Проведе се третият работен семинар по проекта e-Medievalia

На 07.03.2014 г. се проведе третият работен семинар по проект BG051PO001-4.3.04-0004/11.10.2012 "e-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика)". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Инвестира във вашето бъдеще!

Събитието се състоя в огледалната конферентна зала на СУ "Св. Климент Охридски" и на него присъстваха 26 членове на екипите на проекта.

Бяха обсъдени следните важни моменти: работата по електронните курсове; предоставянето на информация за записване на студенти за апробиране на готовите курсове през втория семестър на учебната 2013-2014 г.; събирането на отчети за извършена до момента работа.

Беше продължено обучението на преподавателите за практическо администриране на курсове и реална работа със студенти, включващо влизане и идентификация в системата, отваряне на електронен курс, редактиране на елементите на електронния курс и записване на промените, вмъкване на връзки към материали в рамките на курса или към обект в Интернет, вмъкване на изображения, преглед на записаните участници, филтриране по групи, изпращане на съобщение до конкретен участник в курса, изпращане на масови съобщения до всички участници в курса, преглеждане на журналите с дейности, работа с виртуална класна стая, използване на чат и форум за активна комуникация със студентите.

Проектът навлиза във втората си важна фаза - тестване на разработените курсове в реално обучение със студенти, събиране на обратна връзка за електронната платформа и наличните курсове и внедряване на разработените помощни електронни материали в редовното обучение на студентите в областта на медиевистиката.

Трети работен семинар по проект e-Medievalia Трети работен семинар по проект e-Medievalia Трети работен семинар по проект e-Medievalia