Курсове

Статии с етикет: eMedievalia

На 17.12.2014 г. в огледалната конферентна зала,  СУ "Св. Климент Охридски" се проведе заключителната конференция по проект BG051PO001-4.3.04-0004/11.10.2012 "e-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика)". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Ръководителят на проекта проф. Славова откри конференцията, като разказа за резултатите, постигнати по проекта, за системата за електронно обучение и разработените електронни ресурси за дистанционно обучение в сферата на медиевистиката. Презентацията на проф. Славова може да се изтегли от тук.

 Инж. Роберт Кюнстлер разказа за подхода при проектирането и реализацията на информационната систена за електронно обучение. Той разказа и за проблемите, с които се сблъска екипа по време на реализацията и за пътищата,  по които те бяха решени. Специално внимание бе обърнато на мерките и стъпките, които трябва да се предприемат за да може системата eMedievalia да продължи да се развива.

Опита си за практическа работа с електронната система e-Medievalia споделиха ас. д-р Г. Ганева, гл. ас. д-р К. Господинов, д-р К. Кирилов.

Доц. д-р Ив. Христов сподели опита си при организиране и провеждане на международни видеоконференции. Той разказа и за създаването на Средновековния гръцко-български речник, който е качен в eMedievalia, като ресурс за свободно ползване.

За всички участници в конференцията беше много интересно и ценно мнението и препоръките на представителите на целевите групи - проф. Т. Лалева, както и студенти, преминали през пълния цикъл на апробация на системата.

Бяха представени резултатите от работата на отделните работните групи по следните направления:

Филология - проф. дфн Т. Славова, проф. дфн А.М. Тотоманова, доц. д-р М. Йонова, доц. д-р А. Омарчевски;

Средновековна история - проф. д-р М. Каймакамова, проф. дин П. Ангелов, доц. д-р Г. Николов, доц. д-р А. Николов;

Текстология и език - проф. дфн М. Цибранска, проф. д-р Е. Мирчева, доц. д-р И. Карачорова;

Богословие - доц. д-р А. Омарчевски, доц. д-р Ив. Христов, доц. д-р П. Павлов, доц. д-р Св. Риболов;

Философия - проф. дфн Ц. Бояджиев, проф. дфн Г. Каприев, проф. дфн О. Георгиев;

Практикум по компютърна лингвистика - доц. д-р П. Осенова, доц. д-р К. Симов;

Средновековно изкуство и култура - доц. дфн В. Велинова, доц. д-р Б. Пенкова, доц. д-р Е. Мусакова, гл. ас. д-р Св. Ангелов. Всички участници в конференцията бяха впечатлени от библиотеките с изображения и допълнителни ресурси, разработени от колектива;

Средновековно право - проф. дин Ив. Билярски.

По време на дискусиите всички участници се обединиха около мнението, че проектът е изключително успешен, реализирана е една мощна електронна платформа, която съдържа стойностна структурирана информация, част от разнообразни ресурси - текст, изображения, видео и аудио ресурси, дидактични средства за проверка на знанията. Подчертани бяха мощните и гъвкави възможности на системата за цялостно управление на учебния процес. Особена силна страна е поддържането на различни видове канали за комуникация между участниците в учебния процес и неговото превръщане в диалог между обучаеми и преподаватели.

Всички участници изразиха желанието и надеждата си разработеното по проекта да се поддържа и да продължи да се развива.

Програма на заключителната конференция по проект E-Мedievalia

Публикувана в Новини
Сряда, 10 Юли 2013 23:30

Описание на проекта e-Medievalia

Платформа за електронно обучение по медиевистика

Лого на проект e-Mediavalia

Платформата и виртуалната библиотека по медиевистика са достъпни през електронния портал http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg, където се намира колекция от електронни ресурси по медиевистика: дигитален старобългарски речник, исторически речник на българския език, електронен диахронен корпус със средновековни текстове, дигитализирани копия на средновековни ръкописи и новобългарски дамаскини и др.

Платформата e-Medievalia включва електронна програма и ресурси по медиевистика и постоянно се допълва с ново съдържание. Интерактивният практикум по компютърна и корпусна медиевистика предлага обучение за работа със специализиран софтуер за обработка на средновековни ръкописи. Част от курсовете и модулите са преведени на английски език с цел набирането на студенти и възрастни обучаеми от чужбина.

Проектът беше изпълнен на територията на цялата страна, а екипът от експерти включваше представители на повечето български университети от Хумболтов тип, в които се предлага обучение по медиевистични дисциплини. Историята на българската църква, държава, език, литература и култура винаги са били в центъра на хуманитарното познание и образование и затова проектното предложение приложи интердисциплинарен подход към проблемите на обучението по теология, филология, история, философия, изкуствознание, като създаде общо виртуално образователно пространство по медиевистика. Неговата отвореност и достъпност позволява използването на електронните курсове, практикуми, помагала и др. не само от пряко включените в проекта студенти и преподаватели, но и от всички останали, които се занимават с подобна дейност.

Изработените електронни материали могат успешно да се използват и за допълнителна квалификация и преквалификация на учителите в средното училище, чиято основна цел е възпроизвеждането на българската национална идентичност. В този ред на мисли проектът е съзвучен с Националната стратегия за учене през целия живот, според която „дистанционното обучение и електронното учене в България трябва да се използват в най-голяма степен предвид отворения достъп и гъвкавия подход за усвояване на знания, който предоставят на учещите".

Осъществяването на проекта повишава конкурентноспособността на българските университети и на европейския образователен пазар. Проектното предложение е стъпка напред в изпълнението на СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕЛЕКТРОННОТО И ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, която предвижда да „въведе електронното обучение, включително и в дистанционната му форма, като интегриран, признат елемент на обучението и фактор за подобряване на качеството на преподаването и ученето в Софийския университет".

Хоризонталните принципи на ОП РЧР, застъпени в проекта, са част от европейския демократичен модел. Чрез тях проектът допринася за оптимизирането на традиционни модели на обучение по медиевистика и създава устойчива връзка между преподаватели и учени с различен изследователски профил, като по този начин произвежда необходимата синергия за създаването на един гъвкав и високо адаптивен образователен продукт. Проектното предложение е уникално по своята тематика и методология, тъй като съчетава европейския подход към образованието с националните приоритети. То съответства и на целите на стратегия „Европа 2020", която предвижда относителният дял на 30-34-годишните хора с висше образование да достигне 40%.

Проектната методика включва и използването на вече съществуващи електронни ресурси за целите на обучението. По-голямата част от тях (SUDigital, електронният диахронен корпус, дигиталният старобългарски речник, старобългарските уникод шрифтове, сайтът http://philosophymedieval.org) са изработени по предишни проекти, в които са участвали повечето от експертите, включени в настоящото проектно предложение. Спрямо студентите е избран гъвкав образователен подход, доколкото проектното предложение цели изработването на различни обучителни инструменти: лекционни курсове, модули, практикуми за прилагане на получените знания и придобиване на професионални умения, помагала за самоподготовка, виртуална библиотека.

Целева група

Целевата група на проекта включваше 1050 души, от които 50 преподаватели и 1000 студенти от различни университети, в чиито бакалавърски и магистърски програми са включени медиевистични дисциплини като старобългарски език, стара българска литература, средновековна българска история и култура и други подобни. Дялът на студентите, изучаващи такива дисциплини в българските университети, през последните години варира между 15 и 20% от общия брой студенти. Всички те са потенциални крайни потребители на изработените от проекта резултати. Тъй като част от курсовете са преведени на английски език, кръгът на крайните потребители включва и студенти българисти и слависти от всички европейски университети.

Богословският факултет подготвя ново поколение свещеници за Българската православна църква, които трябва да познават нашата духовна и културна история, за да изпълняват своята мисия на духовни пастири и хранители на българщината. На свой ред факултетите по филология, история и философия са основната ковачница на кадри за българското училище, защото от тях излизат преподавателите по роден език, история, философия и психология. Нуждата от модернизиране на учебния процес в училище е повече от очевидна, но това може да се случи само ако бъдещите учители, а заедно с тях и техните преподаватели в университетите усвоят умения за пълноценно използване на новите технологии в процеса на обучението.

Въвеждането на електронни форми на обучение в тези традиционни образователни направления създава условия за напредъка на България в областта на електронното обучение.

Дейности

I. Подготвителни дейности
1.1. Конституиране на органите за управление на проекта
1.2. Работна среща на екипа за управление, експертите и обучителите и представители на целевата група
1.3. Инвентаризация на съществуващите електронни ресурси в избраната образователна област с оглед използването им за целите на електронното обучение.

II. Осигуряване на устойчиво развитие на дейностите по проекта чрез разработването на различни електронни ресурси за обучение
ІІ.1. Проектиране и изработване на образователна платформа за електронно и дистанционно обучение по медиевистика, която да съдържа електронни курсове и модули за обучение, интерактивни помагала, виртуални библиотеки.
ІІ.2. Проектиране на учебното съдържание за електронните форми за обучение и превод на английски
ІІ.3. Педагогически дизайн (пригаждане на учебното съдържание към интерактивната форма на поднасяне на материала)

III. Обучение на обучителите за използване на e-learning методиката и обучение на студенти. Интегриране на електронните форми за обучение в традиционните учебни програми.

IV. Осигуряване на информация, публичност и устойчивост на постигнатите резултати от проекта
4.1. Поддръжка и надграждане на специализирания сайт http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg, от който ще е достъпна новата образователна платформа
4.2. Заключителна конференция
4.3. Отпечатване и разпространение на рекламни материали
4.4. Подготовка и реализации на публикации по проекта

Публикувана в За проекта e-Medievalia
Сряда, 10 Юли 2013 23:19

Резултати от проекта e-Medievalia

Лого на проект e-Mediavalia

Проектът допринесе за същественото осъвременяване на методиката за обучение в областта на медиевистиката чрез създаването на модерни електронни ресурси за обучение и практика и чрез повишаване на капацитета на преподавателите да използват интерактивни и дистанционни форми на обучение в традиционните курсове на университетското образование.

Конкретни резултати:

1. Електронна платформа за обучение по медиевистика с уникално интерактивно съдържание.
2. Програма за дистанционно обучение по медиевистика с електронни курсове:
- Старобългарски език;
- Византийски средногръцки език;
- История на българския език;
- Старобългарска литература;
и модули:
- Богословие;
- Духовна култура на средновековна България;
- Българска средновековна дипломация;
- Централизъм и регионализъм в средновековна България;
- Политическа мисъл на ранносредновековна България;
- История на средновековното право;
- Философия на латинското и византийското средновековие;
- Средновековна култура;
- Текстология и език на средновековните писмени паметници.

3. Практикум по компютърна и корпусна медиевистика.
4. Виртуална библиотека по медиевистика с богато теоретично и визуално съдържание.
5. Обучени студенти – 1000.
6. Обучени преподаватели – 50.
7. Материали за осигуряване на публичност.
8. Летен семинар за електронно обучение.
9. Заключителна конференция на проекта за отчитане на резултатите.

Всички електронни ресурси изработени по проект e-Medievalia продължават активно да се използват в допълнение към процеса на традиционно обучение от студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, гости на СУ "Св. Климент Охридски", което е показател за тяхното качество и актуалност. Част от курсовете съдържат тестове за оценяване на постиженията на обучаемите, които също се използват успешно в процеса на обучение - например курсовете "Старобългарски език", "История на българския език" и курсовете по средновековна история.

Публикувана в За проекта e-Medievalia
Сряда, 10 Юли 2013 23:19

Цели на проекта e-Medievalia

Лого на проект e-Mediavalia

Обща цел

Повишаване на качеството на образование и разширяване на достъпа до образование за млади хора, хора в неравностойно положение и възрастни като част от системата за учене през целия живот.

Основната цел на проекта е в съзвучие с целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ и с изискването за развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция. Затова и дейностите са съсредоточени в рамките на приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", която допринася за по-успешната социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и развитие на системата за учене през целия период. Посредством този проект България ще предложи един модерен продукт в областта на хуманитаристиката и образованието, чрез който нашето културно и историческо наследство ще бъде представено в неговата пълнота и многообразие.
Проектът ще направи опит да обедини и надгради съществуващите електронни ресурси по медиевистика, като ги пригоди за нуждите на съвременното университетско образование.

Специфични цели

  1. Повишаване качеството и конкурентноспособността на българското висше образование в областта на изучаване и опазване на историческото и културното наследство;
  2. Подобряване на условията за провеждане на обучението в бакалавърските и магистърските програми;
  3. Разработване на иновативни решения в областта на медиевистиката: средновековна българска история и литература, богословие, Кирило-Методиевски език, Кирило-Методиева книжовна традиция, българо-византийски връзки, средновековно изкуство, философия и право.
  4. Създаване на електронни ресурси за обучение по медиевистика;
  5. Повишаване на квалификацията на университетските преподаватели да използват форми за електронно и дистанционно обучение;
  6. Включване на електронни модули в традиционните лекционни курсове по медиевистика.

 

Публикувана в За проекта e-Medievalia

Проектът e-Medievalia

Лого на проект e-MediavaliaПроектът e-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика) беше осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз в периода 2012-2014 г. По време на изпълнението бяха разработени 24 уникални електронни курса в областта на медиевистиката с богато съдържание и ресурси, които успешно продължават да се използват в добавка към традиционното обучение и след края на финансирането.

Инвестира във вашето бъдеще.

Настоящият уебсайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. СУ „Климент Охридски" чрез Богословски факултет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия уебсайт и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.

Проектът „e-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика)" (BG051PO001-4.3.04-0004/11.10.2012) с ръководител проф. дфн Татяна Славова е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема за безвъзмездна финансова помощ „РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ".

Стойността на проекта е 618 592,00 лв., а продължителността - 24 месеца.

 

Европейски социален фонд               Европейски съюз 
Публикувана в За проекта e-Medievalia