Средновековен гръцко-български речник

Речникът съдържа 7933 статии и е създаден от доц. д-р Иван Христов въз основа на уеб-версията на академичния Старобългарски речник, т. І-II, изд. "Валентин Траянов", София, 1999 г. (1027 с.) – 2009 г. (1325 с.) като допълнителен работен инструмент, позволяващ да се проследи предаването на гръцките думи и словосъчетания в средновековните български преводи. С това той отговаря на една отдавна съзряла необходимост пред свещенослужители, богослови, езиковеди, старобългаристи и най-широк кръг читатели, които се интересуват от нашите средновековни преводи от гръцки. За примери в контекст с указание на източника читателят е насочван към съответните леми в старобългарския речник.


αἰών 

вѣкъ
εἰς [τὸν] αἰῶνα, εἰς [τοὺς] αἰῶνας, εἰς [τὸν] αἰῶνα [τοῦ] αἰῶνος, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, τὸν αἰῶνα καὶ ἐπ᾿ αἰῶνα, εἰς αἰῶνα καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων καὶ ἐπ᾿ αἰῶνα, ἕως [τοῦ] αἰῶνος въ вѣкъ; въ вѣкъі; въ вѣкоу; въ вѣкъ вѣка; въ вѣкъі вѣка; въ вѣкъ  въ вѣкъ вѣка; въ вѣкъ вѣкоу; въ вѣкъ  въ вѣкъ вѣкоу
ἐκ τοῦ αἰῶνος, ἀπὸ [τοῦ] αἰῶνος, πρὸ αἰῶνος, πρὸ [τῶν] αἰώνων, προαιώνιος отъ вѣка; отъ вѣкъ, прѣжде вѣка; прѣжде вѣкъ; прьвѣ вьсѣхъ вѣкъ; прѣдъ вѣкъі
ὁ αἰὼν ἐκεῖνος, ὁ αἰὼν ὁ ἐρχόμενος, ὁ μέλλων αἰών вѣкъ тъ, вѣкъ грѧдъі, вѣкъ бѫдъі
ὁ αἰών [οὗτος], ὁ νῦν αἰών вѣкъ сь, вѣкъ нъінѣшьнъі
ὁ ἀπ' αἰῶνος вѣьнъ
ὁ νῦν αἰών вѣкъ нъінѣшьн҄ь
πρὸ αἰώνων прѣвѣьнъ