Курсове

Българско средновековно изкуство и литература – пътища на взаимодействие

Българско средновековно изкуство и литература – пътища на взаимодействие

Като разчита на основни познания върху текстове, съставящи корпуса на старобългарската литература, програмата обхваща някои по-общи, но и по-редки теми, срещащи се главно в паметниците на средновековното изкуство в България. Тя ще предложи някои показателни примери на „прочит" на съответния изобразителен текст с помощта на литературните му източници. Без да се търси пълнота в цялото разнообразие на иконографските теми, което предлага средновековното изкуство, вниманието ще се фокусира върху представителни теми и паметници. Целта е да се задълбочат и разширят познанията на студентите в областта на средновековното изкуство, проблематизирани през текстовите паметници. Сред главните ще са теми с новозаветна основа като Страшния съд, Христос Лоза, Чудесата и притчите Христови; със старозаветна основа като Дървото Йесеево; Богородичния акатист и други богородични химни; житийните цикли на св. Никола Мирликийски и св. Йоан Рилски; цикли с апокрифна основа като Детство Богородично и Ходене на Богородица по мъките; изображенията на животни и връзката им с Физиолога и др.

Д-р Бисерка Димитрова Пенкова е професор в Националната художествена академия и в Института за изследване на изкуствата при БАН. Доктор (1987) със защитена дисертация на тема Стенописната украса на манастирските трапезарии в България (Функция и иконографска програма). Преподава дисциплините История на българското и европейското средновековно изкуство, Изкуството на Ренесанса и редица спецкурсове. Главен редактор на списание Проблеми на изкуството. Стипендиант на фондация „А. фон Хумболд" в Университета в Мюнстер, Германия (1996–1997). Специализирала е в Русия, Австрия и Германия. Научните й интереси са в областта на средновековното българско, балканско и византийско изкуство. Автор е на множество студии и статии в реномирани наши и чуждестранни издания.