Курсове

История на средновековното право (извори, институции, фиск)

История на средновековното право (извори, институции, фиск)

Предлаганият курс цели представянето на историята на средновековното право както в европейския запад, така и в православните страни. Най-голямо внимание в него е отредено на правото на Византия и неговото реципиране в Slaviа orthodoxa и особено в средновековна България. Нормативната система е представена в контекста на средновековната култура и в този на властта при нейното упражняване и осмисляне. Тъкмо поради тази причина особено внимание е отредено на публичноправната сфера (държавни институции и фискална система), а също и на изворите на правото, които са проследени в детайли, доколкото това е възможно. Особено внимание е отредено на изворите на правото, които са проследени в детайли, доколкото това е възможно. Курсът е интердисциплинарен и е предназначен за студенти от различни сфери на знанието: история, право, философия, богословие и различни филологически специалности. Провеждането му е замислено под формата на лекции и семинари, както и на разработка на студентски изследвания.

Професор Иван Александров Билярски, д. и. н., е роден на 1 юли 1959 г. Завършва право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1984 г., а на следващата година и културология. През 1989 г. защищава докторат, а през 2009 г. става и доктор на историческите науки. Работи в секция „Средновековна история“ към Института по история, БАН от 1989 г., а от 2000 г. преподава история на правото и на институциите в Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Публикувал е 16 книги и близо 200 студии и статии на повече от седем езика в България, Франция, Германия, САЩ, Швейцария, Италия, Чехия, Югославия, Гърция, Швейцария, Мaлтa, Румъния, Великобритания, Португалия, Грузия.

Основните му научни интереси са в областта на политическата идеология, история на правото, публикуване на изворови текстове, работа с ръкописи и др. Работил е в най-големите хранилища на средновековни ръкописи във Ватикана, Йерусалим, Света Гора, Румъния, Париж и др.