Заключителна конференция по проект BG05М2OP001-2-009-0005

esf noir logo

MPM logoЕкипът на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, организира заключителна конференция по проекта. Конференцията ще се проведе на 27 март 2019 г., сряда, от 10.00 до 13.00 часа в конферентна зала, ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“.

Конференцията е предназначена за всички, които се интересуват от темата на проекта, и на нея ще бъдат представени постигнатите резултати, срещнатите трудности и бъдещите планове на екипа, участниците и представителите на целевата група.

В проекта участваха 38 представители на целевата група – студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти и преподаватели, – които имаха възможността да участват в 6 обучителни семинара, 1 лятна школа и 17 краткосрочни мобилности, както и в реални научни изследвания в областта на палеославистиката и медиевистика заедно с изтъкнати учени и експерти в областта. Два от съществените резултата по проекта са терминологичния речник на творчеството на Йоан Екзарх и речника на произведенията на Патриарх Евтимий, които са налични в електронен и хартиен вариант.

Конференцията ще постави и официалния край на проекта, който завършва на 31 март 2019 г.

Очакваме Ви!