старобългарски

 • гл. ас. д-р Димитър Пеев гл. ас. Димитър Пеев

  Д-р Димитър Пеев е главен асистент в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски". Завършил е специалност Индология в Санкт-Петербургския държавен университет.

 • проф. д-р Ана Стойкова проф. д-р Ана Стойкова

  Д-р Ана Стойкова е професор в Секцията по стара българска литература, Институт за литература към БАН.

 • проф. д-р Венелин Грудков проф. д-р Венелин Грудков

  Д-р Венелин Костов Грудков е професор в катедра Българска литература, Филологически факултет, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".

 • проф. д-р Явор Милтенов проф. д-р Явор Милтенов

  Д-р Явор Ивов Милтенов е професор в Секцията за история на българския език, Институт за български език "Проф. Л. Андрейчин" към БАН.

 • проф. д.ф.н. Татяна Славова проф. д.ф.н. Татяна Славова

  Д.ф.н. Татяна Славова е професор в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски".

 • Старобългaрски език Старобългaрски език

  Лекционният курс има за цел да запознае студентите бакалаври от специалностите Българска, Руска, Славянска филология и Балканистика във Факултета по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски" с най-ранния писмено засвидетелстван славянски език и с неговата българска етническа основа.

 • Старобългарска литература Старобългарска литература

  Курсът има за цел да запознае студентите с историята на българската литература през Средновековието. Тъй като средновековната литература изцяло се основава на християнския мироглед, се обръща специално внимание на своеобразната й естетика и поетика и на връзките й с библейския текст.