Лекционният курс има за цел да запознае магистрите с ролята на думите-реалии в лексикално-семантичната система на средновековния български език. В хода на обучението се разкрива значението на различни културни реалии, визиращи атлетически и конни състезания, олимпийски игри, празнични зрелища, развлекателни и ритуали игри и забавления, обредни празници и маскаради и други прояви на средновековния живот. Тъй като в голямата си част тези реалии са засвидетелствани в преводни съчинения, се поставя акцент върху начина им на превод. Извеждат се определени закономерности и се обособяват различни преводачески техники (калкиращ, контекстуален, адаптиращ превод и др.). Търси се връзката между избрания от преводача похват, семантиката на думите-реалии и жанровата специфика на средновековния извор.

Етикети: културни реалии, преводна старобългарска книжнина, спортни състезания, зрелища, развлекателни, обредни празници, преводаческа техника