Курсове

Средновековна култура

Средновековна култура

В рамките на проблема за развитието на средновековната духовна култура курсът разглежда въпроса за книгата и нейната роля за формиране менталността на човека през Средновековието. Материалът е обособен в три основни тематични дяла: исторически преглед, синхронен модел и типология на културните взаимодействия. В първата част се анализира въпросът за образа и неговата гносеологична функция. Проследява се развитието на формата на книжното тяло – прехода от свитък към кодекс, изработването на папируса, пергамента, хартията, мастилата и боите за миниатюрите, подвързиите. Аналитично се представя системата на украсата във връзка с литургичната функция на ръкописите. Показва се връзката между текст и миниатюра. Прави се детайлен преглед на системите на украсата на различните типове книги и се дават сведения за историческото развитие на всяка от тях. В третата част на курса се разглеждат типовете книги и особено луксозно украсените ръкописи, предназначени за владетелите и висшия църковен клир. Отделно се представят манастирските скриптории и образците на късната средновековна продукция, повлияна от старопечатната книга. Предлага се терминологичен речник.

Дфн Вася Николова Велинова е професор в СУ „Св. Климент Охридски". Директор на Центъра за Славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев". Преподава в бакалавърска и магистърска степен дисциплините Старобългарска литература, Българската средновековна култура между Балканите и западна Европа, Литература и естетика в българското Средновековие. Славянската ръкописна книга, Владетелят в литературата на Средновековието, Историята и нейните носители през Средновековието, Литературно изворознание. Специализирала е в Германия, Италия, Гърция. Научните й интереси са в областта на историята на българската средновековна литература, средновековните литературни жанрове, украсата на ръкописна книга през Средновековието, теорията и историята на средновековната култура. Автор е на книгите Среднобългарският превод на Хрониката на Константин Манасий и нейният литературен котекст (2013) и Опис на славянските ръкописи от сбирката на Националния исторически музей в София (2013, в съавторство с Н. Вутова) и на множество научни студии и статии.