Исторически факултет

Исторически факултет

С откриването на новите специалности Археология и Етнология факултетът си поставя за цел и подготовката на специализирани кадри в съответните научни направления. Поради относително ограничения си научно-преподавателски потенциал двете специализирани катедри по археология и етнология в рамките на Историческия факултет провеждат учебната си и научноизследователска дейност в тясно сътрудничество със съответните научни институти на БАН.

С преструктурирането на Софийския университет през 1951 г. три от хуманитарните специалности - История, Философия и Педагогика, се обединяват във Философско-исторически факултет. От 1972 г. специалността История се обособява в самостоятелен Исторически факултет, който съществува и до днес. От 1992 г. към факултета е открита специалност Археология, от 1995 г. - специалност Етнология, от есента на 1999 г. съвместно с Геолого-географския факултет - специалност История и география, от 2003 г. - специалност Архивистика и документалистика, а от 2006 г.- специалност Минало и съвремие на Югоизточна Европа.