Славянските преводи на старозаветните книги

Славянските преводи на старозаветните книги

Курсът изяснява предмета, основните понятия и методи на текстологията като научна дисциплина. Проследява се историята на формиране на корпуса от еврейски старозаветни текстове, значението на Кумранските ръкописи. Представя се Септуагинтата като най-известeн гръцки старозаветен превод, текстологичната му история и издания.

Разглеждат се преводите на Акила, Симах и Теодотион, както и създаването, съставът и значението на Оригеновата Хекзапла. Представят се: 1) южнославянската традиция при славянските преводи на старозаветните текстове с характеристика на отделните редакции, 2) източнославянската традиция при славянските текстове до съставянето на Генадиевата библия. Отделя се място на Чешката библия – историята на нейното създаване и текстологичното развитие до напечатването й (1488). Разглеждат се Паримейникът и гръцкият Профитологий, както и старозаветните текстове в първите славянски печатни Библии – Острожката (1580–1581), Московската (1663) и Елисаветинската (1751).