История на византийската живопис

История на византийската живопис. Основни иконографски модели

Курсът е структуриран върху следните основни теми:

   • Ранно-християнското изкуство – запознаване с основите на ранно-християнското изкуство и символика, прехода между късната античност и ранното средновековие, основните паметници.

   • Изкуството от времето на Юстиниан и VІІ в. – общи тенденции и паметници на монументалното изкуство от тази епоха.
   • Изкуството по време на Македонската династия (867–1056) – поява на нова иконографска програма на храма, ролята на неокласическия стил и неговите особености, промяната към одухотворяване в стила през втората половина на периода.
   • Комниново изкуство – създаване на класическия византийски стил, ролята на иконографския модел при украсата на храма, основни паметници на монументалното изкуство.
   • Изкуството на ХІІІ в. – поява на основите на Палеологовото изкуство и стил, основни паметници.
   • Изкуството на ХІV в. – основни характеристики, Палеологов Ренесанс, основни паметници на монументалната живопис.