Описание на проекта e-Medievalia

Платформа за електронно обучение по медиевистика

Лого на проект e-Mediavalia

Платформата и виртуалната библиотека по медиевистика са достъпни през електронния портал http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg, където се намира колекция от електронни ресурси по медиевистика: дигитален старобългарски речник, исторически речник на българския език, електронен диахронен корпус със средновековни текстове, дигитализирани копия на средновековни ръкописи и новобългарски дамаскини и др.

Платформата e-Medievalia включва електронна програма и ресурси по медиевистика и постоянно се допълва с ново съдържание. Интерактивният практикум по компютърна и корпусна медиевистика предлага обучение за работа със специализиран софтуер за обработка на средновековни ръкописи. Част от курсовете и модулите са преведени на английски език с цел набирането на студенти и възрастни обучаеми от чужбина.

Проектът беше изпълнен на територията на цялата страна, а екипът от експерти включваше представители на повечето български университети от Хумболтов тип, в които се предлага обучение по медиевистични дисциплини. Историята на българската църква, държава, език, литература и култура винаги са били в центъра на хуманитарното познание и образование и затова проектното предложение приложи интердисциплинарен подход към проблемите на обучението по теология, филология, история, философия, изкуствознание, като създаде общо виртуално образователно пространство по медиевистика. Неговата отвореност и достъпност позволява използването на електронните курсове, практикуми, помагала и др. не само от пряко включените в проекта студенти и преподаватели, но и от всички останали, които се занимават с подобна дейност.

Изработените електронни материали могат успешно да се използват и за допълнителна квалификация и преквалификация на учителите в средното училище, чиято основна цел е възпроизвеждането на българската национална идентичност. В този ред на мисли проектът е съзвучен с Националната стратегия за учене през целия живот, според която „дистанционното обучение и електронното учене в България трябва да се използват в най-голяма степен предвид отворения достъп и гъвкавия подход за усвояване на знания, който предоставят на учещите".

Осъществяването на проекта повишава конкурентноспособността на българските университети и на европейския образователен пазар. Проектното предложение е стъпка напред в изпълнението на СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕЛЕКТРОННОТО И ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, която предвижда да „въведе електронното обучение, включително и в дистанционната му форма, като интегриран, признат елемент на обучението и фактор за подобряване на качеството на преподаването и ученето в Софийския университет".

Хоризонталните принципи на ОП РЧР, застъпени в проекта, са част от европейския демократичен модел. Чрез тях проектът допринася за оптимизирането на традиционни модели на обучение по медиевистика и създава устойчива връзка между преподаватели и учени с различен изследователски профил, като по този начин произвежда необходимата синергия за създаването на един гъвкав и високо адаптивен образователен продукт. Проектното предложение е уникално по своята тематика и методология, тъй като съчетава европейския подход към образованието с националните приоритети. То съответства и на целите на стратегия „Европа 2020", която предвижда относителният дял на 30-34-годишните хора с висше образование да достигне 40%.

Проектната методика включва и използването на вече съществуващи електронни ресурси за целите на обучението. По-голямата част от тях (SUDigital, електронният диахронен корпус, дигиталният старобългарски речник, старобългарските уникод шрифтове, сайтът http://philosophymedieval.org) са изработени по предишни проекти, в които са участвали повечето от експертите, включени в настоящото проектно предложение. Спрямо студентите е избран гъвкав образователен подход, доколкото проектното предложение цели изработването на различни обучителни инструменти: лекционни курсове, модули, практикуми за прилагане на получените знания и придобиване на професионални умения, помагала за самоподготовка, виртуална библиотека.

Целева група

Целевата група на проекта включваше 1050 души, от които 50 преподаватели и 1000 студенти от различни университети, в чиито бакалавърски и магистърски програми са включени медиевистични дисциплини като старобългарски език, стара българска литература, средновековна българска история и култура и други подобни. Дялът на студентите, изучаващи такива дисциплини в българските университети, през последните години варира между 15 и 20% от общия брой студенти. Всички те са потенциални крайни потребители на изработените от проекта резултати. Тъй като част от курсовете са преведени на английски език, кръгът на крайните потребители включва и студенти българисти и слависти от всички европейски университети.

Богословският факултет подготвя ново поколение свещеници за Българската православна църква, които трябва да познават нашата духовна и културна история, за да изпълняват своята мисия на духовни пастири и хранители на българщината. На свой ред факултетите по филология, история и философия са основната ковачница на кадри за българското училище, защото от тях излизат преподавателите по роден език, история, философия и психология. Нуждата от модернизиране на учебния процес в училище е повече от очевидна, но това може да се случи само ако бъдещите учители, а заедно с тях и техните преподаватели в университетите усвоят умения за пълноценно използване на новите технологии в процеса на обучението.

Въвеждането на електронни форми на обучение в тези традиционни образователни направления създава условия за напредъка на България в областта на електронното обучение.

Дейности

I. Подготвителни дейности
1.1. Конституиране на органите за управление на проекта
1.2. Работна среща на екипа за управление, експертите и обучителите и представители на целевата група
1.3. Инвентаризация на съществуващите електронни ресурси в избраната образователна област с оглед използването им за целите на електронното обучение.

II. Осигуряване на устойчиво развитие на дейностите по проекта чрез разработването на различни електронни ресурси за обучение
ІІ.1. Проектиране и изработване на образователна платформа за електронно и дистанционно обучение по медиевистика, която да съдържа електронни курсове и модули за обучение, интерактивни помагала, виртуални библиотеки.
ІІ.2. Проектиране на учебното съдържание за електронните форми за обучение и превод на английски
ІІ.3. Педагогически дизайн (пригаждане на учебното съдържание към интерактивната форма на поднасяне на материала)

III. Обучение на обучителите за използване на e-learning методиката и обучение на студенти. Интегриране на електронните форми за обучение в традиционните учебни програми.

IV. Осигуряване на информация, публичност и устойчивост на постигнатите резултати от проекта
4.1. Поддръжка и надграждане на специализирания сайт http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg, от който ще е достъпна новата образователна платформа
4.2. Заключителна конференция
4.3. Отпечатване и разпространение на рекламни материали
4.4. Подготовка и реализации на публикации по проекта

Още в тази категория: « Резултати от проекта e-Medievalia