Цели на проекта e-Medievalia

Лого на проект e-Mediavalia

Обща цел

Повишаване на качеството на образование и разширяване на достъпа до образование за млади хора, хора в неравностойно положение и възрастни като част от системата за учене през целия живот.

Основната цел на проекта е в съзвучие с целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ и с изискването за развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция. Затова и дейностите са съсредоточени в рамките на приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", която допринася за по-успешната социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и развитие на системата за учене през целия период. Посредством този проект България ще предложи един модерен продукт в областта на хуманитаристиката и образованието, чрез който нашето културно и историческо наследство ще бъде представено в неговата пълнота и многообразие.
Проектът ще направи опит да обедини и надгради съществуващите електронни ресурси по медиевистика, като ги пригоди за нуждите на съвременното университетско образование.

Специфични цели

  1. Повишаване качеството и конкурентноспособността на българското висше образование в областта на изучаване и опазване на историческото и културното наследство;
  2. Подобряване на условията за провеждане на обучението в бакалавърските и магистърските програми;
  3. Разработване на иновативни решения в областта на медиевистиката: средновековна българска история и литература, богословие, Кирило-Методиевски език, Кирило-Методиева книжовна традиция, българо-византийски връзки, средновековно изкуство, философия и право.
  4. Създаване на електронни ресурси за обучение по медиевистика;
  5. Повишаване на квалификацията на университетските преподаватели да използват форми за електронно и дистанционно обучение;
  6. Включване на електронни модули в традиционните лекционни курсове по медиевистика.