Пети обучителен семинар по проект BG05М2OP001-2-009-0005

esf noir logo

MPM logoЕкипът на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, организира пети семинар за обучение на целевата група. Семинарът ще се проведе на 27 октомври 2018 г., събота, от 10.00 до 18.00 часа в аудитория 8, Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.

Семинарът ще бъде на тема „Образ и слово в средновековието“ с лектори проф. И. Христов, доц. Д. Атанасова и гл. ас. Г. Ганева, СУ „Св. Климент Охридски“, проф. Б. Пенкова, НХА, проф. Кр. Станчев, Трети римски университет и проф. Г. Минчев, Лодзки университет.

Лекции:

  1. Олтарното пространство - между образа и литургичния текст, проф. Г. Минчев
  2. Текст и изображение в български те средновековни паметници, проф. Б. Пенкова
  3. Текст и образ в агиографията и панегиристиката (Към въпроса за жанровата стилистика в Средновековието), проф. Кр. Станчев
  4. Образи на светостта в българските средновековни агиографски текстове, доц. Д. Атанасова
  5. Електронни офлайн ресурси по славистика и византология, проф. И. Христов
  6. Информация за семинарите по проект ReIReS, гл. ас. Г. Ганева

Очакваме Ви!