Лого ЕСФ, ЕС, СУ, e-Medievalia

Проект BG051PO001-4.3.04-0004/11.10.2012 „e-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика)“

Проектът е осъществявен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е на стойност 618 592,00 лв. с продължителност 24 месеца.

Инвестира във вашето бъдеще!