Курсове

Културна антропология на европейското средновековие. От Плитон до Висарион. Последните десетилетия на византийската философия.

Културна антропология на европейското средновековие. От Плитон до Висарион. Последните десетилетия на византийската философия.

Културна антропология на европейското средновековие.

Целта на курса е да представи светогледните и манталитетни нагласи на европейското средновековие, основните представи и същностните нравствени ориентири на хората от разглежданата епоха. Изложението се опира на разнообразни източници: богословски и философски текстове, исторически хроники, произведения на художествената литература, юридически документи, иконография и т.н. Усилието е да бъдат очертани контурите на един свят, изграден върху принципи, твърде различни от конституиращите модерността, с което да се даде и възможност за критическо преосмисляне на основанията на съвременния живот.

От Плитон до Висарион. Последните десетилетия на византийската философия. 

Курсът цели да изяви – на основата на конкретен анализ на релевантните текстове – основните тематични и съдържателни характеристики на късновизантийската философия. Курсът проследява дискусиите между византийските интелектуалци, емигранти в Италия около средата на петнадесетото столетие. Проясняват се начините на осмисляне на античната традиция и по-специално на контроверзията между платонизма и аристотелизма, както и „травматични" теми като тази за детерминизма и свободата на волята или тази за отношението между природата и изкуството.

Д.ф.н. Цочо Христов Бояджиев е професор в катедра История на философията, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски". Преподава история на античната и средновековната философия. Специализирал е в Тюбинген, Кьолн, Берлин, Будапеща, Рим. Директор на Института за изследване на средновековната философия и култура. Член на Европейската академия на науките и изкуствата (Виена), на Обществото за изследване на средновековната философия (Лувен), на Ерфуртската академия на науките, на Берлинското научно общество, на Приятелския кръг на Томас-институт (Кьолн). Съосновател на Европейската висша школа по антична и средновековна философия. Съиздател е на поредиците Bibliotheca Christiana и Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters и на Архив за средновековна философия и култура. Член на редколегията на списание Християнство и култура. Основните му научни интереси са в областта на историята на западноевропейската и византийската средновековна философия и култура. Автор е на 12 книги, сред които Ренесансът на XII век: Природата и човекът (1991), Августин и Декарт: Размишление върху основанията на модерната култура (1992), Нощта през Средновековието (2000), Loca remotissima. Студии по културна антропология на европейското средновековие (2007) и на над 70 студии и статии, както и на множество преводи от старогръцки, латински и немски език.