁъват, въꙁъпт, въпт, въскрат

ἀνακρίνω

въпрашат

ἀνακτάομαι

спот, обратт, обрѣст, пробрѣст

ἀνακύπτω

въсклонт сѧ

ἀναλαμβάνω

въꙁѧт, въспрѩт, ꙁатворт, отъвест, поѩт, прѩт
ἀναλαμβάνομαι въꙁт, въꙁнест сѧ
τὸ ἀναληφθῆναι въꙁнесень

ἀναλάμπω

въсьꙗт, просвьтѣт сѧ

ἀναλέγω

ꙁдрещ

ἀνάλημψις

въсхождень

Ἀνάληψις

въꙁношень

ἀναλίσκω

ꙁажꙃат, погѹбт, пожьгѫ, поꙗст, трошт, оуморт
ὑπὸ ἀλλήλων ἀναλίσκομεν сам сѧ оуморт

ἀναλογίζομαι

вѣдѣ, помъішлꙗт

ἀναλόγως

по върѧжденью

ἄναλος

несланъ

ἀναλύω

въꙁвратт сѧ

ἀνάλωτος

непоглъщенъ

ἀναμάρτητος

беꙁгрѣшьнъ

ἀναμείγνυμι

раꙁмѣст

ἀναμέλπω

пѣт

ἀναμένω

дождѫ, ждѫ, моудт, ождат

ἀναμιμνῄσκω

въспомнат, въспомѧнѫт, помнат
ἀναμιμνῄσκομαι въспомѧнѫт

ἀνάμνησις

въспомнань

ἀναμφιβόλως

неподражт сѧ

ἄνανδρος

беꙁмѫжьнъ, немѫжьствьнъ, слабъ

ἀνανεόω

обнавлꙗт, обновт
ἀνανεόομαι обновт

ἀνάνευσις

въсклон҄ень

ἀνανεύω

въꙁнкнѫт

ἀνανέωσις

обновл҄ень, поновл҄ень

ἀνανήφω

въꙁнкнѫт, въспрѧнѫт

Ἀνανίας

ананꙗ

Ἀνάξαρχος

анаксархъ

ἀνάξιος

недостонъ
τὸ ἀνάξιον недостоньство

ἀναξίως

недостоно

ἀναπατέω

походт

ἀνάπαυλα

ἀναπαύλης μεταλαγχάνω поват

ἀνάπαυσις

поко, пот
τῆς ἀναπαύσεως поконъ

ἀναπαύω

покот, прѣставт, оупраꙁнтἀναπαύω τὸν νόμον покот ꙁакона
ἀναπαύω τὸν νόμον покот ꙁакона
ἀναπαύομαι спот, поват, пот
ἀναπεπαυμένος поконъ

ἀναπείθω

прѣпьрѣт

ἀναπέμπω

въꙁвратт, въꙁдаꙗт, въспоустт, въспоущат, въсъілат, отъвѣщат, посълат, посъілат

ἀναπετάννυμι

въꙁнест, раꙁврѣщ, оуврѣст

ἀναπέτομαι

въꙁлетѣт, пьрат

ἀναπήγνυμαι

ꙁадъхнѫт сѧ

ἀναπηδάω

въскот, въстат, скот

ἀνάπηρος

маломощь

ἀναπίμπλημι

напльнꙗт

ἀναπίπτω

въꙁлежат, въꙁлещ, въпаст [сѧ], напаст, сѣст

ἀνάπλασις

посѫждень

ἀναπλάσσω

съплескат

ἀνάπλεως

пльнъ

ἀναπληρόω

спльнт, напльнт, съврьшт

ἀναπνέω

отъдъіхат

ἀναπνοή

въꙁдꙑхань, ꙁдъіхань
ἕως ἐσχάτης ἀναπνοῆς до послѣдьн҄ꙗаго ꙁдъіханьꙗ

ἀναπολόγητος

беꙁ отъвѣта

ἀναπολέω

ꙁгоубт

ἀναπτερόω

въскрлт

ἀναπτύσσω

раꙁгънѫт
ἀναπτύσσομαι отъкръіват

ἀνάπτω

въжещ, въꙁгнѣтт, наложт, раждегѫ
ἀνάπτομαι въжещ сѧ, въꙁгорѣт сѧ, раждꙃат сѧ

ἀνάργυρος

ὁ ἀνάργυρος беꙁмьꙁдьнкъ

ἀναρίθμητος

мъногъ

ἀναρπάζω

въстръгнѫт

ἀνάρρησις

пѣснь

ἀναρρύομαι

ꙁбавт

ἀναρτάω

въстъкнѫт, обѣст

ἀνάρχος

беꙁнаѧльно

ἄναρχος

беꙁъ наѧла, беꙁнаѧльнъ

ἀνασείω

поманѫт, раꙁвращат

ἀνασκάπτω

оборт, раскопат

ἀνασοβέω

поваждат

ἀνασπάω

ꙁдьрат, стръгнѫт

Ἀναστασία

анастасꙗ

ἀναστάσιμος

въскрѣсьнъ

Ἀνάστασις

анастасꙗ, въскрьсат, въскрьсень, въскрѣшень, въстань, погребень, порождень
[τῆς] ἀναστάσεως въскрѣсьнъ

ἀναστέλλω

оутолт, цѣлт

ἀναστενάζω

въꙁдъхнѫт, въстенат

ἀναστομόω

оудрьжат

ἀναστράπτω

бльщат сѧ

ἀναστρέφομαι

жт

ἀνασφάλλω

ошинѫти сѧ

ἀνατάσσομαι

нт

ἀνατείνω

въꙁвест, въꙁдат, въꙁдвгнѫт, въꙁдѣѭ, поставт
ἀνατείνω τὰς χεῖρας въꙁьрѣт
ἀνατείνομαι въꙁложт

ἀνατέλλω

въсходт, въсьꙗт, проꙁѧбнѫт, сꙗт [сѧ]

ἀνατίθεμαι

въꙁложт, съповѣдат

ἀνατολή

въстокъ
ἀνατολαί въстокъ, въсходъ
ἡ Ἀνατολικὴ Θρᾴκη въстокъ

ἀνατολικός

горьн҄

Ἀνατόλιος

анатол

ἀνατρέπω

въꙁвратт, спроврѣщ, каꙁт, опроврѣщ, остроуꙗт, отъвратт, ставт
ἀνατρέπομαι прѣклонт сѧ

ἀνατρέφω*

въсптѣт

ἀνατρέχω

въꙁт, въсходт

ἀνατρίβω

въстрат

ἀναφαίνομαι

ꙗвт сѧ, ꙗвлꙗт сѧ

ἀναφέρω

въꙁвест, въꙁводт, въꙁвѣстт, въꙁложт, въꙁнест, въꙁност, въспѣват
ἀναφέρομαι въꙁност сѧ

ἀναφορά

въꙁношень

ἀναφύομαι

пораст

ἀναφύρω

съмѣшат

ἀναφωνέω

въꙁгласт, въꙁъпт

ἀναχαιτίζω

въꙁдражат

ἀναχωρέω

вънт, оходт, оустѫпт

ἀναχωρητής

отъходьнкъ, отъшьльцъ, рьнорꙁьць

ἀναχωρητικός

отъходьнъ

ἀνάψυξις

отъдъшень
[τῆς] ἀναψύξεως хладьнъ

ἀναψυχή

поко, прохлаждень

ἀναψύχω

пот

ἀνδραγάθημα

добл҄ьство

ἀνδραποδίζω

вабт

Ἀνδρέας

андрѣꙗ
[τοῦ] Ἀνδρέου андрѣовъ

ἀνδρεία

мѫжьство

ἀνδρεῖος

добл҄ь, мѫжьскъ
ἀνδρειότατος добл҄ь
ἀνδρειότατος* прѣблаженъ

ἀνδρείως

добл҄е, мѫжьскꙑ

ἀνδριάς

коумръ, обраꙁъ

ἀνδρίζομαι

въꙁмощ, въꙁмѫжат, мѫжат сѧ

ἀνδρικός

мѫжьскъ

ἀνεγείρω

въставт

ἀνέγερσις

въстань

ἀνείδεος

невѣдомъ

ἀνείκαστος

беꙁ мѣрꙑ, недовѣдмъ

ἀνεκδιήγητος

неꙁдреенъ, несповѣданъ, несъвѣдомъ

ἀνεκλάλητος

неꙁглаголанъ

ἀνεκλαλήτως

неꙁдрееньно

ἀνέκλειπτος

неоскѫдѣмъ, нескѫдѣмъ, нескѫдѣѩ

ἀνεκτότερον

отърадьнѣ

ἀνεκτῶς

льгъко

ἀνέκφραστος

неꙁглаголаньнъ, несъкаꙁамъ
неꙁдрееньнъ

ἀνελεήμων

немлоствъ

ἀνελλιπῶς

вънѫ, непрѣстаньно
ἀνελλειπῶς вънѫ

ἄνεμος

вѣтръ
ἀνέμου вѣтрьнъ
[τῶν] ἀνέμων вѣтрьн҄ь
λαῖλαψ ἀνέμου боурꙗ вѣтрьна

ἀνένδεκτος

ἀνένδεκτόν μοί ἐστιν немощьно [м] стъ

ἀνεννόητος

неꙁоумѣмъ

ἀνεξερεύνητος

неспъітанъ

ἀνεξίκακος

беꙁълобьнъ, неꙁълобвъ

ἀνεξικάκως

кротъко

ἀνεξιχνίαστος

неслѣдьнъ, неслѣжденъ, нещсльнъ, неслѣдованъ

ἀνεξομολόγητος

несповѣдъі сѧ

ἀνεπαίσχυντος

непостъідьнъ

ἀνεπινόητος*

неꙁоумѣмъ

ἀνερμήνευτος

τὸ ἀνερμήνευτον непротлъковано

ἀνέρχομαι

въꙁт, въсходт, ꙁт
ἀνέρχομαι* оходт

ἄνεσις

ослабл҄ень, отъпоущень, поко
ἐν ἀνέσει γίγνομαι съдравъ бъіт

ἀνέσπερος

мрьцат, немраьнъ

ἀνέτως

льгъко

ἀνεύθυνος

неповньнъ
ὁ ἀνεύθυνος беꙁвньнъ

ἀνευλόγητος

беꙁ благословл҄еньꙗ

ἀνευφημέω

въсхвалт, въсхвалꙗт

ἀνέχομαι

въꙁдрьжат, ождат, отъраждат, прѩт, рат, ставлꙗт сѧ, сътрьпѣт, трьпѣт

ἀνεψιός

братоуѧдъ

ἀνήκεστος

беꙁмѣрьнъ, несътрьпмъ

ἀνηκοΐα

ослоушань

ἀνήκοος

непослоушьлвъ

ἀνήλατος

жестокъ

ἀνήλιος

беслъньнъ

ἀνήμερος

некротъкъ, неоукрощенъ, сверѣпъ

ἀνήρ

адамъ, мѫжь, мѫтел҄ь, отьць
[τοῦ] ἀνδρός мѫжьскъ
ἀνὴρ αἱμάτων мѫжь кръвь

ἄνητον

копръ

ἀνθέλκομαι

ставлꙗт сѧ
ἀνθέλκομαι въспѧть влѣщ сѧ

ἀνθέριξ

цвѣтъ класьн

ἀνθέω

вънт, процвст, процвѣтт, цвст

Ἄνθιμος

антмъ

ἀνθίστημι

поставлꙗт
ἀνθίσταμαι протвт сѧ, протвѫ стат, ставлꙗт

ἀνθομολογέομαι

сповѣдат сѧ, сповѣдѣт сѧ

ἀνθοπλίζω

оуорѫжт

ἄνθος

цвѣтъ, цвѣтьць
τῶν ἀνθῶν цвѣтьнъ

ἀνθοφόρος

цвѣтьанъ

ἀνθρακιά

огн҄ь
ἀνθρακιὰν ποιέω сътворт огн҄ь

ἄνθραξ

ѫгль

ἀνθρωπάρεσκος

[ὁ] ἀνθρωπάρεσκος ловѣкооугодьнкъ

ἀνθρωπάριον

ловѣкъ

ἀνθρώπειος

ловѣьскъ

ἀνθρώπινος

ловѣьскъ
ἡ ἀνθρωπίνη въсел҄енаꙗ

ἀνθρωποκτόνος

ὁ ἀνθρωποκτόνος ловѣкооубца, ловѣкооубць, ловѣкооубоца

ἄνθρωπος

мѫжь, робъ, ловѣкъ, ловѣнъ, ловѣьскъ
[τοῦ] ἀνθρώπου ловѣь, ловѣьскъ
υἱος τοῦ ἀνθρώπου господь
[τῶν] ἀνθρώπων ловѣь, ловѣьскъ
γένος [τῶν] ἀνθρώπων родъ ловѣьскꙑ
ἡ τοῦ ἀνθρώπου φύσις ловѣь родъ

ἀνθρωπότης

ловѣьство
τὰ τῆς ἀνθρωπότητος ловѣьскаꙗ

ἀνθύπατος

антѵпатъ

ἀνθυπομιμνῄσκω

помнат

ἀνθυποφέρω

въспѧть прност

ἀνίατος

нецѣлмъ, нецѣльнъ

ἀνιάω

ꙁъло
ἀνιάομαι пеаловат сѧ [с], тѫжт

ἀνιερός

нестъ

ἀνίημι

отъпоустт, отърадт

ἀνίκητος

непобѣдмъ, непобѣдьнъ

ἄνιπτος

неомъвенъ

ἀνίστημι

въꙁводт, въꙁдвгнѫт, въскрѣст, въскрѣшат, въставт
ἀνίσταμαι въскланꙗт сѧ, въскрьсат, въскрьснѫт, въстат, въстаꙗт, ꙁт, скот
ἀνίσταμαι* пораждат сѧ

ἀνίσχω

въсходт

ἀνιχνεύω

скат

Ἄννας

[τῆς] Ἄννας анннъ
Ἡ κοίμησις τῆς ἁγίας Ἄννης оусъпень свѧтъіѩ аннъі

ἀνόδιος

беспѫтьнъ -ъі

ἄνοδος

въсходъ, въсхождень, ꙁходъ

ἀνόδυνος

беꙁ болѣꙁн

ἀνόητος

невѣрьнъ, нераꙁоумьнъ, несъмъісльнъ
οἱ ἀνόητοι нераꙁоумьньн

ἀνοήτως

нераꙁоумьнѣ

ἄνοια

беꙁоумь, несъмъішл҄ень
ἀνοίᾳ κρατέομαι въꙁбѣст сѧ

ἀνοίγνυμι

отврѣст, отрѣшт, раꙁгънѫт
ἀ. [τὸ] στόμα отврѣст оуста
ἀνοίγνυμαι раꙁводт сѧ

ἀνοίγω

отврьꙁат, отврѣст, раꙁврѣст
ἀνοίγω [τοὺς] ὀφθαλμούς, ἀνοίγω ὄμμα отврѣст о
ἀ. [τὸ] στόμα отврѣст оуста
ἀνοίγω τὰ ὦτα отврѣст оуш [слоухъ]
ἀνοίγομαι отврьꙁат сѧ

ἀνοικοδομέω

съꙁьдат

ἄνοιξις

отврьсть

ἄνοιος

бестоудьнъ

ἀνολιγώρως

сътѫжень

ἀνομέω

беꙁаконьноват

ἀνόμημα

беꙁаконень, беꙁаконь

ἀνομία

беꙁаконень, беꙁаконь, неправьда
ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν дѣлателе неправьдѣ, дѣлаѭще [творѧще] неправьдѫ

ἄνομος

беꙁаконьнъ, ꙁаконъ
[ὁ] ἄνομος беꙁаконьнкъ
ὁ ἄνομος влъхвъ

ἀνόνητος

непольꙁьнъ, нераꙁоумьнъ

ἀνορθόω

въставт, справт, поставт, простъ поставт, въсадт*
ἀνορθόομαι прострѣт сѧ, простъ бъіт /стат

ἀνορύσσω

скопат, раскопават

ἀνόσιος

неподобьнкъ, неподобьнъ, непрѣподобьнъ

ἀνοσιουργός

ὁ ἀνοσιουργός ꙁълодѣ

ἀνοσίως

непрѣподобьнѣ

ἀνόσιος

неподобьнъі

ἀνταγωνίζομαι

ἵσταμαι ἀνταγωνιζόμενος стоꙗт протвѫ крѣпѧ сѧ

ἀντάλλαγμα

ꙁмѣна, ꙁмѣн҄ень

ἀνταλλάσσω

прѣмѣнт, прѣмѣноват
ἀνταλλάσσομαι ꙁмѣнт

ἀντάμειψις

въꙁдаꙗнь, въсплащень

ἀνταναιρέω

отъмат, отьмѫ

ἀντανεμία

сѫпротвовѣтрь

ἀντάξιος

тъьнъ

ἀνταποδίδωμι

въꙁдат, въꙁдаꙗт, отъдаꙗт

ἀνταπόδομα

въꙁдань, въꙁдаꙗнь

ἀνταπόδοσις

въꙁдань, въꙁдаꙗнь

ἀνταποκρίνομαι

отъвѣщат

ἀντάρτης

крамольнкъ, мѧтежьнкъ

ἀντεισάγω

въвест

ἀντέχω

сътрьпѣт
ἀντέχομαι дрьжат сѧ, послѹжт, пособоват, оугодт, щѧдѣт

ἀντί

въꙁ
ἀνθ' ὧν пон҄еже

ἀντιβάλλω

сътѧꙃат сѧ

ἀντιβλέπω

въꙁьрѣт

ἀντιγραφεύς

антграфеѵсъ

ἀντιγραφή

повелѣнь

ἀντιδηλόω

въꙁдат нарѣь

ἀντιδίδωμι

въꙁдаꙗт, отъдат, подаꙗт

ἀντίδικος

сѫпьр҄ь, сѫпьрьнкъ

ἀντίδοσις

отъдань

ἀντίθεος

сѫпротвь

ἀντικαθίστημι

ἀντικαθίστημι ἐμαυτόν оустрот сѧ самъ

ἀντικαλέω

(такожде) въꙁъват

ἀντίκειμαι

протвт сѧ
ἀντικείμενος сѫпостатьнъ
τοῦ ἀντικειμένου непрꙗꙁннъ

ἀντικράζω

отъвѣщават

ἀντικρούω

въꙁдраꙁт

ἀντιλαμβάνω*

прѣѩт
ἀντιλαμβάνομαι ꙁастѫпат, ꙁастѫпт, обльгъават, прѩт

ἀντιλέγω

въпрѣкъі, отъвѣщават, отъвѣщат, протвт сѧ, прѣрѣкат, пьрѣт сѧ
ἀντιλεγόμενον прѣроьнъ

ἀντιλήμπτωρ

ꙁастѫпьнкъ

ἀντίληψις

ꙁастѫпл҄ень, ꙁастѫпъ, млость

ἀντιλογία

протвьно слово, прѣрѣкань, пьрѣнь, пьрꙗ

ἀντιλοιδορέω

въсхоулꙗт

ἀντιμαρτυρέω

сѫпротвь съвѣдѣтельствоват

ἀντιμετρέω

въꙁмѣрт

Ἀντινόπολις

антнопол҄ь

Ἀντιόχεια

антохꙗ

Ἀντίοχος

[τοῦ] Ἀντιόχου антохскъ

ἀντιπαλαίω

протвъ стат

ἀντίπαλος

сѫпостатъ

ἀντιπαραινέω

поѹат

ἀντιπαράταξις

сънть

ἀντιπαρέρχομαι

ммот

Ἀντίπας

антпа

Ἀντίπασχα

[Κυριακὴ τοῦ Ἀ.] антпасха

ἀντιπέρα

об онъ полъ

ἀντιπίπτω

протвт сѧ

ἀντιπράσσομαι

сѫпротвь бъіват

ἀντιστήριγμα

подъѩтел҄ь

ἀντιστηρίζω

подъмат, подъѩт

ἀντιστρατεύομαι

протвт сѧ, протвлꙗт сѧ

ἀντιστρέφω

въꙁвратт

ἀντιστρόφως

отъврьнь

ἀντιτάσσομαι

протвт сѧ

ἀντιτίθημι

протвт сѧ

ἀντίτυπα

обраꙁъ

ἀντιτυπία

πρὸς τὴν ἀντιτυπίαν подражвъ

ἀντίτυπον

обраꙁъ

ἀντιφάρμακον

отъꙗдъ

ἀντιφωνέω

порѫат сѧ

ἀντιφωνητής

порѫьнкъ

ἀντιφωνία

отъпѣло

ἀντίφωνον

антфонъ

ἀντίχριστος

антхрьстъ

ἀντλέω

ꙁльꙗт, нарьпат сѧ, порьпат, порѣт, рьпат

ἄντλημα

порьпало, порьпальнкъ

Μάμας, αντος

мамантъ

ἄντρον

пещера

Ἀντωνῖνος

антонъ

Ἀντώνιος

антон

ἄνυδρος

беꙁводьнъ

ἀνυμνέω

благословт, въспѣт, въсхвалт, похвалт, пѣт

ἀνύμφευτος

невѣстьство

ἀνυπέρβατος

непрѣходьнъ

ἀνυπέρβλητος

непрѣдомъ

ἀνυπέρθετος

прѣвелкъ

ἀνυπόκριτος

нелцемѣрьнъ

ἀνυπόστατος

непостонъ
ἀναπόστατός εἰμι не отъстѫпат

ἀνυψόω

въꙁност, вꙑст

ἀνύω

оуспѣт

ἄνω

въспрь, горѣ, съвъіше
ἡ ἄνω Ἰερουσαλήμ въспрьн / горьн҄ ероусалмъ (въспрьн҄)
τὰ ἄνω въспрьнꙗꙗ (въспрьн҄)
ἄνω καὶ κάτω вьсьде
ἀνώτερον ποιέω область дат [прѣдат]

ἀνώδυνος

неболѣꙁньнъ

ἄνωθεν

вънѫ, древл҄е, спрьва, съвъіше
ἀπὸ ἄνωθεν [вар. ἐπάνωθεν], ἕως κάτω отъ горъі дож  до долу
ἐκ τῶν ἄνωθεν съ врьхоу
ὁ ἄνωθεν съвъішьн҄

ἀνωμαλία

лѣность

ἀνώνητος

εἰς ἀνώνητον вътъще

ἀνώτερος

въісокъ, горьн҄
ἀνώτερος* ѫтрьн҄ь

ἀνωφελής

непольꙁьнъ

ἀξία

вна, достоньство, санъ

ἀξιάκουστος

оудьнъ

ἀξιέπαινος

похвальнъ

ἀξίνη

секъіра

ἀξιόλογος

ьстьнъ

ἀξιόομαι

въꙁѧт, полѹт, съподобт сѧ, съподоблꙗт сѧ

ἀξιόπιστος

вѣрьнъ, достоновѣрьнъ, подобьнъвѣръ

ἄξιος

достоньнъ, достонѣ, подобьнъ
ἄξιόν ἐστι достоꙗт, съподобт
ἄξιον ποιέω съподобт
εἶμί τινος ἄξιος бъіт комѹ на подобѫ
οὐκ εἶμί τινος ἄξιος не бъіт комѹ на подобѫ

ἀξιόω

велѣт, молт, отъвѣщат, поѹстт, прост, съподобт, съподоблꙗт, оумолт, оуподобт

ἀξίωμα

прошень, санъ, ьсть
ἀξιωμάτων санъ

ἀξιωματικός

сановтъ

ἀξίως

достонѣ, подобьно, подобьнѣ

ἄξυλος

беꙁдрѣвьнъ

ἀοίδιμος

ьстьнъ
ὁ ἀοίδιμος правьдьнкъ

ἄοικος

[ὁ] ἄοικος бесхрамьнкъ
ἡ ἄοικος ненасел҄енъ

ἀόμματος

беꙁ оью

ἀορασία

невдѣнь
ἀορασίᾳ невдмѣ

ἀόρατος

невдомъ

ἀοράτως

невдмо

ἀόργητος

беꙁгнѣвьнъ

ἀπαγγέλλω

въꙁвѣстт, въꙁвѣщат, ꙁвѣщат, повѣдѣ, стъѫ, съповѣдат

ἀπαγορεύω

не сътрьпѣт, осѫждат, отъвѣщават, отъвѣщават сѧ, отърещ, оумрѣт

ἀπάγχομαι

въꙁвѣст сѧ, ѹдавт сѧ

ἀπάγω

водт, въводт, въꙁвест, довест, донест, отъводт, повест, прнест

ἀπάθεια

бестрасть

ἀπαθής

бестрастьнъ, несоже врѣда прмъ
ὁ ἀπαθής беꙁ страст, немѫьнъі (немѫьнъ)
τὸ ἀπαθές бестрастьно

ἀπαίδευτος

ненакаꙁанъ

ἀπαίρω

двгнѫт, отьмѫ

ἀπαιτέω

прост, рѣьноват

ἀπαίτησις

въстѧꙃань

ἀπαλείφω

ꙁагладт, оставт, отъмъіт

ἀπαλλαγή

ꙁбавл҄ень, отъпоущень

ἀπαλλάσσω

гонажат, ꙁбавт, ꙁмѣнт, отьмѫ, раꙁлѫт, свободт, свободт сѧ
ἀπαλλάσσομαι гонеꙁнѫт, ꙁбавлꙗт сѧ, ꙁбъіват, ꙁбъіт, остат сѧ, отъдѣлт сѧ, покаꙗт сѧ, оутѣшт сѧ
ἀπηλλαγμένος свободь

ἀλλήλλων

διάφορος ἀπ' ἀλλήλλων раꙁьно

ἀπαλλοτριόω

оутоуждт
ἀπαλλοτριόομαι облховат сѧ, остѫпт

ἁπαλός

младъ, младьнъ, мѧкъкъ
ἁπαλὸς καὶ τρυφερός настьланъі

ἁπαλύνομαι

оумѧкнѫт

Ἀπάμαια

[τῶν] Ἀπαμαίων апамскъ

ἀπαναίνομαι

отъврѣщ сѧ, отъметаѭ сѧ

ἀπάνθρωπος

неловѣьскъ
ἀπάνθρωπον неловѣколюбь

ἀπανθρώπως

неловѣьстѣ

ἀπανταχῆ

вьсѫдѣ

ἀπαντάω

ꙁт, сърѣст

ἀπαντλέω

мꙑт

ἅπαξ

дноѭ

ἁπαξαπλῶς

отънѫдь

ἀπαραίτητος

вѣьнъ, немлоствъ, неослабмъ

ἀπαράλλακτος

непрѣмѣньнъ

ἀπαραλόγιστος

необньнъ

ἀπαραμύθητος

неоутѣшмъ

ἀπαραχώρητος

неослабьнъ

ἀπαρνέομαι

отъврѣщ, отъврѣщ сѧ

ἀπαρτάω

съврьшт

ἀπαρτίζω

съврьшт
ἀπηρτισμένος съврьшенъ

ἀπαρτισμός

съврьшень

ἀπαρχή

нанань, наѧть
ἀπαρχὴν ποιέομαι наѧт

ἅπας

вьсѣкъ

ἀπαστράπτω

свьтѣт [сѧ]

ἀπατάω

блаꙁнт, льстт, прѣльстт, прѣльщат
ἀπατάομαι прѣлщат сѧ
ἀπατηθείς прѣльщенъ, -ъі

ἀπάτη

льсть, льстьнъ, прѣльсть, прѣльщень, тъщань

ἀπατηλός

льствъ

ἀπαύγασμα

освѣщань, сꙗнь

ἀπαυτομολέω

оубѣгнѫт

ἀπείθεια

непокор҄ень, ослоушань, протвл҄ень

ἀπειθέω

непокорт сѧ, ослоушат [сѧ]

ἀπειθής

непокорьнъ, ослоушьлвъ
ἀπειθὴς διαμένω въ непокорѣ прѣбъіват (непокоръ)

ἀπειλέω

въспрѣтт, прѣтт

ἀπειλή

въспрѣщень, гнѣвъ, прѣтт, прѣщень

ἀπειλῶν

въспрѣщат

ἄπειμι [ἰέναι]

остѫпт, оходт

ἀπειρόγαμος

беспосага

ἀπειροδύναμος

неꙁдрееньнъ

ἀπειρόκακος

неꙁълобвъ, нескоусьнъ ꙁъла

ἄπειρος

мъногъ, нескоусьнъ
ἄπειρός εἰμι не объікнѫт

ἀπεκδέχομαι

ждѫ, аꙗт

ἀπεκδύω

съвлѣщ
ἀπεκδύομαι съвлѣщ сѧ

ἀπελασία

прогон҄ень

ἀπελαύνω

ꙁгънат, отъгонт, отъгънат, проганꙗт, прогънат

ἀπελέγχω

облт

ἀπελπίζω

аꙗт

ἀπέναντι

прѣмо

ἀπενθής

бесплаьнъ

ἀπέραντος

несъгонмъ
ἀπέραντα беспрѣстан

ἀπερίγραπτος

неспсаньнъ

ἀπερίεργος

беꙁмлъвьнъ

ἀπερίσκεπτος

сѫмьнѣньнъ

ἀπερισπάστως

съмѫщень

ἀπερίτμητος

необрѣꙁанъ

ἀπέρχομαι

вънт, ꙁт, остѫпт, оходт, прѣт
τὸ ἀπελθεῖν съмрьть
ἀπέρχομαι εἰς τὰ ὀπίσω, ἀπέρχομαι ὕπτιος т въспѧть

ἀπέχω

въспрмат, въспрѩт, отъстоꙗт, растоꙗт
ἀπέχομαι остат сѧ, прѣстат
ἀπέχει прспѣт
ἀπέχει τὸ τέλος* прспѣ коньна (прспѣт)

ἀπηνής

беꙁмлоствъ, жестокъ, лютъ
τὸ ἀπηνές жестость

ἀπίθανος

непрѣпьрвъ

ἀπιστέω

вѣръі не мѣт, вѣръі не ѩт [мат, мѣт], невѣрьствоват, ослоушат [сѧ]

ἀπιστία

невѣрьство, невѣрьствь, невѣрь, прѣльсть
τῆς ἀπιστίας недоаꙗньнъ

ἄπιστος

невѣрьнъ

ἄπλαστος

стъ

ἀπληστία

несъітость, несъітьство

ἄπληστος

несъітъ, несъітьнъ
ὁ ἄπληστος ненасъіщенъ

ἁπλότης

простость

ἁπλοῦς

беꙁълобьнъ, простъ, прѣпростъ

ἁπλούστατος

прѣпростъ

ἁπλόω

прострѣт сѧ, протѧгнѫт

ἁπλῶς

беꙁ оума, простѣ

ἄπνους

беꙁъ доуха

ἀπό

свѣн҄е
ἀπὸ ἀνάγκης ноудьма
ἀπ' ἄνωθεν дож, съвъіше
ἀπ' ἀνωθεν ἕως κάτω съ въіше до нже, отъ горъі дож  до долоу
ἀπὸ ἀπέχων далꙗ
ἀπ' ἄρτι отъсел, отъселѣ
ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω отъ дъвою лѣтоу  нже по лѣтоу
ἀφ' ἧς отън҄ел, отън҄елже, пон҄еже
ἀπὸ μακρόθεν ꙁдалее
ἀφ' οὗ отън҄ел, отън҄елже, отън҄елѣже
ἀπὸ τότε отътола, отътол, отътолѣ
ἀπὸ τοῦ δεῦρο отъселѣ
ἀπὸ τοῦ νῦν отъселѣ
ἀπὸ τοῦ παρόντος отъселѣ
ἀπὸ ὕψους съвъіше

ἀποβαίνω

ꙁлѣст, прклют сѧ

ἀποβάλλω

отъврѣщ, отъложт, съврѣщ

ἀποβίωσις

съмрьть, оумрьтвь

ἀποβλέπω

въꙁрат, ꙁьрѣт, прꙁрат

ἀπόβλητος

отъметьнъ

ἀπόγειος

[τὸ] ἀπόγαιον подъꙁемь

ἀπογαλακτίζω

τὸ ἀπογεγαλακτισμένον отъдоеное (отъдот)

ἀπογεύομαι

въкоуст

ἀπογιγνώσκω

отъаꙗт [сѧ]

ἀπόγνωσις

отъаꙗнь

ἀπογραφή

напьсань

ἀπογράφω

напьсат, напьсат сѧ

ἀπογυμνόω

съвлат

ἀποδείκνυμι

ꙗвт
ἀποδείκνυμαι ꙗвт сѧ