Някои проблеми, свързани с еровата епентеза в историята на българския език

Явлението ерова епентеза е добре познато и описвано в българската историческа фонетика като една от най-очебийнните последици от изпадането на слабите краесловни ерове. Терминът епентеза обаче назовава резултата от фонетичните процеси в края на думата, които следват изпадането на еровете, и не ни дава представа за реалните процеси, довели до вмъкването на гласна (обикновено, но не винаги ерова) между две съгласни, озовали се в абсолютното краесловие. Безспорно е, че вмъкването на гласна между шумова и сонорна съгласна в краесловие трябва да се разглежда в контекста на цялостния фонетичен развой на българския език, който е преживял вторичната сонантизация на старите сонори вътре в думата.

Така че случаи като вятър, храбър, топъл и под. от стбг. вѣтръ, храбръ, топлъ са типологично еднакви с нвбг. кръв, сълза и т.н. Известен проблем представлява обясняването на случаите, в които имаме епентеза освен на тъмна ъ-гласна и епентеза на гласни от предния ред, в случаи като осъм/осем, седъм/седем, огън/огин и под. Но и за тези случаи българската историческа фонетика вече е дала правдободобно обяснение, допускайки смекчаването на краесловната сонорна съгласна пред малкия ер и последващо смекчаване на предходната шумова съгласна. След сонантизацията и разлагането на сонанта на съчетание от задна гласна и сонорна съгласна, предходната мека съгласна е могла да прегласи задната гласна в и или е [1]. Ако шумовата съгласна не се е смекчавала или пък е затвърдяла преди сонантизацията, то тогава резултатиге са епентеза на заден тъмен вокал - седъм, осъм, огън/огън и под., така както имаме косъм от космъ; срв. и съвременният модел на пригаждане на чужди думи от типа на организъм, комунизъм, капитализъм, където фонетичното обкръжение е същото. Интересно е да се отбележи, че отвлечените съществителни наставка -нь от типа на боязнь, казнь и под. не представят следи от смекчаване на шумовата съгласна, което означава, че върху фонетичния процес са се насложили и морфологични фактори. За подобна интерференция между фонетиката и морфологията или по-точно словообразуването говори и съдбата на прилагателните с наставка -нь от типа на тѣснъ, прѣснъ и под. Този тип прилагателни се подвеждат по образеца на прилагателните с наставка -ьнъ и макар да няма фонетични предпоставки за това, техните облици недмусмислено говорят за смекчаването на шумовата съгласна в групата от две съгласни, срв. съвременното тес'ън,/тесен, прес'ън/пресен и т.н. Може да се приеме, че мекостта на шумовата съгласна в наставката -ен се е свързвала с класа на прилагателните имена, докато наставката -ън се е схващала като наставка типична за съществителните имена от ж.р. Впрочем някои от тези съществителни, които с течениe на времето са развили по-конкретно значение, са били подложени на други промени, призвани да определят категорично техния ж.р., срв. напр. песма/песня или басня от стб. пѣснь, баснь. На фона на тази група изключение представлява думата песен, която не ни дава основание да търсим намеса на по-висшите eзикови равнища във фонетичния й облик.

Българският език обаче представя и случаи с вмъкнат ер между две краесловни шумови съгласни в думи като писък, блясък, крясък, восък и под., където еровата епентеза си е чиста епентеза и не може да се обясни като резултат от сонантизация. Твърдението, че тези съществителни са се подвели по образеца на съществителните с наставка -ъкъ като пясъкъ и под., са верни, но не изчерпват отговора на въпроса защо става така. Ако при прилагателните с наставка -ьнъ, за които говорихме по-горе, се създават определени трудности в произношението на група от сонорна и шумова съгласна, то при произнасянето на група от две шумови съгласни в края на думата такива затруднения не се предполагат, срв. съдбата на нвб. новост, младост, кротост, нощ и под., при които в групата от две съгласни не е настъпвала епентеза, но е можело да настъпи и настъпва опростяване на двойната артикулация във формата за ед.ч.

Струва си да се отбележи и фактът, че в език като руския, където прилагателните с наставка -нъ се изравняват с прилагателните с наставка -ьнъ въпреки липсата както на първична, така и на вторична сонантизация, съществителните със завършек -скъ остават непроменени, макар класът с наставка -ъкъ да е добре представен, срв. напр. воск, блеск, но песок. Това означава, че в българския съществуват причини, поради което е възможно разлагането на експресивната индоевропейска наставка -ск- и преосмислянето й като сложна наставка с втора част - ък-. Тези причини трябва да се търсят в българското глаголно видообразуване. Съществителните като писък, блясък, крясък и под. са свързани с класа експресивни ономатопеични индоевропейски глаголи със същата наставка - sk-, срв. нвб. кряскам и крещя, пискам и пищя и т.н. При образуването на производните глаголи от свършен вид писна, крясна, блесна и т.н. групата от три съгласни се опростява чрез загубата на преградната съгласна к. Тази съгласна липсва и при образуването на съответните глаголи от вторичен несвършен вид - писвам, крясвам, блесвам и т.н. В тези нови вторични глаголи от св. и несв. вид съгласната с вече се схваща като част от корена (самата наставка -ск- отдавна е станала неотделима за носителите на езика, още в праславянски) и затова в думи като писък, блясък, крясък съгласната к се схваща като нова наставка, сливайки се с вече познатата наставка - ъкъ, която намираме в пясък, вътък, добитък и под. Фактът, че старото редуване на силната позиция на ера в ед.ч. със слабата позиция, която води до нулев гласеж в мн.ч., не се е запазило, говори за относително по-късното извършване на явлението. То показва и още нещо - че морфонологичното редуване к-ц в парадигмата на тези съществителни е достатъчно да подчертае техния граматичен род именно като м.р. за разлика от положението при прилагателните със същата наставка -ъкъ, където само редуването ъ-/нула във формите за ж., ср.р и мн.ч. показва граматичния род. Редуване гласна/нула в мн.ч. се запазва при съществителните от м.р. само при липсата на редуване на съгласните, срв. отец-отци, писец-писци и т.н. Доколкото глаголното формообразуване е много налагащ се деривационен модел, не е трудно то да засегне и думи като воскъ, където коренът не е глаголен. По-интересен е случаят с оформянето на фонетичния облик на думата мозък, в която съвременното езиково чуство на българина отделя същата наставка -ък. Ако развоят на тази дума следваше само фонетичните закономерности, би трябвало след едно ранно изпадане на слабия краесловен ер групата от две шумови съгласни последователно да се обеззвучи в ск. Това разбира се не е станало, защото звучността на съгласните се е възстановявала в останалите форми на нейната словоизменителна парадигма, така както е в съвременния руски език. Това обяснява запазването на звучната съгласна з в корена на тази дума, въпреки липсата на някаква словообразователна парадигма, която да подкрепи съществуването на тази съгласна. Еровата епентеза се е наложила едва тогава, когато словоизменителната парадигма на думата моꙁгъ е била редуцирана след загубата на склонението в българския език. Тогава формата за ед. мозг с две звучни съгласни се е противопоставяла единствено на формата за мн.ч. моздзи, която от гледна точка на българското произношение е много проблематична, тъй като би следвала веднага да се опрости в *мози. Такава форма е могла да съществува само при наличието на моꙁга, моꙁгꙋ и т.н. За да не се допусне това опростяване, което би довело до разпадането на цялото етимологично гнездо на думата, се е наложила и еровата епентеза. Оттам нататък обеззвучаването на г в к вече се е осъществило безпрепятствено. Съдбата на тази дума в българския език е особено ярка илюстрация на това как различни морфологични и словообразувателни модели влияят върху фонетичните явления в абсолютното краесловие.

Доминирането на морфонологичния и словообразувателен модел върху фонетичните процеси може добре да се илюстрира със съдбата на относителните прилагателни с наставка -ьствьнъ. Среднобългарските паметници свидетелствуват за сонантизацията на съгласната -в- в парадгмата на тези прилагателни и обобщаването й във всички форми, срв. типичното за среднобългарските и особено за търновските ръкописи изписване на наставката като - ьстъвьнъ, -ьстъвна с голям eр между т и в. Съвременните български форми обаче явно са повлияни от църковнославянския и руски модел с два изяснени ера и без сонантизация - срв. съвременните божествен, царствен и т.н., явно подведени по образеца на божество, мъжество, отечество,царство и под. Тук си струва да се обърне внимание върху поведението на относителните прилагателни с наставка - ьскъ, която включва подобна група съгласни и обикновено се прибавя към същите корени, към които се прикачват наставките -ьство и -ьствьнъ. Прави впечатление, че за разлика от мъжество, мъжествен; божество, божествен, където се запазва гласната между две фрикативни съгласни на морфемна граница с цел да се съхрани морфемната структура на думата, подобен запрет за изпадането на ера не съществува при прилагателните с наставка -ьскъ, срв. съвременните мъжки, човешки, юнашки със съответните мъжество, човечество, юначество, които както вече видяхме несъмнено представят един книжовен модел със запазване и субституция на една слаба ерова артикулация. След сонорна съгласна обаче ерът не се е запазвал, срв. царство, женствен, женски, царски, тъй като асимилацията тук е невъзможна. Прилагателните със стара наставка -ьскъ са интересни и от друга гледна точка - тяхната форма за м.р. ед.ч. в съвременния български език има окончание и възхожда към старата сложна форма на прилагателните - срв. съвременното мъжки и стб. мѫжьскъ/мѫжьскъи. Редно е да си зададем въпроса защо не се е наложила кратката форма с изяснен силен ер между корена и наставката мѫжескъ, която може да се види в нашите средновековни паметници. Запазването на този закономерен фонетичен облик на формата за м.р. в парадигмата на тези прилагателни обаче би довело до диспропорция в самото словоизменение по род, доколкото тази форма би се противопоставяла на формите за ж. и ср.р. ед.ч, както и на формата за мн.ч., където ерът закономерно е изпадал, срв. мѫжьска, мѫжьско и т.н. В светлината на тези разсъждения излиза, че окончанието се е прибавяло, за да осигури сричкотворността на суфиксалната морфема и да успореди формообразуването на облиците за трите рода, като в този случай дори омонимията между формата за м.р. ед.ч. и общата форма за мн.ч. не е противодействувала на този процес [2]. И това не бива да ни изненадва, като се има предвид, че прилагателното е думата, която се съгласува по род и число със съществителните и местоименията. В езици с аналитичен морфосинтактичен строй като нашия е възможна дори загуба на словоизменението на прилагателното, доколкото показателите за число присъствуват и във формата на съществителното и не е необходимо да се дублират. Това е свързано и с изместването на изреченския център от името към глагола, при което прилагателните също започват да функционират като глаголни определители, подобни на предлозите и наречията и по-малко като атрибути на съществителните. В българския език такъв развой са претърпели числителните от 5 до 10, като са се превърнали в неизменяеми прилагателни, а в английския - всички прилагателни.

Разсъжденията върху относителните прилагателни с наставка -ьскъ са валидни и за притежателните прилагателни със стара наставка -jь, при които днес в м.р. също намираме форма на , срв. стб. овьь със съвременното овчи и под. И тук окончанието е показател за морфологичния и словообразувателен клас на тези прилагателни. Разбира се, не е без значение и обстоятелството, че част от тези прилагателни още в старобългарски са с разширена наставка, срв. божии, лисии, а при тези с по-проста наставка още тогава се предпочита определената форма, така че и тук се наслагват два морфологични модела. От друга страна обаче имената на средновековните крепости Ловеч и Овеч свидетелствуват за употребата и на простите прилагателни.

От изложеното дотук се вижда, че процесите, които настъпват в края на думата след изпадането на слабите ерове, са доста сложни и многообразни и това, което наричаме ерова епентеза, не бива да се разглежда изолирано от тях. Прави впечатление, че оформянето на завършъка на думата до голяма степен е свързано с нейния морфологичен облик, като определени исторически фонетични редувания се обобщават при съществителните, а други само при прилагателните имена. Така или иначе еровата епентеза освен от фонетични фактори се поддържа и от стремежа към сричкотворност на суфиксалните морфеми в края на думата, така както впрочем и възприемането на окончание за м.р. на относителните и притежателните прилагателни.

 

1. По този въпрос вж. у Тотоманова, А., Из българската историческа фонетика, с.1992, с.10-25.

2. Славянските диалекти свидетелствуват, че тази тенденция към унифициране облика на формите за род и число при имената може да доведе и до запазването на краесловният ерове, срв. стб. днь, дни, правьднь, правьдни и т.н. По този въпрос вж. по-подробно у Тотоманова, пос. съч., с.56.

Изтегли като PDF

Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Аналитични
Инструменти за анализ на данни за измерване на ефективността на един уебсайт и за начина на неговата работа.
Google Analytics
Приемам
Отказвам