преподаватели

 • Анастасия Делчева Анастасия Делчева

  Анастасия Николаева Делчева е докторант по християнска философия към катедра Историческо и систематическо богословие, Богословски факултет, СУ "Св. Климент Охридски".

 • гл. ас д-р Ани Кемалова гл. ас д-р Ани Кемалова

  Д-р Ани Иванова Кемалова е главен асистент в катедра Общо езикознание и история на българския език, Филологически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски". Преподава всички дисциплини от направлението История на българския език.

 • гл. ас. д-р Гергана Ганева гл. ас. д-р Гергана Ганева

  Д-р Гергана Руменова Ганева е защитила дисертация на тема „Глаголната суфиксация в историята на българския език“ с оглед на изграждането на видовата опозиция в българския език.

 • гл. ас. д-р Гергана Динева гл. ас. д-р Гергана Динева

  Д-р Гергана Владимирова Динева e главен асистент в катедра История на философията, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

 • гл. ас. д-р Димитър Пеев гл. ас. Димитър Пеев

  Д-р Димитър Пеев е главен асистент в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски". Завършил е специалност Индология в Санкт-Петербургския държавен университет.

 • гл. ас. д-р Кирил Господинов гл. ас. д-р Кирил Господинов

  Д-р Кирил Господинов Господинов е главен асистент в катедра История на България, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

 • гл. ас. д-р Светозар Ангелов гл. ас. д-р Светозар Ангелов

  Светозар Симеонов Ангелов е доктор (2009) по специалността Изкуствознание и изобразителни изкуства.

 • гл. ас. д-р Смилен Марков гл. ас. д-р Смилен Марков

  Д-р Смилен Марков преподава дисциплината Християнска философия в катедра Библейско и систематическо богословие, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий".

 • Дивна Манолова Дивна Манолова

  Дивна Манолова е докторант по средновековни изследвания към Факултета по средновековни изследвания на Централно-европейски университет (ЦЕУ), Будапеща.

 • доц. д-р Ангел Николов доц. д-р Ангел Николов

  Д-р Ангел Николов е доцент по средновековна българска история в катедра История на България, Исторически факултет, СУ "Св. Климент Охридски".

 • доц. д-р Елисавета Мусакова доц. д-р Елисавета Мусакова

  Доц. д-р Елисавета Мусакова работи като главен архивист в Отдел „Ръкописи и старопечатни книги" на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий".

 • доц. д-р Ивона Карачорова доц. д-р Ивона Карачорова

  Д-р Ивона Карачорова е доцент в Секцията за история на българския език, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин" към БАН.

 • доц. д-р Кирил Кирилов доц. д-р Кирил Кирилов

  Д-р Кирил Първанов Кирилов е доцент в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин" към БАН. Член на екипа за изработването на Български диалектен речник и Общославянски лингвистичен атлас.

 • доц. д-р Кирил Симов

  Д-р Кирил Симов e доцент в Института по информационни и комуникационни технологии, БАН. Координатор на европейската инициатива CLARIN за България.

 • доц. д-р Любомир Тенекеджиев доц. д-р Любомир Тенекеджиев

  Роден на 21.06.1953 г. в Благоевград. Завършил докторантура – Българска патриаршия 1987, легализирана от ВАК, № 346/12.12.1992 г.

 • доц. д-р Светослав Риболов доц. д-р Светослав Риболов

  Д-р Светослав Риболов е доцент по патрология в катедра Историческо и систематическо богословие, Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

 • проф. д-р Александър Омарчевски проф. д-р Александър Омарчевски

  Д-р Александър Стоянов Омарчевски е професор в катедра Историческо и систематическо богословие, Богословски факултет, СУ "Св. Климент Охридски".

 • проф. д-р Ана Стойкова проф. д-р Ана Стойкова

  Д-р Ана Стойкова е професор в Секцията по стара българска литература, Институт за литература към БАН.

 • проф. д-р Бисерка Пенкова проф. д-р Бисерка Пенкова

  Д-р Бисерка Димитрова Пенкова е професор в Националната художествена академия и в Института за изследване на изкуствата при БАН.

 • проф. д-р Венелин Грудков проф. д-р Венелин Грудков

  Д-р Венелин Костов Грудков е професор в катедра Българска литература, Филологически факултет, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".

 • проф. д-р Георги Николов проф. д-р Георги Николов

  Д-р Георги Николов Николов е професор в катедра История на България, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

 • проф. д-р Елка Мирчева проф. д-р Елка Мирчева

  Д-р Елка Петрова Мирчева е професор в Секцията за история на българския език (неин ръководител 2002–2012), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин" към БАН.

 • проф. д-р Иван Христов проф. д-р Иван Христов

  Д-р Иван Христов е професор по история на философията (Християнска философия) в катедра Историческо и систематическо богословие, Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

 • проф. д-р Маргарет Димитрова проф. д-р Маргарет Димитрова

  Д-р Маргарет Димитрова е професор в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски".

 • проф. д-р Милияна Каймакамова проф. д-р Милияна Каймакамова

  Д-р Милияна Василева Каймакамова е професор в катедра История на България, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

 • проф. д-р Павел Павлов проф. д-р Павел Павлов

  Д-р Павел Николов Павлов е професор в катедра Историческо и систематическо богословие, Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

 • проф. д-р Петя Осенoва проф. д-р Петя Осенoва

  Д-р Петя Осенова е професор в катедра Български език, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски". Преподава съвременен български език (морфология и синтаксис).

 • проф. д-р Явор Милтенов проф. д-р Явор Милтенов

  Д-р Явор Ивов Милтенов е професор в Секцията за история на българския език, Институт за български език "Проф. Л. Андрейчин" към БАН.

 • проф. д.и.н. Иван Билярски проф. д.и.н. Иван Билярски

  Професор Иван Александров Билярски, д. и. н., е роден на 1 юли 1959 г. Завършва право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1984 г., а на следващата година и културология.

 • проф. д.и.н. Петър Ангелов проф. д.и.н. Петър Ангелов

  Д.и.н. Петър Ангелов е професор в катедра История на България, Исторически факултет, СУ "Св. Климент Охридски".

 • проф. д.ф.н Анна-Мария Тотоманова проф. д.ф.н Анна-Мария Тотоманова

  Д.ф.н. Анна-Мария Костова Тотоманова е професор по история на българския език в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски".

 • проф. д.ф.н. Георги Каприев проф. д.ф.н. Георги Каприев

  Д.ф.н. Георги Теологов Каприев е професор в катедра История на философията, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

 • проф. д.ф.н. Марияна Цибранска проф. д.ф.н. Марияна Цибранска

  Д.ф.н. Марияна Петрова Цибранска-Костова е професор в Секцията за история на българския език, Институт за български език "Проф. Л. Андрейчин" към БАН.

 • проф. д.ф.н. Олег Георгиев проф. д.ф.н. Олег Георгиев

  Д.ф.н. Олег Георгиев е професор в катедра История на философията, Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски".

 • проф. д.ф.н. Татяна Славова проф. д.ф.н. Татяна Славова

  Д.ф.н. Татяна Славова е професор в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски".

 • проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев

  Д.ф.н. Цочо Христов Бояджиев е професор в катедра История на философията, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

 • проф. дфн Вася Велинова проф. дфн Вася Велинова

  Дфн Вася Николова Велинова е професор в СУ „Св. Климент Охридски". Директор на Центъра за Славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев".