Курсове

Проблеми на гръцката патристика ІV-VІ век

Проблеми на гръцката патристика ІV-VІ век

Курсът е съсредоточен върху разглеждането на различни проблеми на христинската мисъл в епохата между ІV и VІ век, които имат важно значение за историята на християнското учение и задават базови проблеми на богословските и философските програми във Византия през следващите векове. Разглеждат се както чисто историко-догматически проблеми от сферата на триадологията и христологията, така и въпроси, свързани с литературните особености на гръцката патристика през дадения период. Засягат се автори като св. Атанасий Александрийски и ангажираността му с арианските спорове, богословието на кападокийските отци, спецификите на антиохийската христология по време на христологическите дебати, ролята на св. Кирил Александрийски за формирането на Халкидонското вероопределение, рецепцията на Халкидон през VІ век.

Д-р Светослав Риболов е доцент по патрология в катедра Историческо и систематическо богословие, Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски". Изучавал е класическа филология и богословие в СУ „Св. Климент Охридски" и в Солунския Аристотелев университет. Специализирал е в Ostkirchliches Institut Regensburg, Trinity College Dublin, American School of Classical Studies at Athens. Член е на съюза на елинистите в България, на международната асоциация на православните догматисти и на издателския борд на International Journal of Orthodox Theology (IJOT), Bamberg. Научните му интереси са в областта на антиохийската духовна традиция, мъченическата книжнина в древната Църква, христологическите възгледи на Теодор Мопсуестийски. Автор е на монографията Изворът на асирийското и халдейско християнство. Сотириология и христология в съчиненията на Теодор Мопсуестийски (352–428) (2013).