средновековна

 • Българска средновековна дипломация Българска средновековна дипломация

  Целта на курса е да запознае студентите с основните моменти в развитието на средновековната българска дипломация VII–XIV в. Тя се разглежда като своеобразна система със свое самостоятелно място във външната политика на страната. Представя се неин типологичен анализ с характеристика на най-важните й елементи, изяснява се връзката помежду им и факторите, оказали влияние върху тяхното възникване.

 • Българско средновековно изкуство и литература – пътища на взаимодействие Българско средновековно изкуство и литератур

  Като разчита на основни познания върху текстове, съставящи корпуса на старобългарската литература, програмата обхваща някои по-общи, но и по-редки теми, срещащи се главно в паметниците на средновековното изкуство в България. Тя ще предложи някои показателни примери на „прочит" на съответния изобразителен текст с помощта на литературните му източници.

 • Византийската философия. Основни теми и понятия Византийската философия

  Работата по курса е базирана върху факта, че изследванията по византийска философия са представителни за изследователите от специалността Философия във Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", превърнал ги в един от най-престижните центрове за проучване на философията във Византия и нейните контакти с латинската традиция.

 • гл. ас. д-р Гергана Динева гл. ас. д-р Гергана Динева

  Д-р Гергана Владимирова Динева e главен асистент в катедра История на философията, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

 • гл. ас. д-р Кирил Господинов гл. ас. д-р Кирил Господинов

  Д-р Кирил Господинов Господинов е главен асистент в катедра История на България, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

 • гл. ас. д-р Светозар Ангелов гл. ас. д-р Светозар Ангелов

  Светозар Симеонов Ангелов е доктор (2009) по специалността Изкуствознание и изобразителни изкуства.

 • гл. ас. д-р Смилен Марков гл. ас. д-р Смилен Марков

  Д-р Смилен Марков преподава дисциплината Християнска философия в катедра Библейско и систематическо богословие, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий".

 • Дивна Манолова Дивна Манолова

  Дивна Манолова е докторант по средновековни изследвания към Факултета по средновековни изследвания на Централно-европейски университет (ЦЕУ), Будапеща.

 • доц. д-р Ангел Николов доц. д-р Ангел Николов

  Д-р Ангел Николов е доцент по средновековна българска история в катедра История на България, Исторически факултет, СУ "Св. Климент Охридски".

 • доц. д-р Елисавета Мусакова доц. д-р Елисавета Мусакова

  Доц. д-р Елисавета Мусакова работи като главен архивист в Отдел „Ръкописи и старопечатни книги" на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий".

 • Духовна култура на средновековна България Духовна култура на средновековна България

  Основен предмет на курса е историята на средновековната българска духовна култура. Цели се студентите да придобият по-задълбочени знания относно факторите и условията, имащи значение за нейното зараждане и формиране.

 • История на византийската живопис. Основни иконографски модели История на византийската живопис

  Курсът е структуриран върху следните основни теми:

     • Ранно-християнското изкуство – запознаване с основите на ранно-християнското изкуство и символика, прехода между късната античност и ранното средновековие, основните паметници.

 • Културна антропология на европейското средновековие. От Плитон до Висарион. Последните десетилетия на византийската философия. От Плитон до Висарион

  Културна антропология на европейското средновековие.

  Целта на курса е да представи светогледните и манталитетни нагласи на европейското средновековие, основните представи и същностните нравствени ориентири на хората от разглежданата епоха.

 • Писмо, образи и текстове в българската ръкописна традиция до края на ХVІІ век Виртуална библиотека

  Целта на курса е да даде основни познания за българската средновековна книга като художествен „продукт" на различни епохи и книжовни центрове. Петнадесетте тематично обособени лекции се съчетават с практическо приложение върху изучаваната материя. Курсът не е систематизирано в исторически порядък изложение, а съвкупност от няколко ключови теми, съсредоточени около миниатюрата като най-пълната визуална реализация и интерпретация на текста.

 • Политическа мисъл на ранносредновековна България Политическа мисъл на ранносредновековна България

  Модулът има за цел да запознае студентите с политическата мисъл на ранносредновековна България през периода от покръстването на българите (864 г.) до превземането на Преслав и на източните български земи от император Йоан Цимисхи (971 г.).

 • проф. д-р Бисерка Пенкова проф. д-р Бисерка Пенкова

  Д-р Бисерка Димитрова Пенкова е професор в Националната художествена академия и в Института за изследване на изкуствата при БАН.

 • проф. д-р Георги Николов проф. д-р Георги Николов

  Д-р Георги Николов Николов е професор в катедра История на България, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

 • проф. д-р Милияна Каймакамова проф. д-р Милияна Каймакамова

  Д-р Милияна Василева Каймакамова е професор в катедра История на България, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

 • проф. д.и.н. Петър Ангелов проф. д.и.н. Петър Ангелов

  Д.и.н. Петър Ангелов е професор в катедра История на България, Исторически факултет, СУ "Св. Климент Охридски".

 • проф. д.ф.н. Георги Каприев проф. д.ф.н. Георги Каприев

  Д.ф.н. Георги Теологов Каприев е професор в катедра История на философията, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

 • проф. д.ф.н. Олег Георгиев проф. д.ф.н. Олег Георгиев

  Д.ф.н. Олег Георгиев е професор в катедра История на философията, Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски".

 • проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев

  Д.ф.н. Цочо Христов Бояджиев е професор в катедра История на философията, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

 • проф. дфн Вася Велинова проф. дфн Вася Велинова

  Дфн Вася Николова Велинова е професор в СУ „Св. Климент Охридски". Директор на Центъра за Славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев".

 • Раждането на индивидуалността в късното средновековие и ранната модерност Раждането на индивидуалността

  Когато се опитваме да открием границата, чието прехождане позволява на изследователя да проблематизира феномена индивидуалност, трябва да сме наясно, че задачата става особено сложна, ако я приложим към епоха като Средновековието. Сложността се определя от факта, че историкът на философията се занимава не с безлични природни обекти, а с изследването и описанието на възгледите на реално съществували хора, с техните проблеми и съдба.

 • Средновековна култура Средновековна култура

  В рамките на проблема за развитието на средновековната духовна култура курсът разглежда въпроса за книгата и нейната роля за формиране менталността на човека през Средновековието. Материалът е обособен в три основни тематични дяла: исторически преглед, синхронен модел и типология на културните взаимодействия. В първата част се анализира въпросът за образа и неговата гносеологична функция.

 • Централизъм и регионализъм в ранносредновековна България (VІІ–ХІ век) Централизъм и регионализъм

  Курсът има за цел да запознае студентите с процесите на централизъм и регионализъм в ранносредновековна България (VІІ–ХІ в.). Това налага институционално изследване на българското минало от този период. На първо място се разглежда племенна обособеност на българи и славяни в периода 681–796 г.

Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Аналитични
Инструменти за анализ на данни за измерване на ефективността на един уебсайт и за начина на неговата работа.
Google Analytics
Приемам
Отказвам