От Плитон до Висарион

Културна антропология на европейското средновековие. От Плитон до Висарион. Последните десетилетия на византийската философия.

Културна антропология на европейското средновековие.

Целта на курса е да представи светогледните и манталитетни нагласи на европейското средновековие, основните представи и същностните нравствени ориентири на хората от разглежданата епоха.

Изложението се опира на разнообразни източници: богословски и философски текстове, исторически хроники, произведения на художествената литература, юридически документи, иконография и т.н.

Усилието е да бъдат очертани контурите на един свят, изграден върху принципи, твърде различни от конституиращите модерността, с което да се даде и възможност за критическо преосмисляне на основанията на съвременния живот.

От Плитон до Висарион. Последните десетилетия на византийската философия. 

Курсът цели да изяви – на основата на конкретен анализ на релевантните текстове – основните тематични и съдържателни характеристики на късновизантийската философия. Курсът проследява дискусиите между византийските интелектуалци, емигранти в Италия около средата на петнадесетото столетие. Проясняват се начините на осмисляне на античната традиция и по-специално на контроверзията между платонизма и аристотелизма, както и „травматични" теми като тази за детерминизма и свободата на волята или тази за отношението между природата и изкуството.