Курсове

Писмо, образи и текстове в българската ръкописна традиция до края на ХVІІ век

Писмо, образи и текстове в българската ръкописна традиция до края на ХVІІ век

Целта на курса е да даде основни познания за българската средновековна книга като художествен „продукт" на различни епохи и книжовни центрове. Петнадесетте тематично обособени лекции се съчетават с практическо приложение върху изучаваната материя. Курсът не е систематизирано в исторически порядък изложение, а съвкупност от няколко ключови теми, съсредоточени около миниатюрата като най-пълната визуална реализация и интерпретация на текста. Към българския материал се привличат сравнителни примери от областта на византийската ръкописна книга и южнославянското книжовно наследство. За по-подробното изучаване на отделни паметници са посочени съответни източници в глобалната мрежа и собствените дигитални ресурси на курса.
Предвижда се усвояване на основната терминология, свързана с украсата на ръкописната книга; придобиване на основни познания за формалните и концептуалните аспекти на миниатюрата; запознаване с ключовите илюстрирани ръкописи в българската средновековна традиция и методите на тяхното изследване; запознаване с основните типове писмо, в рамките на включените в курса книжовни паметници. Оценката на знанията се осъществява чрез практически задачи, тестове и писмена разработка.

Доц. д-р Елисавета Мусакова работи като главен архивист в Отдел „Ръкописи и старопечатни книги" на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий". Хоноруван преподавател е към катедра Изкуствознание в Националната художествена академия. Член е на международния съвет на Експертната група на библиотекарите на ръкописни колекции към CERL, на международния съвет на European Research Centre: Book and Paper Restoration – Conservation (Buchstadt Horn) и на Фондация „Манускрипта" (България) за проучване и издаване на славянски ръкописи. Секретар на Комитета за програмата „Паметта на света" към Националната комисия на България за ЮНЕСКО. Научната й дейност е в областта на славянската палеография и кодикология и по-специално украсата на средновековната (българска и византийска) ръкописна книга. Съавтор на три описа на славянски ръкописи, автор на 70 научни статии в български и чуждестранни издания.