Курсове

История на византийската живопис. Основни иконографски модели

История на византийската живопис. Основни иконографски модели

Курсът е структуриран върху следните основни теми:

   • Ранно-християнското изкуство – запознаване с основите на ранно-християнското изкуство и символика, прехода между късната античност и ранното средновековие, основните паметници.
   • Изкуството от времето на Юстиниан и VІІ в. – общи тенденции и паметници на монументалното изкуство от тази епоха.
   • Изкуството по време на Македонската династия (867–1056) – поява на нова иконографска програма на храма, ролята на неокласическия стил и неговите особености, промяната към одухотворяване в стила през втората половина на периода.
   • Комниново изкуство – създаване на класическия византийски стил, ролята на иконографския модел при украсата на храма, основни паметници на монументалното изкуство.
   • Изкуството на ХІІІ в. – поява на основите на Палеологовото изкуство и стил, основни паметници.
   • Изкуството на ХІV в. – основни характеристики, Палеологов Ренесанс, основни паметници на монументалната живопис.

Светозар Симеонов Ангелов е доктор (2009) по специалността Изкуствознание и изобразителни изкуства със защитена дисертация на тема Монументалната живопис в Западна България през ХVІ в. (Софийско и Кюстендилско) – консерватизъм и иновации. Главен асистент (2011) в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Ив. Дуйчев" към СУ "Св. Климент Охридски". Професионалните му интереси са в областта на църковната иконография и стенописната църковна украса. Научните му публикации са свързани с проучването на църквите „Св. Георги" (Колуш, Кюстендил), "Св. Атанасий Александрийски" (Бобошево), „Св. Архангел Михаил" (с. Горановци, Кюстендилско), "Св. Тодор" (Бобошево, Кюстендилско), „Св. Никола" (с. Вуково, Кюстендилско), както и на други църкви и манастири от Югозападна България.