Резултати от проекта e-Medievalia

Лого на проект e-Mediavalia

Проектът допринесе за същественото осъвременяване на методиката за обучение в областта на медиевистиката чрез създаването на модерни електронни ресурси за обучение и практика и чрез повишаване на капацитета на преподавателите да използват интерактивни и дистанционни форми на обучение в традиционните курсове на университетското образование.

Конкретни резултати:

1. Електронна платформа за обучение по медиевистика с уникално интерактивно съдържание.
2. Програма за дистанционно обучение по медиевистика с електронни курсове:
- Старобългарски език;
- Византийски средногръцки език;
- История на българския език;
- Старобългарска литература;
и модули:
- Богословие;
- Духовна култура на средновековна България;
- Българска средновековна дипломация;
- Централизъм и регионализъм в средновековна България;
- Политическа мисъл на ранносредновековна България;
- История на средновековното право;
- Философия на латинското и византийското средновековие;
- Средновековна култура;
- Текстология и език на средновековните писмени паметници.

3. Практикум по компютърна и корпусна медиевистика.
4. Виртуална библиотека по медиевистика с богато теоретично и визуално съдържание.
5. Обучени студенти – 1000.
6. Обучени преподаватели – 50.
7. Материали за осигуряване на публичност.
8. Летен семинар за електронно обучение.
9. Заключителна конференция на проекта за отчитане на резултатите.

Всички електронни ресурси изработени по проект e-Medievalia продължават активно да се използват в допълнение към процеса на традиционно обучение от студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, гости на СУ "Св. Климент Охридски", което е показател за тяхното качество и актуалност. Част от курсовете съдържат тестове за оценяване на постиженията на обучаемите, които също се използват успешно в процеса на обучение - например курсовете "Старобългарски език", "История на българския език" и курсовете по средновековна история.