Проблеми на гръцката патристика

Проблеми на гръцката патристика ІV-VІ век

Курсът е съсредоточен върху разглеждането на различни проблеми на христинската мисъл в епохата между ІV и VІ век, които имат важно значение за историята на християнското учение и задават базови проблеми на богословските и философските програми във Византия през следващите векове.

Разглеждат се както чисто историко-догматически проблеми от сферата на триадологията и христологията, така и въпроси, свързани с литературните особености на гръцката патристика през дадения период. Засягат се автори като св. Атанасий Александрийски и ангажираността му с арианските спорове, богословието на кападокийските отци, спецификите на антиохийската христология по време на христологическите дебати, ролята на св. Кирил Александрийски за формирането на Халкидонското вероопределение, рецепцията на Халкидон през VІ век.