Средновековен гръцко-български речник

Речникът съдържа 7933 статии и е създаден от доц. д-р Иван Христов въз основа на уеб-версията на академичния Старобългарски речник, т. І-II, изд. "Валентин Траянов", София, 1999 г. (1027 с.) – 2009 г. (1325 с.) като допълнителен работен инструмент, позволяващ да се проследи предаването на гръцките думи и словосъчетания в средновековните български преводи. С това той отговаря на една отдавна съзряла необходимост пред свещенослужители, богослови, езиковеди, старобългаристи и най-широк кръг читатели, които се интересуват от нашите средновековни преводи от гръцки. За примери в контекст с указание на източника читателят е насочван към съответните леми в старобългарския речник.


ἀπό 

свѣн҄е
ἀπὸ ἀνάγκης ноудьма
ἀπ' ἄνωθεν дож, съвъіше
ἀπ' ἀνωθεν ἕως κάτω съ въіше до нже, отъ горъі дож  до долоу
ἀπὸ ἀπέχων далꙗ
ἀπ' ἄρτι отъсел, отъселѣ
ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω отъ дъвою лѣтоу  нже по лѣтоу
ἀφ' ἧς отън҄ел, отън҄елже, пон҄еже
ἀπὸ μακρόθεν ꙁдалее
ἀφ' οὗ отън҄ел, отън҄елже, отън҄елѣже
ἀπὸ τότε отътола, отътол, отътолѣ
ἀπὸ τοῦ δεῦρο отъселѣ
ἀπὸ τοῦ νῦν отъселѣ
ἀπὸ τοῦ παρόντος отъселѣ
ἀπὸ ὕψους съвъіше