Курсове

Факултети на СУ "Св. Климент Охридски"

Факултети на СУ "Св. Климент Охридски"

Под-категории

Богословски факултет

Богословски факултет

В своята 90-годишна история Богословският факултет на СУ "Св. Климент Охридски" се оформя като мост между академичното знание и християнската вяра, между светското образование и духовно-историческата му основа – православната християнска книжовност и култура.

Богословският факултет е създаден през 1923 г. През 1951 г. с постановление на Министерския съвет е отделен от СУ "Св. Климент Охридски" и обособен като висше духовно училище (Духовна академия) под ведомството на Българската православна църква. През 1991 г. след покана на ръководството на СУ "Св. Климент Охридски" Духовната академия отново става факултет на Университета.

Академичният състав на Богословския факултет се състои от 28 преподаватели, 13 от които хабилитирани. През учебната 2012/2013 г. в него по специалност Теология (богословие) се обучават 445 студенти: 347 за степен „бакалавър", 74 за степен „магистър" и 24 докторанти. Магистърските програми са Вяра и живот, Извори и традиция на богословието, Литургия и музика, Религия и образование, Съвременни аспекти на богословието, Християнска археология, Християнско поклонничество, Църковно социално дело (съвместно с Факултета по педагогика).

Богословският Факултет участва активно в програмите на Европейския съюз „Сократ" и „Еразъм" за мобилност на студенти и преподаватели. Периодично се изпращат кадри на специализации във водещи световни институти, с което се постига цялостно осъвременяване и повишаване на равнището на българската богословска школа. Развиват се перспективите за научноизследователска дейност в Св. Земя (Палестина) в областта на библеистиката, историята и изкуството. В действие е съвместен проект с Обединените Библейски дружества (Лондон) и Българското Библейско дружество (София) за нов интерконфесионален и функционален превод на Библията от оригинала на български език, дело на преводаческа комисия от библеисти-преподаватели.

Преглед на статии...
Философски факултет

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийския университет през 1888 г. По брой на студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. Тук преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат към 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в съответните направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в хуманитарната, социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

Преглед на статии...
Факултет по славянски филологии

Факултет по славянски филологии

През 120-годишната история на Факултета по славянски филологии на Софийския университет поколения студенти и преподаватели съхраняват, предават и създават знанието за българския народ, език, литература и култура.

Факултетът по славянски филологии подготвя бакалаври, магистри и докторанти в областта на българистиката, славистиката и балканистиката.

От самото си начало преподаването във Факултета по славянски филологии е свързано с българското училище и носи отговорността за подготовката на българските учители.

Разбирането за това, че високото качество на обучението е логично следствие от високото качество на научните изследвания, провеждани във факулетата, е определящо в работата на катедрите и специалностите, ориентирани към широк кръг проблеми на съвременната хуманитаристика.

Факултетът по славянски филологии в сътрудничество с другите факултети на Софийския университет работи за развитието на българската наука и образование и за утвърждаване на международния им престиж.

Преглед на статии...
Исторически факултет

Исторически факултет

Основната задача на Историческия факултет в рамките на университетската общност е подготовката на специалисти по история: учители и научни работници, преподаватели в хуманитарни висши училища или специалисти в разностранните области на националната култура. Научните традиции на факултета повече от един век са свързани преди всичко с детайлното и задълбочено проучване на българската национална история във всичките й периоди и аспекти. 

С откриването на новите специалности Археология и Етнология факултетът си поставя за цел и подготовката на специализирани кадри в съответните научни направления. Поради относително ограничения си научно-преподавателски потенциал двете специализирани катедри по археология и етнология в рамките на Историческия факултет провеждат учебната си и научноизследователска дейност в тясно сътрудничество със съответните научни институти на БАН.

С преструктурирането на Софийския университет през 1951 г. три от хуманитарните специалности - История, Философия и Педагогика, се обединяват във Философско-исторически факултет. От 1972 г. специалността История се обособява в самостоятелен Исторически факултет, който съществува и до днес. От 1992 г. към факултета е открита специалност Археология, от 1995 г. - специалност Етнология, от есента на 1999 г. съвместно с Геолого-географския факултет - специалност История и география, от 2003 г. - специалност Архивистика и документалистика, а от 2006 г.- специалност Минало и съвремие на Югоизточна Европа.

Преглед на статии...