Трети отчет по проект BG05М2OP001-2-009-0005

esf noir logo

mpm logo 250x56Третият шестмесечен период на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, завърши успешно на 2 декември 2018 г. Подаден е третият междинен отчет според правилата на програма НОИР и до момента всички дейности са изпълнени както е планирано в проектното предложение, подобно на първия и втория период.

През третия период целевата група на проекта се е увеличила с двама преподаватели и към настоящия момент тя се състои от 6 студенти, 11 докторанти, 5 постдокторанти (сред които 3 млади учени), 3 специализанти и 11 преподаватели, които са разпределени в петте работни групи. През периода е поискано удължаване на срока на проекта с три месеца до 31 март 2019 г., което е одобрено от УО.

Проведени са три обучителни събития – една извънредна обучителна лекция с участието на новоназначените реинтегрирани учени по проекта на тема „ПАПСКОТО ОСВЕЩАВАНЕ НА СЛАВЯНСКИТЕ КНИГИ ПРЕЗ 868 г.: ФАКТИ И ХИПОТЕЗИ“ (05.07.2018 г.), Лятната школа по проекта (5-12.08.2018 г., гр. Самоков) и петия обучителен семинар на тема„Образ и слово в Средновековието“ (27.10.2018 г.). По време на Лятната школа бяха изнесени 16 обучителни лекции и бяха проведени четири практически занятия за работа с електронни ресурси, съставяне на речникови статии и създаване на електронни речници. Беше извършено и учебно посещение в Рилския манастир, включително в библиотеката, където се съхраняват ценни средновековни ръкописи, предмет на научните изследвания на някои от участниците. Лятната школа предизвика и интереса и на външни участници от Университет L'Orientale, Неапол, Италия, Университет Complutense, Мадрид, Испания и др., което разширява обхвата и значението на събитието извън рамките на СУ „Св. Климент Охридски“ и дори на България. През периода тази дейност – Дейност No. 3. Обучение за повишаване на квалификацията – е завършена успешно и в срок. Проведени са всички планирани обучения за целевата група, в резултат на което се е повишила тяхната квалификация. Всички проведени анкети след обучителните събития показват, че представителите на целевата група оценяват обученията и обучителите като отлични. Като плюсове са отбелязани практическата насоченост на събитията, обмяната на опит с доказали се експерти в областта на славистиката и медиевистиката, интересните и разнообразните теми. Всички участници в проекта изразиха желание за продължаване на тези мероприятия и в бъдеще. На представителите на целевата група са издадени удостоверения (36 броя) за повишаване на квалификацията от проведеното обучение в рамките на проекта.

Със средства на проекта са осъществени и 7 мобилности на представители на целевата група – един преподавател в Москва, Руска федерация (18-21.06.2018 г.) за посещение на два института на Руската академия на науките – Института по славистика и Института за руски език за обмяна на опит и съдействие за научните разработки в областта на средновековната българска история и старобългарската литература; двама преподаватели в Рим, Италия (18-21.06.2018 г.) за посещение на сектор „Славистика“ към Департамента за чужди езици, литератури и култури на Трети римски университет за обмяна на опит в областта на преподаването и научно-изследователска работа в областта на славистиката; един преподавател, 2 студенти и 1 постдокторант във Виена, Австрия (14-18.09.2018 г.) за участие в международната конференция El’Manuscript 2018 – „Текстово наследство и информационни технологии“ – голямо научно събитие, в което участват световни експерти в области, сродни на темите на проекта, като създаването и разработването на информационни системи за съхранение, описание, обработка, анализиране и публикуване на средновековни и ранни ръкописни и печатни текстове и документни записи и др. Присъствието на български студенти и постдокторанти на тази конференция беше високо оценено от организаторите и участниците в конференцията.

По време на проведените краткосрочни мобилности се осъществи реален обмен на опит и добри практики. Всички участници в мобилностите са доволни от организацията и логистиката на командировките, което се дължи на доброто планиране и управление на проекта. Преди мобилностите са проведени специални срещи с участниците (подобно на предишните мобилности), на които те подробно са информирани за целите, начина на провеждане, логистиката и др.

Работата в областта на научните изследвания е в заключителния етап. Създадени са над 457 речникови статии за електронния терминологичен речник на творчеството на Йоан Екзарх и над 1200 речникови статии за електронния речник на езика на Патриарх Евтимий, които в момента се обработват за публикуване в печатните издания на двата речника. Важно е да се отбележи, че в научните дейности активно участват всички представители на целевата група, което допринася за повишаването на тяхната квалификация и натрупването на ценен практически опит.

Следвайки плана за управление, в края на периода са проведени срещи на Комисията за мониторинг и оценка на качеството и Управителния съвет на проекта. Тяхната оценка е, че всички дейности през периода са изпълнени според проектното предложение и заложените дейности в срок и без съществени забавяния и пропуски. На практика още на този етап са постигнати всички от заложените индикатори. Потвърждава се и предишната оценка, че качеството на дейностите и резултатите, както и на управлението, е високо и ефективно.

През периода проектът е представен в три европейски града – в Москва, Руска федерация, Виена, Австрия и Рим, Италия от представителите на целевата група по време на мобилностите, извършени по Дейност 4, а порталът Cyrillomethodiana е посетен от над 6447 посетители (16802 от началото на проекта).

През първите три месеца на 2019 г. проектът предвижда осъществяването на последната мобилност в Мадрид, Испания, завършването на научните изследвания, отпечатването на двата речника, пускането на онлайн версии на двата речника и провеждането на заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта.

За контакти и информация можете да се свържете с нас на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Аналитични
Инструменти за анализ на данни за измерване на ефективността на един уебсайт и за начина на неговата работа.
Google Analytics
Приемам
Отказвам