• Лого УЦХ

    През 2016-2017 г. дейностите се подпомагат от Университетския комплекс по хуманитаристика, финансиран от фонд "Научни изследвания"

    Лого ФНИ

  • Към системата за дистанционно обучение

    Вход

Курсове

История на средновековното право (извори, институции, фиск)

История на средновековното право (извори, институции, фиск)

Предлаганият курс цели представянето на историята на средновековното право както в европейския запад, така и в православните страни. Най-голямо внимание в него е отредено на правото на Византия и неговото реципиране в Slaviа orthodoxa и особено в средновековна България. Нормативната система е представена в контекста на средновековната култура и в този на властта при нейното упражняване и осмисляне. Тъкмо поради тази причина особено внимание е отредено на публичноправната сфера (държавни институции и фискална система), а също и на изворите на правото, които са проследени в детайли, доколкото това е възможно. Особено внимание е отредено на изворите на правото, които са проследени в детайли, доколкото това е възможно. Курсът е интердисциплинарен и е предназначен за студенти от различни сфери на знанието: история, право, философия, богословие и различни филологически специалности. Провеждането му е замислено под формата на лекции и семинари, както и на разработка на студентски изследвания.

Професор Иван Александров Билярски, д. и. н., е роден на 1 юли 1959 г. Завършва право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1984 г., а на следващата година и културология. През 1989 г. защищава докторат, а през 2009 г. става и доктор на историческите науки. Работи в секция „Средновековна история“ към Института по история, БАН от 1989 г., а от 2000 г. преподава история на правото и на институциите в Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Публикувал е 16 книги и близо 200 студии и статии на повече от седем езика в България, Франция, Германия, САЩ, Швейцария, Италия, Чехия, Югославия, Гърция, Швейцария, Мaлтa, Румъния, Великобритания, Португалия, Грузия.

Основните му научни интереси са в областта на политическата идеология, история на правото, публикуване на изворови текстове, работа с ръкописи и др. Работил е в най-големите хранилища на средновековни ръкописи във Ватикана, Йерусалим, Света Гора, Румъния, Париж и др.