Факултет по славянски филологии

Факултет по славянски филологии

Факултетът по славянски филологии подготвя бакалаври, магистри и докторанти в областта на българистиката, славистиката и балканистиката.

От самото си начало преподаването във Факултета по славянски филологии е свързано с българското училище и носи отговорността за подготовката на българските учители.

Разбирането за това, че високото качество на обучението е логично следствие от високото качество на научните изследвания, провеждани във факулетата, е определящо в работата на катедрите и специалностите, ориентирани към широк кръг проблеми на съвременната хуманитаристика.

Факултетът по славянски филологии в сътрудничество с другите факултети на Софийския университет работи за развитието на българската наука и образование и за утвърждаване на международния им престиж.