Първите славянски текстове на църковното право

Първите славянски текстове на църковното право в контекста на старобългарския език, книжнина и култура

Основната насоченост на модула са лингвотекстологическите проучвания върху конкретни текстове и паметници на средновековната славянска и българска ръкописна традиция. Подбраните теми надграждат задължителния обем от знания за фонетиката, граматиката и лексиката на старобългарския език чрез работа с отделни текстове на църковното право.

Те ще бъдат предоставени на студентите в електронна форма и ще бъдат придружени от работни текстови, лексикални и лексикографски корпуси за практически упражнения, от съпътстващи визуални изображения, PDF формати на избрана библиография и др. Основните компетенции, които следва да бъдат придобити в хода на курса, са: умение за работа със средновековни текстове и съпоставка на текстови представители от различни диахронни срезове в историята на езика; умения за работа с диахронни речници; разпознаване на основните езикови особености на текста и допълнителните езикови промени в него, проникнали в различен исторически период и в различна езикова среда; овладяване и практическо приложение на основните термини и методи на текстологията; умение езиковите факти да се ситуират в съответната историческа и културна среда.