Трети обучителен семинар по проект e-Medievalia

На 07.03.2014 г. ще се проведе третия работен семинар по проект BG051PO001-4.3.04-0004/11.10.2012 "e-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика)". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Инвестира във вашето бъдеще!


Дата: 07.03.2014 г. петък, 14:00-17:30 ч.

Място: Конферентна зала,  СУ "Св. Климент Охридски"

Програма: обсъждане на напредъка на електронните курсове; информация за записване на студенти за апробиране на готовите курсове през втория семестър на учебната 2013-2014 г.; събиране на отчети за свършена работа; обучение на преподаватели за практическо администриране на курсове и реална работа със студенти.

 

Европейски социален фонд               Европейски съюз