Морфологични ограничения върху изпадането на слабите ерове в представки и наставки

В славистиката отдавна е известно, че изпадането на слабите ерове вътре в думата не зависи само от тяхната позиция и фонетичното им обкръжение. С особена сила това важи за еровете в коренни срички, които в тази позиция обикновено се нормализират и рефлексите им съвпадат с рефлексите на силните ерове.

Затова и среднобългарските писмени паметници не правят разлика между силния и слабия коренен ер и често ги отбелязват по един и същ начин със знак за носовка (обикновено голяма), срв. напр. във Врачанското евангелие сѫтъ (род.п. мн. ч. от сътъ пчелна пита,) мѫꙁдѫ, дрѫколм, въꙁнѫꙁъ, въꙁнѧꙁъше и т.н [1]. Няма разлика и между наследниците на силните и слабите коренни ерове и в съвременните български говори, които са изложени на едни и същи колебания, срв. пън/пен, дън/ден, пъси/пес/псе, от една страна, и стъбло/стебло, опъна/опена, жъна/жена, тъмно/темно, тънък/тенък и т. н. [1]. Внимателният анализ на поведението на коренните ерове в българския език показва, че както силните, така и слабите ерове се подчиняват на едни и същи закономерности: 1. Стремеж да се запази сричкотворността на корена. 2. Стремеж да се постигне такава структура на сричката в корена, която да не затруднява говорещите. Затова и колебанията в задържането и изпадането на слабите ерове се срещат изключително само между шумова и следваща сонорна назална съгласна пъна и опна, дно и дъно, жумя и жмя и под., т.е в случаите, където изпадането на ера не би довело до разрушаването на консонантната структура на корена и до разпадането на съответното етимологично гнездо [1]. Стремежът за задържане на слабия коренен ер действува безизключително в онези корени, които се състоят от една сричка. В двусричните и многосричните корени или корените, които поради прекомпозирането на словообразователната структура на думата се схващат като многосрични, изпадането на коренната ерова гласна е допустимо и обикновено води до създаването на ново етимологично гнездо, вж. различното поведение на ера в източнобългарската форма дъщеря, където вероятно заради запазената звателна форма дъще коренът е схващан къто едносричен и коренната гласна се е нормализирала, и западнобългарското щерка, което свидетелствува, че говорещите вече не са разпознавали форманта -ер- като отделна морфема в структурата на същата дума [1]. Към този вече христоматиен пример може да се прибави и думата баница, която безспорно произхожда от гъбанца и означава нещо нагънато, но поради факта, че същият корен в българския език е изгубил крайното си б, срв. гъна, сгъна, гънка и по-новото сгъвам и т.н., носителите на езика са престанали да го разпознават във вида гъб- и затова са разчленили думата на корен гъбан-, който е двусричен, и на наставка –ица. Възприемането на корена като двусричен всъщност е направило възможно изпадането на слабия коренен ер и е довело до откъсването на думата от нейното етимологично гнездо. Направеният кратък обзор недвусмислено показва, че поведението на слабите ерове в коренните морфеми не се диктува от тяхната фонетична позиция, а зависи от редица морфонологични ограничения, които целят да запазят коренната морфема сричкотворна и разпознаваема в потока на речта.

В редица случаи обаче и изпадането на слаби ерове в афикси може да доведе до декомпозиране на словообразователната структура на думата и до разпаденото на изконното й етимологично гнездо. Достатъчно е да си припомним христоматийното здраве от по-старото съдрав, което се родее с праславянския корен derv-/dorv-, или пък гозба, което е загубило старата си връзка с гост и процеса на гостуване, откъдето произлиза, срв. ясното старобългарско гостьба. Логично е да се запитаме дали и в такива случаи не са възможни морфонологични ограничения, които да възпират фонетичната стихия и да предизвикват запазването на слабите ерове в афикси в случаите, в които това би застрашило разпознаването на коренната морфема. Редовното изписване на слабите ерови гласни в предлозите/представки въ-, съ- и въꙁ- в средновековните писмени паметници по всяка вероятност е израз на тази тенденция. Това би трябвало да се постави във връзка със задържането на слабите ерове в показателните местоимения сь и тъ, в адверзативния съюз нъ, който в среднобългарските паметници се изписва като нѫ, и със запазването на слабия ер в предлога къ. Съвременното българско състояние също свидетелствува, че такъв стремеж за задържането на стария краесловен ер в предлозите и местоименията е съществувал. Обикновено това се постига чрез удължаването на формата с някаква частица, срв. напр. нвб. този или към съответно от тъ-ꙁ и от къ-мо, или чрез удвояване, срв. съвременните със и във, които представляват изразителните варианти на предлозите с и в и в потока на речта се употребяват не само пред дума с начални с/з и в/ф, но и винаги, когато е необходимо да се подчертае смисълът на изказването. Всъщност и по двата начина се постига двуконсонантен състав на коренната морфема, който благоприятствува задържането на слабата ерова гласна. В случаите, в които морфемите съ и въ функционират като афикси, удвояването не е възможно. От фонетична гледна точка би следвало да очакваме задържането на ера в предстаката съ- единствено пред корени с начални съгласни с или з, където изпадането на ера би нарушило морфемната структура на думата и би заличило значението на самата представка. Като се има предвид и качеството на съгласната с - проходна и беззвучна, - изпадането на слабия ер след нея не би могло да предизвика нарушения в структурата на останалите корени, защото съгласните с и з функционират като начални съгласни в редица консонантни групи още от праславянската епоха, срв. скв, стр, ꙁдр и под. в началото на сричката. Съвременното българско състояние обаче показва, че слабият ер на префикса се запазва не само пред следващ корен с начално с или з, но и пред съгласни от всякакъв тип, срв. събарям, събитие, съблазън, събличам, съблюдавам, съболезновавам, събудя, събуя, съвет, съвещавам, съгласна, съглася се, съдействам, съжаля, съкруша, съчиня, съшия [2]. Пред следваща гласна ерът винаги се пази, срв. напр. съединя, съеша, съоръжа, съумея, съорудя, съобразя и т.н. Особено показателни са случаите, в които при един и същ морфемен състав в един случай ерът е изпаднал, както диктува фонетичната му позиция, а в друг – се е запазил. Тези случаи в българския език съвсем не са малобройни, срв. сбера, сбирам, сбор (в значение на сума и на събор), но събера, събирам, събор; свестя, свяст и съвест; свършен и съвършен, сгледам, сгледа и съгледам; сграда и съградя; сгреша и съгреша; сдружа и съдружа; сдържам и съдържам; скрия, скрит, но съкровен, съкровище; спрегна и съпрежен; сторя и сътворя. Смятам, че последната група примери най-ясно показва, че задържането на ера в представката определено изпълнява смислоразличителна и стилистична функция. Задържаният ер маркира по-ясно и морфемната граница и способствува за запазването на етимологичните връзки между сродните думи. Изпадането на ера в представката пък на свой ред може да затъмни връката с произвеждащата основа и да доведе до разпадането на старото етимологично гнездо и създаването на ново. Такъв е случаят с новобългарското сторя от стбг. сътворѭ, в което ние вече не отделяме префикса поради изпадането на в във възникналата след загубата на ера начална група ств-. От сторя е произведен вторичният несвършен глагол *сторувам, откъдето е днешното струвам. Разпадането на етимологичното гнездо е благоприятствувало и промяната в значението на новите глаголи. В сътворя обаче до такава промяна не се е стигнало поради ясната морфемна структура на думата и запазения коренен консонантизъм. Подобно заличаване на морфемната граница при изпадането на слабия ер се наблюдава и в случаите, когато старият корен вече не се употребява непрефигиран. Такъв е случаят със съвременната дума срещна, среща, които произлизат от старобългарското сърѣст, сърѧщѫ. В съвременния български език новопроизведеният корен срещ-/срет- е обрасъл със свои производни – посрещам, срещна, насреща, засрещна, пресрещна; несрета, несретник и т.н. Подобна е и историята на здрав, здраве, чиито многобройни производни са образувани от новия корен здрав-. Думата щастие и нейните производни следва да получат по-подробно обяснение, макар че и тук става дума за заличаването на морфемната граница между представката с- и корена част-. Проблемът тук е, че представката съ- тук само формално съвпада с предлога-представка съ от по- старо *sъn. Всъщност тук имаме работа с представката съ- от старо su- в значение на нещо добро и благоприятно, срв. старобългарското и праславянското съ-мрьть, което означава добра, лека смърт [3]. Освен това, макар коренът част да се употребява непрефигиран в съвременния български език, неговата фонетика говори за относително късно руско и църковнославянско влияние. В българския език този корен е с вокализъм е – срв. чест у Н.Геров със значение добър случай, дялба, среща, благополучие, щастие, късмет, бахт; щастие, благополучие, съдба и народната дума причестявам. Вж. същото значение и във фразеологизираните зла чест, добра чест. Може да се мисли, че фонетичното съвпадение на чест от ѧсть и чест от ьсть в българските говори е улеснило навлизането на част в езика ни. Представката с-/съ- е обичайна преди всичко за глаголни и производни от тях именни корени, срв. събера, събор, сбирам, сбор и това обяснява защо пред глаголни корени с начална шушкава тя не се подлага на фонетична асимилация , срв. счета, сшия и под. Случаят с щастие обаче не е такъв. Подобно обяснение трябва да намерят и декомпозираните основи на здрав и смърт, които не са подкрепени със съответните глаголни образувания.

За разлика от представката съ- представката въ- обикновено губи крайния си ер пред следващи глаголни корени с начален консонант, без това да нарушава морфемната структура на думата. Изключения в това отношение са глаголите, чийто корен е с начално в-, като въведа, въвлека, въвоня, въвра. Най-вероятно това се дължи на факта, че новополучените съгласкови съчетания (с изключение на съчетанията с плавни като резултат от ливидна метатеза в групите *vert, *vort, *velt, *volt срв. врѣмѧ, врата, влѣшт, влат) са били изцяло непознати до изпадането на слабите ерове. Самата странност на съчетанието (в редица случаи в пълно противоречие с наследената от праславянски структура на сричката, срв. встъпвам, встрастявам, всмуквам, всмръквам и под.) подпомага морфемното членение на думата и разпознаването на представката. На особения характер на консонанта в, който е в процес на преход от сонор към шумова съгласна, се дължи и стремежът към обощаването на представката и на предлога във вид ф-, срв. разговорното флизам, фреждам, ф Русе, ф Габрово и т.н., който не се наблюдава при предлога с-. Всъщност и тук става дума за морфологично изравняване с оглед постигането на ясна морфемна структура. Ако обаче префигираният глагол е мотивиран или произведен от именно съчетание, ерът в представката се запазва. Такъв е случаят с въплътя и въдворя. Подобно обяснение трябва да намерят и въпреки и въпрос, които също не се свързват с глаголни корени. Първото е произведено от име, а във втория случай мотивиращият глагол въпрост е изчезнал. Пред следваща гласна обаче предлогът винаги е със задържан и нормализиран слаб ер. Примерите са въоръжа, въобразя и въодушевя, т.е винаги пред гласна о. Изпадането на ера пред следваща начална коренна гласна определено води до заличаването на морфемната граница, срв. веднага <въ еднѫ-гы, веднъжвъ еднѫ шьды, ведновъ едьно, диал. вистинавъ стнѫ. Според мен морфемната граница е избледняла и в рядко употребяваното вям се, вядам се, вяждам се със значение дотяга ми да ям една и съща храна; уяждам се, за което речникът на Пашов и Първев препоръчва произношение с начално звучно в. За мен лично глаголът няма смисъл в този си вид, освен ако не го произнеса с начално ф-: фяждам се.

Съдбата на представката въз- с преобладаващо задържане на слабия ер до голяма степен е предопределена от факта, че представката в- обикновено не задържа слабата ерова гласна и е добре разпознаваема. Изпадането на ера във въз- води до разчленяването на единната морфема вз- на предлог в- и начално коренно з- до декомпозиция на думата. Такава е съдбата на глагола взема, който в българския език се възприема като образуван от зема и представка в, както си личи и от производните му – иззема, въззема и т.н. Диалектните форми земна, з'омна, зъмна също потвърждават това наблюдение. За да се избегне декомпозицията на основата на думите, образувани с представка въз-, еровата гласна , макар и слаба, винаги се задържа. Примерите са многобройни и в използувания от нас речник заемат 9 страници. При това няма значение дали представката се свързва с глаголни или с именни корени, срв. възмогна, възвърна , но и възтопъл, възчервен, възнак и т.н. Единствените случаи, в които предлогът е с изпаднал слаб ер, се намират в русизмите взвод, взлом и взискателен. Освен на контраста с предлога-представка почти повсеместното запазване на сричкотворността на въз- може да се дължи и на евентуалната сонантизация на лабиоденталното в- в началото на думата. Тази възможност не бива да се изключва, като се имат предвид случаите на сонантизация на в вътре в думата, срв. цъфтя от по-старо цвьтѫ, и съвна, съмна от свьнѫ. Среднобългарските писмени паметници, които се свързват с Евтимиевския правопис, също свидетелствуват за една активна сонантизация на съгласната в в консонантнто обкръжение, срв. напр. повсеместното изписване на наставката -ьствьн- като -ьстъвьн- в паметниците с Търновско потекло.

Разбира се, в онези български говори, в които начална група въ- поради билабиалния характер на съгласната дава ѹ- след изпадането на слабите ерове, задържането на ера в предлозите-представки въ- и въꙁ- не е необходимо, защото благодарение на този преход се запазва и сричкотворността на морфемата и следователно нейната разпознаваемост и изразителност.

Макар и по-рядко, поведението на слабите ерове в суфиксите също подлежи на морфологични ограничения. Най-ранният пример се открива още в старобългарските паметници в написания като неповннъ, стннъ, старць и под., в които е отбелязван и, както доказва И.Добрев, е бил произнасян фонетично слабият краесловен ер , докато фонетично силният е изпадал по аналогия с останалите форми в парадигмата на думите. Явлението е засягало и коренни срички, ако се съди по честите днь, всь, шьдъ. Напоследък стана ясно, че този български диалектен развой, при който сричкотворността на морфемата – било то коренна или суфиксална - се поема от окончанията, е бил присъщ и на голяма част от севернославянските диалекти [1]. Все пак в българския език при наставките –ьць и –ьнъ са се наложили модели с редуване на нормализирания в е малък ер и изпадналия ер и тези редувания са се превърнали в морфонологичен белег на двата словообразователни модела. Затова не е случайно, че и прилагателните с наставка –нъ без съединителна гласна като тѣснъ, прѣснъ днес имат облици тесен/тясна, пресен/прясна вм. очакваните в резултат на сонантизацията тесън и пресън [4]. Струва си да се отбележи обаче, че при членуване на съществителните с наставка -ец се появява основата с нормализирана гласна, макар фонетичната ситуация да предполага изпадането на суфиксалния ер, който се намира в слаба позиция. Същото се наблюдава и при образуването на бройната форма на тези съществителни – два венеца, три прозореца и т.н. Същата тенденция наблюдаваме и при членуването на имената от чужд произход с наставка –изъм, където често се срещат неправилните форми комунизъмът, социализъма, организъма и под. При чуждите имена със сонантизирано краесловно р като театър, оркестър и под. точто тази форма е възприета за правилна в книжовния език. Във всички тези случаи (и при изконния и при епентетичния ер) става дума за доминирането на морфологичния и словобразувателния модел върху фонетичните процеси. В наставката –ъкъ обаче, която се среща и в съществителни, и в прилагателни, редуването гласна/ø е запазено само при прилагателните, докато при съществителните се е наложил модел със задържане на слабия ер и във формите на множествено число, срв. кротък, кротка, кротко, кротки; малък, малки; жалък, жалки, но жълтък-жълтъци, добитък –добитъци и т.н. Изглежда, при тези съществителни запазването на слабия ер и във формите на мн.ч. заедно с редуването на краесловната съгласна бележи категорията съществително от м.р. Оттук естествено следва, че редуването гласна/ø се среща пък само при съществителни, при които редуването к/ц липсва [4]. Изключение са потомък, момък и залък, които не задържат ера в мн.ч. – момци, потомци, залци [5]. В бройните и в членните форми обаче отново морфологията определя задържането на ера – два залъка, момъкът и т.н.

Въздействието на морфологичните и словообразувателните модели върху поведението на еровете в наставки личи и в съдбата на относителните прилагателни с наставка – ьствьнъ, за които споменахме по-горе. Още в среднобългарския период при тях в цялата парадигма се е обобщила формата със сонантизирано в, която фонетично се получава във формите за ж. и ср. р. ед. ч. и в мн.ч. Съвременните български форми – естествен, божествен, царствен и под. обаче са повлияни от руския и църковнославянския модел без сонантизация и са подведени по образеца на естество, божество, царство. И тук прави впечатление, че в наставките -ьство и -ьствьнъ съединителният ер се задържа и нормализира след шумова сгласна, където изпадането му би предизвикало разрушаването на морфемната структура на думата. След сонорни съгласни обаче морфемната граница е съвсем ясна и ерът не се задържа [4]. Всъщност и тук невъзможността в начало на сричка да стоят сонорни съгласни, следвани от група от шумови съгласни, предотвратява асмилацията. По подобен начин след сонори изпада и началният ер на наставката – ьскъ, срв. женски, морски и под. В домашни думи той е изпадал и след шумови съгласни и това е предизвикало редица асимилационно-дисмилационни процеси на морфемна граница, срв. мъжки, глупашки, юнашки (диал. юначки, глупачки). И тук декомпозицията на основата е настъпвала не във формите на м.р ед.ч. им.-вин. п., а в останалите форми на парадигмата. Напротив, в основната форма на тези прилагателни съединителният малък ер е бил в силна позиция и съвсем закономерно се е нормализирал в гласна е, срв. мѫжескъ, отьескъ и под., които са успоредни на мъжество, отечество и т. н. Стремежът да се унифицира основата на прилагателното в цялата му словоизменителна парадигма е довел да налагането на облика с декомпозирана основа и във формите за м.р. и до прибавянето на вокалното окончание . Същото поради налагането на морфологични ограничения намираме и в притежателните прилагателни от типа на овчи, вълчи, кози и т.н. [4] Все пак напоследък и при двата типа прилагателни се наблюдава тенденция за обобщаване на основа, при която завършекът на корена не се подлага на асимилация, срв. старешки и старчески. пътнишки и пътнически. В някои случаи с начално е се въвежда и новата наставка –шки, срв. жаби и жабешки, крави и кравешки, рачи и рачешки и т.н.

От изложеното дотук се вижда, че поведението на еровете в представки и наставки, подобно на поведението на коренните ерове, се подчинява предимно на морфологични и морфонологични закономерности и в по-слаба степен зависи от чисто фонетичните условия като позицията на ера и неговото фонетично обкръжение.

Изтегли като PDF

1. Повече примери вж. у Тотоманова А., Из българската историческа фонетика, С. 1992, с. 54-58.

2. Всички примери са според Пашов П. и Хр. Първев, Правописен и правоговорен речник на българския език, С. 2002.

3. Добрев И., Теория на основите, С. 1982, с. 168 . Всъщност и в съвременното смърт ние не отделяме вече представката с-, срв. смъртен, смъртник, безсмъртен, усмъртя и т.н.

4. Тотоманова А., Някои проблеми, свързани с еровата епентеза в историята на българския език, Palaeobulgarica, 2001, 2, с. 22-24.

5. В използувания от нас речник е регистрирана и дублетна форма залъци, докато в Нов правописен речник на българския език, С. 2002 за нормативни са посочени само формите със задържан ер залъци и даже момъци.Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Аналитични
Инструменти за анализ на данни за измерване на ефективността на един уебсайт и за начина на неговата работа.
Google Analytics
Приемам
Отказвам