• Лого УЦХ

    През 2016-2017 г. дейностите се подпомагат от Университетския комплекс по хуманитаристика, финансиран от фонд "Научни изследвания"

    Лого ФНИ

  • Към системата за дистанционно обучение

    Вход

Курсове

доц. д-р Майя Станилова - Йонова

Д-р Майя Кръстева Станилова - Йонова е доцент по старобългарска литература в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ “Св. Климент Охридски”. Води лекции и семинарни занятия по старобългарска литература, дипломантски семинари, спецкурсове и свободно избираеми курсове в областта на старобългаристиката. Лектор по български език и култура в UniversidadComplutenseMadrid, Факултет по филология (2001–2005), където преподава дисциплините Съвременен български език, Старобългарски език и История на българския език, Българска литература и култура, Славянска филология. Преподавател в университет „Комплутенсе“, Мадрид. Хердеров стипендиант по византийска литература и култура в Департамента по славистика във Виенския университет (1988–1990) и специализнат по образователни технологии в Central European University – CEU, Будапеща (1996). Автор на книгите Белетристиката в системата на старата българска литература (1992), Многолетна мъдрост (в съавторство, 1995) и на десетки публикации в областта на старобългарската литература.