Курсове

Богословие

Богословие

Под-категории

Православна мистириология

Православна мистириология

Светите Тайнства са истинското съкровище на Православната Църква. Съдържащата се в тях божия благодат, наред с чистотата на вярата, нравствения подвиг и пълнотата на християнската любов, дават възможност на човека да извърви трудния, но блажен път към обожението. Целта на настоящия курс е да запознае студентите с православния възглед за тайнствата, като внимателно анализира наличния изворов материал. Поставяйки тези въпроси в перспективата на православното богословие, ще се потърсят и връзките им с развитието на културната традиция в Балканския регион.

Преглед на статии...
Византийското богословие през XІV век

Византийското богословие през XІV век

Курсът въвежда в историята на византийското богословие от последния период в съществуването на империята. Разглежда се духовната, историческа и културна ситуация, в която протичат паламитските спорове. Определя се мястото на паламизма в историята на исихазма и се прави преглед на неговото влияние в православното предание. Курсът разглежда също рецепцията на томистките текстове във Византия през XIV в. и последвалата реакция на византийското богословие. В Тома Аквински тук припознават не просто един от ключовите богослови на Запада, а изразител на католическата доктрина. Затова в противовес на неговото учение византийските критици правят равносметка на пътя, извървян от православната традиция, и отстояват срещу Тома своята верска и културна идентичност. Това се извършва в термините на паламитското богословие. По такъв начин критиката срещу Тома Аквински не е изолиран епизод в историята на църковните отношения между Изтока и Запада, а е последната дума на византийското богословие преди падането на империята.


Средновековен гръцко-български речник
Речникът е създаден въз основа на WEB версията на академичния Старобългарски речник, т. І-II, изд. "Валентин Траянов", София, 1999 г. (1027 с.) – 2009 г. (1325 с.) като допълнителен работен инструмент, позволяващ да се проследи предаването на гръцките думи и словосъчетания в средновековните български преводи. С това той отговаря на една отдавна съзряла необходимост пред свещенослужители, богослови, езиковеди, старобългаристи и най-широк кръг читатели, които се интересуват от нашите средновековни преводи от гръцки. За примери в контекст с указание на източника читателят е насочван към съответните леми в старобългарския речник.

Преглед на статии...
Въведение в История на Църквата

Въведение в История на Църквата

Програмата на курса е в рамките на 30 лекционни часа. В чисто методологически план стремежът на разработката е да се направи опит за едно по-християнско разбиране на Историята и един по-задълбочен поглед върху богословското разбиране за Църквата. Така се очертават две големи части на курса: История и Църква. Първата част се занимава с термина "история" и възгледите за Историята, началото и средоточието на Историята, смисъла и края на Историята. Втората част на курса разглежда въпросите за Петдесетница, библейската и църковната история, първата християнска община, устройството на Църквата, служенията на Църквата, поместната и вселенската Църква.

Преглед на статии...
Проблеми на гръцката патристика ІV-VІ век

Проблеми на гръцката патристика ІV-VІ век

Курсът е съсредоточен върху разглеждането на различни проблеми на христинската мисъл в епохата между ІV и VІ век, които имат важно значение за историята на християнското учение и задават базови проблеми на богословските и философските програми във Византия през следващите векове. Разглеждат се както чисто историко-догматически проблеми от сферата на триадологията и христологията, така и въпроси, свързани с литературните особености на гръцката патристика през дадения период. Засягат се автори като св. Атанасий Александрийски и ангажираността му с арианските спорове, богословието на кападокийските отци, спецификите на антиохийската христология по време на христологическите дебати, ролята на св. Кирил Александрийски за формирането на Халкидонското вероопределение, рецепцията на Халкидон през VІ век.

Преглед на статии...