Четвърти обучителен семинар по проект e-Medievalia

На 24.06.2014 г. ще се проведе четвъртия работен семинар по проект BG051PO001-4.3.04-0004/11.10.2012 "e-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика)". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Инвестира във вашето бъдеще!


Дата: 24.06.2014 г. вторник, 15:00-17:30 ч.

Място: Огледалната конферентна зала,  СУ "Св. Климент Охридски"

Програма:

1. Откриване и обобщаване на постигнатото: проф. Славова, ръководител на проекта

2. Информация за електронната платформа, често срещани проблеми при използване (брой записани, проведена видеоконференция, проведени тестове, форуми, изпращане на съобщения, използване на общия адрес на системата, изисквания за отчитане на обучените студенти), инж. Роберт Кюнстлер, инж. Георги Панев.

3. Кафе-пауза - 16,00 часа.

4. Споделяне на опит за работа със системата: проф. Славова, доц. М. Димитрова, доц. Иван Христов, доц. Тенекеджиев.

5. Закриване - 17,30 часа.

Европейски социален фонд               Европейски съюз